De Française

Walschap, Gerard. De Française. Den Haag / Antwerpen: Nederlandse Boekenclub, 1974. 128 pages. Volumes: 1 of 2 volume. Seventh Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Good Minus. Softcover. Perfect binding.

3,50

In stock

Product ID: 2724 SKU: SKU-7992 Category:

Nederlands

De Française (1974) door Gerard Walschap is een traditionele roman die zich afspeelt in de directe nasleep van de Tweede Wereldoorlog, en onderzoekt de tragische liefdesgeschiedenis tussen een Vlaamse jongen en een Frans meisje. Uitgegeven door de Nederlandse Boekenclub, bevat deze zevende editie 128 pagina’s en wordt gepresenteerd in een softcover met perfecte binding. Ondanks de bescheiden fysieke staat van dit exemplaar, biedt de roman een diepgaand portret van menselijke emoties en sociale spanningen in een door oorlog geteisterde tijd.

Het verhaal begint met de ontmoeting tussen de Vlaming en het Franse meisje, die zich in een delicate en geladen periode in de geschiedenis bevindt. De jonge mensen worden snel verliefd, maar hun relatie wordt al snel geconfronteerd met een reeks maatschappelijke en persoonlijke obstakels. De benepen mentaliteit en het conservatieve oordeel van de dorpsgenoten, vooral in het Vlaamse milieu waarin ze zich bevinden, vormen een constante bedreiging voor hun relatie.

Walschap schetst een levendig en genuanceerd beeld van het dorpse leven en de complexiteit van menselijke relaties in de nasleep van de oorlog. De schrijver legt een scherp inzicht in de psyche van zijn personages aan de dag, en weet hun innerlijke worstelingen en verlangens met veel gevoel en precisie te beschrijven. Het contrast tussen de Vlaamse en Franse cultuur en hun respectievelijke sociale normen speelt een cruciale rol in het verhaal en versterkt de spanning tussen de geliefden.

De roman bereikt een dramatisch hoogtepunt wanneer de druk van de maatschappelijke verwachtingen en de vijandigheid van de omgeving het Franse meisje uiteindelijk tot wanhoop drijft. Haar tragische zelfmoord wordt een pijnlijk symbool van de onoverbrugbare verschillen en de vernietigende kracht van sociale vooroordelen. De tragiek van hun liefde en de onmogelijkheid om samen te zijn door externe druk vormen het centrale thema van het boek, waarbij Walschap de nadruk legt op de impact van vooroordelen en conservatieve opvattingen op individuen en hun relaties.

Hoewel De Française in het oeuvre van Walschap niet als vernieuwend wordt beschouwd, draagt het bij aan zijn reputatie als een schrijver met een scherp oog voor de menselijke conditie. De psychologische diepgang en de levendige beschrijvingen maken het een boeiende leeservaring. De roman wordt soms in een hoog tempo verteld, wat bijdraagt aan de spanning en de emotionele impact van het verhaal. Het vermogen van Walschap om complexe en genuanceerde karakters te creëren, maakt deze roman tot een waardevolle toevoeging aan de Vlaamse literatuur.

De tragiek en de intensiteit van de relatie tussen de twee hoofdpersonen, in combinatie met de scherpzinnige observaties van de auteur over menselijke zwakheden en de destructieve kracht van sociale normen, maken De Française tot een diepgaande en ontroerende roman. Het werk biedt een reflectie op de manier waarop mensen hun identiteit en relaties vormen in de schaduw van maatschappelijke verwachtingen en historische gebeurtenissen.

Gerard Walschap (1898-1989) was een vooraanstaande Vlaamse schrijver en een van de meest invloedrijke figuren in de 20e-eeuwse Vlaamse literatuur. Geboren in Londerzeel, België, begon Walschap zijn carrière als journalist voordat hij zich volledig op het schrijven richtte. Zijn werk, dat vaak thema’s als religie, moraal, en sociale verandering verkent, wordt gekenmerkt door zijn scherpe inzicht in de menselijke natuur en zijn vermogen om complexe karakters te creëren. Walschap schreef romans, verhalen, en essays en werd verschillende malen bekroond voor zijn bijdragen aan de literatuur, waaronder de Prijs der Nederlandse Letteren. Zijn vermogen om de spanning tussen traditie en moderniteit te verkennen, maakt hem tot een belangrijke stem in de Vlaamse literatuur. De Française is een voorbeeld van zijn talent om menselijke emoties en sociale dynamiek te beschrijven met een scherp oog voor detail en psychologische diepgang.

English

De Française (The Frenchwoman) (1974) by Gerard Walschap is a traditional novel set in the immediate aftermath of World War II, exploring the tragic love story between a Flemish boy and a French girl. Published by the Nederlandse Boekenclub, this seventh edition comprises 128 pages and is presented in a softcover with perfect binding. Despite the modest physical condition of this copy, the novel offers a profound portrait of human emotions and social tensions in a war-torn era.

The story begins with the meeting between the Flemish boy and the French girl, set against a delicate and charged historical period. The young couple quickly falls in love, but their relationship soon faces a series of societal and personal obstacles. The narrow-minded mentality and conservative judgment of the villagers, especially in the Flemish milieu in which they live, pose a constant threat to their relationship.

Walschap vividly and subtly portrays village life and the complexity of human relationships in the post-war context. The author demonstrates a keen insight into his characters’ psyche, capturing their inner struggles and desires with sensitivity and precision. The contrast between Flemish and French cultures and their respective social norms plays a crucial role in the story and heightens the tension between the lovers.

The novel reaches a dramatic climax when the societal expectations and hostility of their environment ultimately drive the French girl to despair. Her tragic suicide becomes a painful symbol of the insurmountable differences and the destructive power of social prejudices. The tragedy of their love and the impossibility of being together due to external pressures form the central theme of the book, with Walschap emphasizing the impact of prejudices and conservative views on individuals and their relationships.

Although De Française is not considered innovative within Walschap’s oeuvre, it contributes to his reputation as a writer with a keen eye for the human condition. The psychological depth and vivid descriptions make it a compelling read. The novel is sometimes told at a brisk pace, adding to the tension and emotional impact of the story. Walschap’s ability to create complex and nuanced characters makes this novel a valuable addition to Flemish literature.

The tragedy and intensity of the relationship between the two main characters, combined with the author’s keen observations of human weaknesses and the destructive power of social norms, make De Française a profound and moving novel. The work offers a reflection on how people shape their identity and relationships in the shadow of societal expectations and historical events.

Gerard Walschap (1898-1989) was a prominent Flemish writer and one of the most influential figures in 20th-century Flemish literature. Born in Londerzeel, Belgium, Walschap began his career as a journalist before fully dedicating himself to writing. His work, often exploring themes such as religion, morality, and social change, is characterized by his sharp insight into human nature and his ability to create complex characters. Walschap wrote novels, short stories, and essays and was awarded several times for his contributions to literature, including the Prijs der Nederlandse Letteren. His ability to explore the tension between tradition and modernity makes him a significant voice in Flemish literature. De Françaiseexemplifies his talent for describing human emotions and social dynamics with keen attention to detail and psychological depth.

Dimensions 20 × 12,5 cm