De avonden

Van Het Reve, Gerard Kornelis. De avonden. Een winterverhaal. Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij, 1970. 196 pages. 19th Edition.
Condition: Good. Softcover.

5,00

In stock

Product ID: 1509 SKU: SKU-7994 Category:

Nederlands

De avonden. Een winterverhaal (1970) door Gerard Kornelis van het Reve is een iconische roman die wordt beschouwd als een van de belangrijkste werken in de Nederlandse literatuur. Deze 19e editie, uitgegeven door Uitgeverij De Bezige Bij, bevat 196 pagina’s en is gepresenteerd in een softcover. De roman biedt een aangrijpend portret van de saaiheid en zinloosheid die het naoorlogse Nederland kenmerkte, en heeft een blijvende impact gehad op generaties lezers door zijn krachtige beschrijving van de menselijke conditie in een tijd van existentiële leegte.

Het verhaal speelt zich af in de laatste tien dagen van december 1946 en volgt het leven van Frits van Egters, een 23-jarige jongeman die bij zijn ouders in Amsterdam woont. Frits werkt overdag op een kantoor en keert ‘s avonds terug naar huis, waar hij verstrikt raakt in de monotonie van zijn dagelijks leven. Het boek biedt een gedetailleerde en vaak beklemmende beschrijving van Frits’ saaie en eentonige bestaan, dat wordt gekenmerkt door zinloze routines en een diep gevoel van eenzaamheid.

Frits’ interacties met zijn ouders en vrienden zijn vaak doordrenkt van een gevoel van vervreemding en onbegrip. De gesprekken zijn gevuld met banale onderwerpen en oppervlakkige uitwisselingen die zijn onderliggende angst en ontevredenheid niet kunnen verbergen. Door middel van zijn scherpe observaties en bijtende humor probeert Frits grip te krijgen op zijn leven en te ontsnappen aan de beklemmende atmosfeer van zijn bestaan.

Een centrale thema in De avonden is Frits’ zoektocht naar betekenis in een wereld die lijkt te worden gedomineerd door banaliteit en zinloosheid. Hoewel hij wordt geplaagd door gevoelens van verveling en uitzichtloosheid, blijft Frits hopen dat er een hoger en groter Iets bestaat dat zijn leven zin kan geven. Deze hoop, hoe klein ook, houdt hem op de been en biedt een lichtpuntje in zijn anders zo sombere wereld. Frits’ nachtelijke angstdromen en introspectieve gedachten voegen een diepere laag toe aan het verhaal, waarbij de lezer wordt uitgenodigd om mee te leven met zijn existentiële worstelingen.

Bij de oorspronkelijke publicatie in 1947 veroorzaakte De avonden veel controverse, met name vanwege de sombere toon en de nadruk op de leegte van het dagelijkse leven. Critici zoals Godfried Bomans uitten hun bezorgdheid over de invloed die de roman zou kunnen hebben op de geestelijke gezondheid van lezers. Bomans merkte op dat hij vreesde voor Reves geestelijke gezondheid als deze “gesteldheid” lang zou aanhouden. Desondanks is de roman door de jaren heen door velen geprezen als een meesterwerk dat de somberheid van de naoorlogse periode nauwkeurig en eerlijk vastlegt.

De roman heeft inmiddels een vaste plaats verworven in de canon van de Nederlandse literatuur en wordt vaak beschouwd als een van de beste Nederlandse romans ooit geschreven. De avonden wordt gewaardeerd om zijn scherpe karakterbeschrijvingen, zijn introspectieve diepgang, en de manier waarop het de menselijke zoektocht naar betekenis en vervulling verbeeldt te midden van de alledaagse sleur.

