Alma met de Vlassen Haren

Streuvels, Stijn. [Illustrated by Nackaerts, Frans]. Alma met de Vlassen Haren. Leuven: Davidsfonds, 1931. Printed by Excelsior, Brugge. 232 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Davidsfonds Volksreeks. First Edition. Davidsfonds Volksreeks nr 234. 14 cm. x 20,5 cm..
Condition: Fine. Partly uncut. Softcover.

15,00

In stock

Product ID: 3141 SKU: SKU-4725 Category:

Nederlands

Alma met de Vlassen Haren van Stijn Streuvels is een roman die voor het eerst werd gepubliceerd in 1931 door Davidsfonds in Leuven, als onderdeel van de Davidsfonds Volksreeks (nummer 234). Deze eerste editie, gedrukt door Excelsior in Brugge, bestaat uit 232 pagina’s en is deels ongesneden. Het boek heeft een formaat van 14 cm x 20,5 cm en is een softcover in uitstekende staat. De illustraties zijn verzorgd door Frans Nackaerts, die met zijn werk bijdraagt aan de visuele aantrekkingskracht van de roman.

Het verhaal volgt Alma, een jong meisje dat opgroeit in een landelijke omgeving. In contrast met de wulpse Mira uit Streuvels’ eerdere werk De teleurgang van de Waterhoek, is Alma een stichtelijke en vrome figuur. Streuvels zelf omschreef haar als een “heilig meiske” tijdens een gesprek met Willem Putman in De Standaard op 8 mei 1929. Alma staat symbool voor de deugdzame en spirituele tegenhanger van Mira, en Streuvels gebruikt haar karakter om een ander aspect van het Vlaamse dorpsleven te verkennen.

De roman onderzoekt de innerlijke strijd en twijfels van Alma terwijl ze op zoek is naar haar roeping. Ze overweegt het kloosterleven als een manier om dichter bij God te komen en haar spirituele twijfels te beantwoorden. Deze zoektocht naar zingeving en spirituele vervulling vormt de kern van het verhaal, en Streuvels schildert met veel empathie en inzicht Alma’s gevoelens en ervaringen.

Streuvels’ schrijfstijl is rijk aan details en doordrongen van een diep begrip van de menselijke natuur. Zijn beschrijvingen van het Vlaamse plattelandsleven zijn levendig en authentiek, en hij slaagt erin de innerlijke wereld van zijn personages op een treffende manier weer te geven. De thematiek van zonde en heiligheid, twijfel en geloof, maakt Alma met de Vlassen Haren tot een diepgaande en reflectieve roman.

De illustraties van Frans Nackaerts versterken de sfeer en de thematiek van het boek. Zijn tekeningen voegen een visuele dimensie toe die de lezer helpt om zich nog meer in te leven in het verhaal en de personages.

Stijn Streuvels, pseudoniem van Frank Lateur (1871-1969), was een van de meest vooraanstaande Vlaamse schrijvers van zijn tijd. Zijn werk is bekend om zijn gedetailleerde beschrijvingen van het landelijke leven en zijn diepe verkenning van menselijke emoties en relaties. Streuvels’ literaire oeuvre omvat een breed scala aan genres, waaronder romans, korte verhalen en essays. Hij wordt geprezen om zijn realistische en empathische schrijfstijl, die een blijvende invloed heeft gehad op de Vlaamse literatuur.

Alma met de Vlassen Haren blijft een belangrijk werk in Streuvels’ oeuvre, en de roman biedt een fascinerend inzicht in de spirituele en morele vragen van het vroege 20e-eeuwse Vlaanderen. Het boek is een waardevolle toevoeging aan de collectie van iedere liefhebber van Vlaamse literatuur en biedt een diepgaande leeservaring die zowel ontroert als aanzet tot nadenken.

English

Alma met de Vlassen Haren (Alma with the Flaxen Hair) by Stijn Streuvels is a novel first published in 1931 by Davidsfonds in Leuven, as part of the Davidsfonds Volksreeks (number 234). This first edition, printed by Excelsior in Brugge, consists of 232 pages and is partly uncut. The book measures 14 cm x 20.5 cm and is a softcover in excellent condition. The illustrations by Frans Nackaerts contribute significantly to the visual appeal of the novel.

The story follows Alma, a young girl growing up in a rural environment. In contrast to the wanton Mira from Streuvels’ earlier work De teleurgang van de Waterhoek (The Decline of the Waterhoek), Alma is portrayed as a pious and devout character. Streuvels himself described her as a “holy girl” during a conversation with Willem Putman in De Standaard on May 8, 1929. Alma symbolizes the virtuous and spiritual counterpart to Mira, and Streuvels uses her character to explore another aspect of Flemish village life.

The novel delves into Alma’s inner struggles and doubts as she seeks her calling. She considers life in a convent as a way to come closer to God and resolve her spiritual uncertainties. This quest for meaning and spiritual fulfillment forms the core of the story, and Streuvels portrays Alma’s feelings and experiences with great empathy and insight.

Streuvels’ writing style is rich in detail and imbued with a deep understanding of human nature. His descriptions of Flemish rural life are vivid and authentic, and he successfully captures the inner world of his characters. The themes of sin and holiness, doubt and faith, make Alma met de Vlassen Haren a profound and reflective novel.

Frans Nackaerts’ illustrations enhance the atmosphere and themes of the book. His drawings add a visual dimension that helps the reader immerse themselves even more in the story and characters.

Stijn Streuvels, pseudonym of Frank Lateur (1871-1969), was one of the foremost Flemish writers of his time. His work is known for its detailed descriptions of rural life and deep exploration of human emotions and relationships. Streuvels’ literary oeuvre includes a wide range of genres, including novels, short stories, and essays. He is praised for his realistic and empathetic writing style, which has had a lasting influence on Flemish literature.

Alma met de Vlassen Haren remains an important work in Streuvels’ oeuvre, offering a fascinating insight into the spiritual and moral questions of early 20th-century Flanders. The book is a valuable addition to the collection of any lover of Flemish literature and provides a profound reading experience that both moves and provokes thought.

Dimensions 20,5 × 14 cm