Een mond van zand

Marain, Elisabeth. Een mond van zand. Antwerpen: Elsevier Manteau, MCMLXXXI. [1981]. 156 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

11,50

In stock

Product ID: 2926 SKU: SKU-3173 Category:

Nederlands:

Een mond van zand van Elisabeth Marain vertelt het verhaal van Marthe, een vrouw die in haar kinderjaren geconfronteerd is met een traumatisch voorval. Dit incident heeft haar in een isolement gestort, waaruit ze moeite heeft om te ontsnappen. Het boek richt zich op Marthes pogingen, evenals die van de mensen om haar heen, om dit isolement te doorbreken. De lezer wordt meegenomen in een wereld van onzekerheid en fragmentarische herinneringen, waarbij het vaak een raadsel blijft wat er precies gebeurd is. Deze onzekerheid versterkt het gevoel van machteloosheid ten opzichte van Marthes totale eenzaamheid.

De roman biedt een indringende blik in de innerlijke wereld van een vrouw die worstelt met de nasleep van een jeugdtrauma. Marain’s schrijfstijl is beklemmend en evocatief, waardoor de emotionele intensiteit van Marthes ervaringen tastbaar wordt. De beschrijvingen van haar gevoelens van eenzaamheid en vervreemding zijn scherp en diepgaand, en de lezer krijgt een intiem portret van een vrouw die gevangen zit in haar eigen geest.

De mensen in Marthes leven proberen haar te bereiken en te helpen, maar hun pogingen lijken vaak tevergeefs. De interacties tussen Marthe en haar omgeving zijn beladen met misverstanden en frustraties, wat het moeilijk maakt voor haar om echte verbindingen te maken. Deze dynamiek wordt met veel nuance en gevoeligheid beschreven, waardoor de complexiteit van menselijke relaties en de impact van trauma’s duidelijk naar voren komt.

Een belangrijk thema in Een mond van zand is de zoektocht naar heling en de uitdaging om het verleden onder ogen te zien. Marthe’s reis is er een van langzaam ontwaken en confrontatie met de demonen van haar jeugd. Marain legt de nadruk op de subtiele veranderingen in Marthes perspectief en de kleine momenten van hoop die ze ervaart.

Het boek is zowel ontroerend als hartverscheurend, en het slaagt erin om de lezer te betrekken bij de diepe psychologische strijd van de hoofdpersoon. Marains vermogen om de complexiteit van emoties en de menselijke geest te verwoorden maakt dit een aangrijpend en memorabel werk.

Elisabeth Marain, geboren in 1946, is een Vlaamse auteur die bekend staat om haar psychologisch diepgaande romans. Haar werk richt zich vaak op de innerlijke wereld van haar personages en hun worstelingen met persoonlijke trauma’s, identiteit en menselijke relaties. Marain’s debuutroman werd goed ontvangen, en ze heeft sindsdien een reputatie opgebouwd als een bekwame en gevoelige verteller. Een mond van zand is een van haar vroege werken en toont haar vermogen om complexe emotionele en psychologische thema’s te onderzoeken. Naast haar romans heeft Marain ook korte verhalen en essays geschreven, waarin ze haar scherpe inzicht en literaire talent blijft tonen. Haar werk blijft relevant vanwege de universele thema’s die ze aansnijdt, zoals eenzaamheid, herstel en de menselijke behoefte aan verbinding.

English:

Een mond van zand by Elisabeth Marain tells the story of Marthe, a woman who faced a traumatic incident in her childhood. This event plunged her into isolation, from which she struggles to escape. The book focuses on Marthe’s attempts, as well as those of the people around her, to break this isolation. The reader is drawn into a world of uncertainty and fragmented memories, often left guessing about what has happened. This uncertainty reinforces the feeling of powerlessness in the face of Marthe’s profound loneliness.

The novel provides a poignant glimpse into the inner world of a woman grappling with the aftermath of a childhood trauma. Marain’s writing style is haunting and evocative, making the emotional intensity of Marthe’s experiences palpable. The descriptions of her feelings of loneliness and alienation are sharp and profound, giving the reader an intimate portrait of a woman trapped in her own mind.

The people in Marthe’s life try to reach out and help her, but their efforts often seem futile. The interactions between Marthe and her surroundings are fraught with misunderstandings and frustrations, making it difficult for her to form genuine connections. This dynamic is described with great nuance and sensitivity, highlighting the complexity of human relationships and the impact of trauma.

A significant theme in Een mond van zand is the quest for healing and the challenge of confronting the past. Marthe’s journey is one of slow awakening and facing the demons of her childhood. Marain emphasizes the subtle changes in Marthe’s perspective and the small moments of hope she experiences.

The book is both touching and heartbreaking, successfully engaging the reader in the deep psychological struggle of the protagonist. Marain’s ability to articulate the complexity of emotions and the human psyche makes this a compelling and memorable work.

Elisabeth Marain, born in 1946, is a Flemish author known for her psychologically profound novels. Her work often focuses on the inner world of her characters and their struggles with personal trauma, identity, and human relationships. Marain’s debut novel was well-received, and she has since built a reputation as a skilled and sensitive storyteller. Een mond van zand is one of her early works, showcasing her ability to explore complex emotional and psychological themes. In addition to her novels, Marain has also written short stories and essays, continuing to demonstrate her keen insight and literary talent. Her work remains relevant due to the universal themes she addresses, such as loneliness, recovery, and the human need for connection.

Dimensions 20 × 12,5 cm