Gerard Kornelis van het Reve (1923-2006), beter bekend als Gerard Reve, was een van de meest invloedrijke Nederlandse schrijvers van de 20e eeuw. Geboren in Amsterdam, begon hij zijn literaire carrière met het schrijven van poëzie en korte verhalen, maar verwierf grote bekendheid met de publicatie van zijn debuutroman De avonden in 1947. Reve’s werk wordt gekenmerkt door zijn scherpzinnige observaties, zijn complexe relatie met religie, en zijn unieke, vaak ironische stijl. Hij werd geprezen om zijn vermogen om de menselijke ervaring met humor en gevoeligheid vast te leggen, ondanks de sombere thematiek van zijn werk. In de loop van zijn carrière ontving Reve talrijke literaire prijzen, waaronder de P.C. Hooftprijs in 1969 en de Prijs der Nederlandse Letteren in 2001. Zijn invloed op de Nederlandse literatuur is aanzienlijk en zijn werk blijft relevant en gewaardeerd door nieuwe generaties lezers. De avonden wordt beschouwd als een van zijn belangrijkste bijdragen aan de literaire wereld, en blijft een krachtig voorbeeld van zijn talent en visie.

English

De avonden. Een winterverhaal (The Evenings: A Winter Story) (1970) by Gerard Kornelis van het Reve is an iconic novel regarded as one of the most important works in Dutch literature. This 19th edition, published by Uitgeverij De Bezige Bij, comprises 196 pages and is presented in a softcover. The novel provides a poignant portrait of the monotony and meaninglessness that characterized post-war Netherlands and has had a lasting impact on generations of readers through its powerful depiction of the human condition in a time of existential emptiness.

The story takes place over the last ten days of December 1946 and follows the life of Frits van Egters, a 23-year-old man living with his parents in Amsterdam. Frits works in an office during the day and returns home in the evenings, where he becomes entangled in the monotony of his daily life. The book offers a detailed and often claustrophobic description of Frits’ dull and repetitive existence, marked by pointless routines and a deep sense of loneliness.

Frits’ interactions with his parents and friends are often imbued with a sense of alienation and misunderstanding. Their conversations are filled with banal topics and superficial exchanges that fail to mask his underlying anxiety and dissatisfaction. Through his sharp observations and biting humor, Frits attempts to make sense of his life and escape the stifling atmosphere of his existence.

A central theme in De avonden is Frits’ search for meaning in a world that seems dominated by banality and senselessness. Though plagued by feelings of boredom and despair, Frits clings to the hope that there is a higher and greater Something that can give his life meaning. This hope, however small, keeps him going and provides a glimmer of light in his otherwise bleak world. Frits’ nocturnal nightmares and introspective thoughts add a deeper layer to the story, inviting the reader to empathize with his existential struggles.

Upon its original publication in 1947, De avonden sparked considerable controversy, particularly due to its somber tone and focus on the emptiness of everyday life. Critics such as Godfried Bomans expressed concern about the potential impact of the novel on readers’ mental health. Bomans remarked that he feared for Reve’s mental health if this “condition” persisted for long. Nonetheless, the novel has since been praised by many as a masterpiece that accurately and honestly captures the bleakness of the post-war period.

The novel has now secured a permanent place in the canon of Dutch literature and is often regarded as one of the finest Dutch novels ever written. De avonden is valued for its sharp character descriptions, introspective depth, and the way it depicts the human search for meaning and fulfillment amidst the monotony of everyday life.

Gerard Kornelis van het Reve (1923-2006), better known as Gerard Reve, was one of the most influential Dutch writers of the 20th century. Born in Amsterdam, he began his literary career writing poetry and short stories but gained significant recognition with the publication of his debut novel De avonden in 1947. Reve’s work is characterized by his keen observations, complex relationship with religion, and unique, often ironic style. He was acclaimed for his ability to capture the human experience with humor and sensitivity, despite the somber themes of his work. Over his career, Reve received numerous literary awards, including the P.C. Hooftprijs in 1969 and the Prijs der Nederlandse Letteren in 2001. His influence on Dutch literature is substantial, and his work remains relevant and appreciated by new generations of readers. De avonden is considered one of his most significant contributions to the literary world, and remains a powerful example of his talent and vision.