Bijbedoelingen

van Vriesland, Victor E.. Bijbedoelingen. Amsterdam: Em. Querido, 1972. 31 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Mint. Softcover. Perfect binding.

4,50

In stock

Product ID: 3565 SKU: SKU-7835 Category:

Nederlands:

Bijbedoelingen is een poëziebundel van Victor E. van Vriesland, gepubliceerd in 1972 door Em. Querido in Amsterdam. Dit boek, bestaande uit 31 pagina’s, is een eerste editie en meet 12,5 cm x 20 cm. Het exemplaar is in nieuwstaat (Mint) en heeft een zachte kaft met perfecte binding.

Victor Emanuel van Vriesland (Haarlem, 27 oktober 1892 – Amsterdam, 29 oktober 1974) was een vooraanstaand Nederlands dichter, criticus, vertaler, en voorzitter van de internationale PEN-club. Zijn werk heeft een belangrijke invloed gehad op de Nederlandse literatuur van de 20e eeuw. Bijbedoelingen is een postuum uitgegeven bundel die tien nagelaten verzen bevat, die na zijn overlijden zijn gevonden.

Bijbedoelingen biedt een intieme kijk op de latere poëtische productie van Van Vriesland. De bundel bevat gedichten die getuigen van zijn scherpe intellect en diepgaande reflectie op het leven en de kunst van het schrijven. Deze verzen zijn kenmerkend voor zijn stijl, die bekendstaat om de combinatie van nauwkeurige taalbeheersing, filosofische diepgang, en een subtiele ironie.

De gedichten in deze bundel gaan vaak over thema’s zoals tijd, herinnering, en de menselijke conditie. Van Vriesland’s werk in Bijbedoelingen toont zijn vermogen om grote emoties en complexe ideeën te verwoorden in een beknopte en heldere vorm. De gedichten nodigen de lezer uit tot reflectie over de diepere lagen van het leven en de ongrijpbare aard van ervaringen en herinneringen.

Een belangrijk aspect van Van Vriesland’s poëzie is zijn vaardigheid om persoonlijke en universele thema’s te verweven. Zijn gebruik van taal is zowel elegant als direct, en zijn gedichten zijn gevuld met beelden en metaforen die zowel toegankelijk als rijk in betekenis zijn. In Bijbedoelingen verkent hij de subtiele bijbedoelingen die verborgen liggen in dagelijkse interacties en gedachten, en onthult hij de onderliggende complexiteiten van het menselijke bestaan.

Naast zijn poëzie staat Victor E. van Vriesland bekend om zijn bijdragen als criticus en vertaler. Hij speelde een belangrijke rol in de literaire gemeenschap, zowel in Nederland als internationaal, en zijn werk als voorzitter van de internationale PEN-club benadrukt zijn toewijding aan de literatuur en de bescherming van schrijversrechten wereldwijd.

De bundel Bijbedoelingen biedt een waardevolle aanvulling op het oeuvre van Van Vriesland en is een essentieel werk voor lezers die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse poëzie en de ontwikkeling van literaire expressie in de 20e eeuw. De nagelaten verzen in deze bundel geven een unieke blik op de laatste creatieve impulsen van een van de belangrijkste literaire figuren van zijn tijd.

English:

Bijbedoelingen (Secondary Intentions) is a poetry collection by Victor E. van Vriesland, published in 1972 by Em. Querido in Amsterdam. This book, consisting of 31 pages, is a first edition and measures 12.5 cm x 20 cm. The copy is in mint condition and features a softcover with perfect binding.

Victor Emanuel van Vriesland (Haarlem, October 27, 1892 – Amsterdam, October 29, 1974) was a prominent Dutch poet, critic, translator, and president of the international PEN club. His work has had a significant impact on 20th-century Dutch literature. Bijbedoelingen is a posthumously published collection that includes ten previously unpublished poems found after his death.

Bijbedoelingen offers an intimate look at Van Vriesland’s later poetic output. The collection includes poems that reflect his sharp intellect and deep contemplation of life and the art of writing. These verses are characteristic of his style, known for the combination of precise language, philosophical depth, and subtle irony.

The poems in this collection often deal with themes such as time, memory, and the human condition. Van Vriesland’s work in Bijbedoelingen shows his ability to articulate profound emotions and complex ideas in a concise and clear form. The poems invite readers to reflect on the deeper layers of life and the elusive nature of experiences and memories.

An important aspect of Van Vriesland’s poetry is his skill in weaving personal and universal themes. His use of language is both elegant and direct, and his poems are filled with imagery and metaphors that are accessible yet rich in meaning. In Bijbedoelingen, he explores the subtle secondary intentions hidden in everyday interactions and thoughts, revealing the underlying complexities of human existence.

In addition to his poetry, Victor E. van Vriesland is known for his contributions as a critic and translator. He played a significant role in the literary community, both in the Netherlands and internationally, and his work as president of the international PEN club highlights his dedication to literature and the protection of writers’ rights worldwide.

The collection Bijbedoelingen provides a valuable addition to Van Vriesland’s oeuvre and is an essential work for readers interested in Dutch poetry and the development of literary expression in the 20th century. The previously unpublished poems in this collection offer a unique glimpse into the final creative impulses of one of the most important literary figures of his time.

Dimensions 20 × 12,5 cm