De wereld van mijn vader

van Deyssel, Lodewijk. De wereld van mijn vader. met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G. M. Prick. Amsterdam / Brussel: Thomas Rap, 1986. 364 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 14 cm. x 21,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

15,00

In stock

Product ID: 2945 SKU: SKU-7983 Category:

Nederlands

De wereld van mijn vader (1986) door Lodewijk van Deyssel is een biografisch werk dat een diepgaand portret schetst van J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), een prominente figuur in de Nederlandse katholieke emancipatiebeweging. Deze herdruk, bezorgd door Harry G. M. Prick en uitgegeven door Thomas Rap, bevat 364 pagina’s en wordt gepresenteerd in een genaaid softcoverformaat. Het boek biedt een rijk en gedetailleerd beeld van Alberdingk Thijms leven en werk, met een voorwoord en uitgebreide aantekeningen van Prick die context en aanvullende inzichten bieden.

De oorspronkelijke biografie, eenvoudig getiteld J.A. Alberdingk Thijm, werd in 1893 gepubliceerd, met Van Deyssel die zich verschool achter de initialen “A.J.” om zijn auteurschap te verbergen. Deze herdruk, De wereld van mijn vader, maakt het oorspronkelijke werk toegankelijker en verrijkt het met nieuwe context en interpretaties. Het biedt een fascinerende blik op de persoon van J.A. Alberdingk Thijm en zijn invloed op de Nederlandse samenleving en cultuur.

J.A. Alberdingk Thijm was een veelzijdige figuur: hij was fabrikant van verduurzaamde levensmiddelen, uitgever-boekhandelaar, hoogleraar, journalist, en publicist. Zijn leven was doordrenkt van een sterke betrokkenheid bij de katholieke emancipatie in Nederland, en zijn werk omvatte een breed scala aan onderwerpen, waaronder de bestudering van Vondel en de 17e-eeuwse letterkunde, toneelkritiek, en studies over kunst en architectuur. Hij was een voorvechter van de katholieke zaak en leverde belangrijke bijdragen aan de culturele en intellectuele discussies van zijn tijd.

Van Deyssel’s beschrijving van zijn vader is opmerkelijk vanwege de combinatie van diepe eerbied en een subtiele, ironische stijl. De biografie lijkt soms bijna een hagiografie, met Van Deyssel die zijn vader neerzet als een heroïsche figuur wiens leven en werk van groot belang waren voor de katholieke gemeenschap en de Nederlandse cultuur in bredere zin. Deze aanpak geeft de lezer inzicht in hoe Van Deyssel zijn vader zag en waardeerde, terwijl het ook de invloed van zijn vader op zijn eigen ontwikkeling als schrijver en criticus weerspiegelt.

Prick’s voorwoord en aantekeningen voegen een waardevolle laag van interpretatie en context toe aan de biografie. Hij biedt een kritische analyse van Van Deyssel’s werk en plaatst het binnen de bredere culturele en historische context van de tijd. Zijn annotaties helpen de lezer om de nuances en complexiteiten van Alberdingk Thijms leven en werk te begrijpen, evenals de manier waarop Van Deyssel zijn vader portretteerde.

De wereld van mijn vader biedt een diepgaande verkenning van de persoon en het werk van J.A. Alberdingk Thijm, en geeft een rijk beeld van de intellectuele en culturele dynamiek van de 19e eeuw in Nederland. Het is een belangrijk cultuur-historisch document dat inzicht biedt in de katholieke emancipatiebeweging en de rol van individuele figuren in deze bredere maatschappelijke veranderingen. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in biografieën, Nederlandse geschiedenis, en literaire studies, biedt dit boek een waardevol perspectief op de complexiteit van persoonlijke en intellectuele ontwikkeling.

Lodewijk van Deyssel (1864-1952), geboren als Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm, was een invloedrijke Nederlandse schrijver en literair criticus. Hij was een prominente figuur binnen de Tachtigers-beweging en staat bekend om zijn diepgaande psychologische analyses en scherpe sociale commentaren. Zijn werk, waaronder zijn beroemde roman Kind-leven en talrijke essays, heeft een blijvende impact gehad op de Nederlandse literatuur. Van Deyssel’s vermogen om complexe menselijke emoties en intellectuele kwesties te verkennen, maakte hem tot een sleutelpersoon in de literaire wereld van zijn tijd.

J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) was een vooraanstaande Nederlandse intellectueel en voorvechter van de katholieke emancipatie. Hij leverde belangrijke bijdragen als fabrikant, uitgever, hoogleraar, journalist, en publicist. Zijn werk omvatte studies over literatuur, kunst, en architectuur, en hij speelde een cruciale rol in het bevorderen van de katholieke zaak in een tijdperk van toenemende secularisatie en maatschappelijke verandering. Zijn invloed op de Nederlandse culturele en intellectuele wereld was aanzienlijk, en zijn nalatenschap leeft voort in de werken van zijn zoon, Lodewijk van Deyssel, en in de bredere context van de Nederlandse geschiedenis.

