Doortocht

Voeten, Bert. Doortocht. Een Oorlogsdagboek 1940 – 1945. Amsterdam: Contact, 1946. Printed by Boom-Ruygrok, Haarlem. 222 pages. 1 Volume. [First Edition]. 10,5 cm. x 19 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Fine.

4,00

Product ID: 2512 SKU: SKU-2999 Category:

Nederlands:

Bert Voeten, geboren in Breda in 1918, was een Nederlandse dichter, vertaler en schrijver. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij voor het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, wat later voor enige controverse zorgde vanwege de vraag of zijn oorlogsdagboek Doortocht wel volledig op waarheid berustte. Ondanks deze controverse, wordt Voeten gewaardeerd om zijn literaire bijdragen en zijn vermogen om de complexiteit van de menselijke ervaring tijdens de oorlog te verwoorden.

Dit dagboek, geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945, biedt een indringend en persoonlijk verslag van zijn ervaringen gedurende de bezetting. Voeten beschrijft de dagelijkse moeilijkheden, de angst, het verzet en de hoop die hij en anderen ervoeren. Het boek werd bij verschijning echter met enige scepsis ontvangen; W.F. Hermans en Hans van Straten twijfelden aan het waarheidsgehalte van het dagboek. Volgens publicist Adriaan Venema zou het grotendeels een reconstructie van zijn leven bevatten, bedoeld om zijn activiteiten in de oorlog voor het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten te verdoezelen.

Na de oorlog vestigde Voeten zich als een belangrijk figuur in de Nederlandse literatuur. Hij vertaalde werken van onder andere William Shakespeare, Charles Baudelaire en Samuel Beckett naar het Nederlands, waarmee hij een brug sloeg tussen de Nederlandse en internationale literatuur. Zijn vertalingen worden geroemd om hun nauwkeurigheid en literaire gevoeligheid. Voeten schreef ook diverse dichtbundels en essays waarin hij reflecteerde op de menselijke conditie, ethiek en de rol van de kunsten in de samenleving. Zijn werk werd meermaals bekroond en hij kreeg erkenning voor zijn bijdragen aan de literatuur, waaronder de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor zijn oorlogsdagboek Doortocht.

English:

Bert Voeten, born in Breda in 1918, was a Dutch poet, translator, and writer. During World War II, he worked for the Department of Public Information and the Arts, which later caused some controversy due to questions about the authenticity of his wartime diary Doortocht. Despite this controversy, Voeten is appreciated for his literary contributions and his ability to articulate the complexity of human experience during the war.

This diary, written during World War II from 1940 to 1945, provides a poignant and personal account of his experiences during the occupation. Voeten describes the daily hardships, fear, resistance, and hope that he and others experienced. However, the book was received with some skepticism upon its release; W.F. Hermans and Hans van Straten questioned the diary’s authenticity. According to publicist Adriaan Venema, the diary was largely a reconstruction of his life, intended to conceal his activities during the war for the Department of Public Information and the Arts.

After the war, Voeten established himself as an important figure in Dutch literature. He translated works by William Shakespeare, Charles Baudelaire, and Samuel Beckett into Dutch, bridging Dutch and international literature. His translations are praised for their accuracy and literary sensitivity. Voeten also wrote several poetry collections and essays reflecting on the human condition, ethics, and the role of the arts in society. His work was repeatedly awarded, and he received recognition for his contributions to literature, including the Lucy B. and C.W. van der Hoogt Prize for his wartime diary Doortocht.

Dimensions 19 × 10,5 cm