Camera obscura

Hildebrand – Beets, Nicolaas. Camera obscura. Wageningen: L. J. Veen, 1979. 447 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Amstel-klassieken. Second Edition. 21,5 cm. x 14 cm..
Condition: Fine. Hardcover.

8,00

In stock

Product ID: 2524 SKU: SKU-8020 Category:

Nederlands

Camera obscura (1979) door Nicolaas Beets, geschreven onder het pseudoniem Hildebrand, is een invloedrijke verhalenbundel die voor het eerst werd uitgegeven in 1839. Deze tweede editie, uitgegeven door L. J. Veen als onderdeel van de Amstel-klassieken reeks, bevat 447 pagina’s en is in uitstekende staat, gebonden als hardcover.

Camera obscura biedt een levendig portret van het Nederland in de vroege 19e eeuw, een tijdperk van trekschuiten, postkoetsen, en de eerste spoorlijnen. Beets, die de meeste verhalen schreef tijdens zijn tijd als student godgeleerdheid in Leiden in 1837, bleef gedurende de jaren nieuwe verhalen toevoegen, waardoor het werk zijn definitieve vorm pas in 1851 kreeg.

Het bekendste deel van de bundel is het verhaal over de familie Stastok. In dit verhaal gaat Hildebrand logeren bij zijn oom en tante, die archetypische vertegenwoordigers zijn van de Nederlandse burgerij uit het begin van de 19e eeuw. Dit bezoek onthult de dagelijkse gebruiken, gewoonten en kleine komische gebreken van het burgerlijke leven, beschreven met een mengeling van humor en satire. De gedetailleerde observaties en levendige beschrijvingen geven een scherp en vaak komisch inzicht in het leven van de Nederlandse burgerij van die tijd.

Een ander indrukwekkend deel van de bundel is “Het diakenhuismannetje vertelt zijn verhaal”. Dit verhaal onthult de schrijnende omstandigheden waarin veel mensen leefden, en toont Beets’ inzicht in de sociale misstanden van zijn tijd. Het verhaal belicht de armoede en de sociale ongelijkheden, en geeft een menselijke kant aan de historische realiteit die Beets observeerde.

Camera obscura is een klassieker in de Nederlandse literatuur vanwege zijn scherpe sociale satire en zijn vermogen om de menselijke zwakheden en eigenaardigheden op een humoristische en toch empathische manier vast te leggen. Beets’ werk heeft een blijvende invloed gehad en blijft een belangrijk werk voor het begrijpen van de Nederlandse samenleving in de vroege 19e eeuw.

Nicolaas Beets (1814-1903) was een Nederlandse dichter, schrijver, en predikant, bekend om zijn literaire werk onder het pseudoniem Hildebrand. Geboren in Haarlem, studeerde Beets theologie in Leiden, waar hij begon met het schrijven van Camera obscura. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een scherpe humor en een diepgaand sociaal commentaar, vaak gecombineerd met een warme sympathie voor zijn personages. Beets schreef niet alleen verhalen en gedichten, maar ook religieuze en historische werken. Zijn invloed op de Nederlandse literatuur is groot, vooral vanwege zijn vermogen om met humor en precisie het dagelijks leven en de menselijke natuur te observeren en te beschrijven.

English

Camera Obscura (Darkroom) (1979) by Nicolaas Beets, written under the pseudonym Hildebrand, is an influential collection of stories first published in 1839. This second edition, published by L. J. Veen as part of the Amstel Classics series, contains 447 pages and is in excellent condition, bound as a hardcover.

Camera Obscura offers a vivid portrayal of the Netherlands in the early 19th century, a period of canal boats, stagecoaches, and the first railways. Beets, who wrote most of the stories while a theology student in Leiden in 1837, continued to add new stories over the years, giving the work its final form in 1851.

The most famous part of the collection is the story about the Stastok family. In this narrative, Hildebrand stays with his uncle and aunt, who are archetypal representatives of the Dutch bourgeoisie from the early 19th century. This visit reveals the daily customs, habits, and small comic flaws of bourgeois life, described with a mix of humor and satire. The detailed observations and vivid descriptions provide a sharp and often humorous insight into the life of the Dutch bourgeoisie of that time.

Another impressive part of the collection is “The Deacon’s Little Man Tells His Story”. This story reveals the distressing conditions in which many people lived and shows Beets’ insight into the social injustices of his time. It highlights poverty and social inequalities, offering a human perspective on the historical reality Beets observed.

Camera Obscura is a classic in Dutch literature for its sharp social satire and its ability to capture human weaknesses and quirks in a humorous yet empathetic manner. Beets’ work has had a lasting influence and remains a significant work for understanding Dutch society in the early 19th century.

Nicolaas Beets (1814-1903) was a Dutch poet, writer, and preacher, known for his literary work under the pseudonym Hildebrand. Born in Haarlem, Beets studied theology in Leiden, where he began writing Camera Obscura. His style is characterized by sharp humor and deep social commentary, often combined with a warm sympathy for his characters. Beets wrote not only stories and poems but also religious and historical works. His influence on Dutch literature is significant, especially for his ability to observe and describe daily life and human nature with humor and precision.

Dimensions 14 × 21,5 cm