Harry G. M. Prick (1925-2006) was een gerespecteerde Nederlandse literatuurhistoricus en biograaf, bekend om zijn nauwgezette studies van Nederlandse auteurs, waaronder Lodewijk van Deyssel. Prick’s becommentarieerde werken, waaronder De wereld van mijn vader, bieden belangrijke inzichten in de literaire en culturele context van zijn onderwerpen. Zijn werk wordt gewaardeerd om zijn grondigheid en zijn vermogen om de persoonlijke en intellectuele dimensies van zijn onderwerpen te verkennen. Prick’s bijdragen aan de studie van de Nederlandse literatuur blijven invloedrijk en waardevol voor zowel academici als lezers.

English

De wereld van mijn vader (The World of My Father) (1986) by Lodewijk van Deyssel is a biographical work that provides a deep portrait of J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), a prominent figure in the Dutch Catholic emancipation movement. This reprint, edited by Harry G. M. Prick and published by Thomas Rap, contains 364 pages and is presented in a sewn softcover format. The book offers a rich and detailed view of Alberdingk Thijm’s life and work, with a preface and extensive notes by Prick that provide context and additional insights.

The original biography, simply titled J.A. Alberdingk Thijm, was published in 1893, with Van Deyssel hiding behind the initials “A.J.” to conceal his authorship. This reprint, De wereld van mijn vader, makes the original work more accessible and enriches it with new context and interpretations. It provides a fascinating look at the person of J.A. Alberdingk Thijm and his influence on Dutch society and culture.

J.A. Alberdingk Thijm was a multifaceted figure: he was a manufacturer of preserved foods, publisher-bookseller, professor, journalist, and publicist. His life was marked by a strong commitment to Catholic emancipation in the Netherlands, and his work covered a wide range of subjects, including the study of Vondel and 17th-century literature, theater criticism, and studies on art and architecture. He was a champion of the Catholic cause and made significant contributions to the cultural and intellectual discussions of his time.

Van Deyssel’s description of his father is notable for its combination of deep reverence and a subtle, ironic style. The biography at times seems almost hagiographic, with Van Deyssel portraying his father as a heroic figure whose life and work were of great importance to the Catholic community and Dutch culture at large. This approach provides insight into how Van Deyssel viewed and valued his father while also reflecting the influence his father had on his own development as a writer and critic.

Prick’s preface and annotations add a valuable layer of interpretation and context to the biography. He offers a critical analysis of Van Deyssel’s work and situates it within the broader cultural and historical context of the time. His annotations help readers understand the nuances and complexities of Alberdingk Thijm’s life and work, as well as the way Van Deyssel portrayed his father.

De wereld van mijn vader offers an in-depth exploration of the person and work of J.A. Alberdingk Thijm, providing a rich view of the intellectual and cultural dynamics of the 19th century in the Netherlands. It is an important cultural-historical document that provides insight into the Catholic emancipation movement and the role of individual figures in these broader societal changes. For readers interested in biographies, Dutch history, and literary studies, this book offers a valuable perspective on the complexity of personal and intellectual development.

Lodewijk van Deyssel (1864-1952), born Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm, was an influential Dutch writer and literary critic. He was a prominent figure in the Tachtigers movement and is known for his deep psychological analyses and sharp social commentaries. His work, including his famous novel Kind-leven (Child-Life) and numerous essays, has had a lasting impact on Dutch literature. Van Deyssel’s ability to explore complex human emotions and intellectual issues made him a key figure in the literary world of his time.

J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) was a prominent Dutch intellectual and advocate for Catholic emancipation. He made significant contributions as a manufacturer, publisher, professor, journalist, and publicist. His work included studies on literature, art, and architecture, and he played a crucial role in advancing the Catholic cause in an era of increasing secularization and social change. His influence on the Dutch cultural and intellectual world was substantial, and his legacy lives on in the works of his son, Lodewijk van Deyssel, and in the broader context of Dutch history.

Harry G. M. Prick (1925-2006) was a respected Dutch literary historian and biographer, known for his meticulous studies of Dutch authors, including Lodewijk van Deyssel. Prick’s annotated works, including De wereld van mijn vader, offer significant insights into the literary and cultural context of his subjects. His work is valued for its thoroughness and his ability to explore the personal and intellectual dimensions of his subjects. Prick’s contributions to the study of Dutch literature remain influential and valuable for both academics and readers.

Dimensions 21,5 × 14 cm