Een zachte vernieling

Claus, Hugo. Een zachte vernieling. Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. 189 pages. Volumes: 1 of 1 volumes. Series: BBLITERAIR. First Edition, First Impression.
Condition: Fine. Softcover.

8,50

In stock

Product ID: 2245 SKU: SKU-8006 Category:

Nederlands

Een zachte vernieling (1988) door Hugo Claus, uitgegeven door De Bezige Bij in Amsterdam, is een indringende roman die zich afspeelt in het begin van de jaren vijftig. Deze eerste editie, eerste druk, maakt deel uit van de BBLITERAIR-serie en telt 189 pagina’s in softcover. Het boek verkeert in uitstekende staat.

In het verhaal ontmoeten we André, de verteller, die geboeid raakt door Sabine de Comptine d’Aarselaer, een vrouw die schoonheid en passie in haar persoon verenigt. Vanaf hun eerste ontmoeting in Gent wordt André meegesleept door Sabine’s magnetische aantrekkingskracht en volgt hij haar naar Parijs. In de bruisende metropool komt hij terecht in een Vlaams-Nederlandse kunstenaarskolonie, een levendige gemeenschap van artiesten, schrijvers, en intellectuelen.

Claus schildert een levendig portret van deze kunstenaarsgemeenschap in Parijs, waar de grenzen tussen kunst en werkelijkheid vaak vervagen. De sfeer van de jaren vijftig, een tijd van culturele en sociale veranderingen, wordt scherp en genuanceerd weergegeven. Door zijn observaties verweeft Claus satire en vertedering in zijn beschrijvingen van het leven en de relaties binnen deze gemeenschap.

De roman biedt een diepgaande verkenning van thema’s zoals liefde, kunst, en de zoektocht naar identiteit. André’s relatie met Sabine wordt gekenmerkt door intense passie maar ook door onzekerheid en conflict, weerspiegelend de grotere spanningen in hun omgeving. Terwijl André worstelt met zijn eigen gevoelens en artistieke ambities, geeft Claus een inzicht in de uitdagingen en triomfen van het leven als kunstenaar in een complexe en veranderende wereld.

Hugo Claus (1929-2008) was een van de meest invloedrijke en veelzijdige Vlaamse schrijvers van de 20e eeuw. Geboren in Brugge, België, begon Claus zijn carrière als dichter en werd al snel bekend om zijn romans, toneelstukken, en poëzie. Zijn werk wordt gekenmerkt door een scherpe observatie van menselijke relaties, een kritische kijk op sociale conventies, en een vaak provocerende en vernieuwende benadering van literaire thema’s. Claus’ stijl is rijk aan beeldspraak en emotie, waarbij hij erin slaagt om complexe karakters en situaties met nuance en diepgang te schetsen. Een zachte vernieling is een van zijn belangrijkste werken uit de late jaren van zijn carrière, waarin hij zijn meesterschap in het vastleggen van de menselijke conditie en de culturele dynamiek van zijn tijd opnieuw bevestigt. Claus ontving talloze literaire prijzen, waaronder de Prijs der Nederlandse Letteren en de Constantijn Huygens-prijs, en blijft een centrale figuur in de Vlaamse en Nederlandse literatuur.

English

Een zachte vernieling (A Gentle Destruction) (1988) by Hugo Claus, published by De Bezige Bij in Amsterdam, is a poignant novel set in the early 1950s. This first edition, first impression, is part of the BBLITERAIR series and consists of 189 pages in a softcover. The book is in fine condition.

The story introduces André, the narrator, who becomes captivated by Sabine de Comptine d’Aarselaer, a woman embodying beauty and passion. From their first encounter in Ghent, André is drawn into Sabine’s magnetic allure and follows her to Paris. In the vibrant metropolis, he finds himself immersed in a Flemish-Dutch artists’ colony, a lively community of artists, writers, and intellectuals.

Claus paints a vivid portrait of this artistic community in Paris, where the lines between art and reality often blur. The atmosphere of the 1950s, a time of cultural and social change, is depicted with sharp and nuanced detail. Through his observations, Claus intertwines satire and tenderness in his descriptions of life and relationships within this community.

The novel offers an in-depth exploration of themes such as love, art, and the quest for identity. André’s relationship with Sabine is marked by intense passion but also uncertainty and conflict, reflecting the broader tensions in their environment. As André grapples with his own feelings and artistic ambitions, Claus provides insight into the challenges and triumphs of life as an artist in a complex and changing world.

Hugo Claus (1929-2008) was one of the most influential and versatile Flemish writers of the 20th century. Born in Bruges, Belgium, Claus began his career as a poet and quickly gained recognition for his novels, plays, and poetry. His work is characterized by sharp observations of human relationships, a critical view of social conventions, and a frequently provocative and innovative approach to literary themes. Claus’s style is rich in imagery and emotion, skillfully depicting complex characters and situations with nuance and depth. Een zachte vernieling is one of his significant works from the later years of his career, reaffirming his mastery in capturing the human condition and the cultural dynamics of his time. Claus received numerous literary awards, including the Prijs der Nederlandse Letteren and the Constantijn Huygens Prize, and remains a central figure in Flemish and Dutch literature.