Moon over Greece

Verhofstadt, Etienne. Moon over Greece. Antwerp: Alpha, [publishing date unknown]. 22 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. Very rare. Only 3 known copies identified of an original print of 100 copies. 12,7 cm. x 19,2 cm.
Condition: Fine. Hardcover.

25,00

In stock

Product ID: 4406 SKU: SKU-7686 Category:

Nederlands:

Moon over Greece is een zeer zeldzame dichtbundel van Etienne Verhofstadt, gepubliceerd door Alpha in Antwerpen. De exacte publicatiedatum is onbekend. Het boek, bestaande uit 22 pagina’s, is een eerste editie en meet 12,7 cm x 19,2 cm. Dit exemplaar is in uitstekende staat (Fine) en heeft een harde kaft. Slechts drie bekende exemplaren van de originele oplage van 100 exemplaren zijn geïdentificeerd, wat de bundel uiterst zeldzaam maakt.

Etienne Verhofstadt is een relatief onbekende figuur in de literaire wereld, maar zijn werk in Moon over Greece toont een diepe waardering voor het Griekse landschap en de cultuur. De bundel verkent de mysteries en de schoonheid van Griekenland door een poëtische lens, waarbij de maan fungeert als een symbool van zowel verlichting als mysterie. De gedichten in deze bundel bevatten levendige beschrijvingen van het Griekse landschap, historische locaties, en de impact van de maan op deze taferelen.

In Moon over Greece brengt Verhofstadt de Griekse landschappen tot leven met een taal die zowel lyrisch als reflectief is. Zijn poëzie verbindt de natuurlijke schoonheid van Griekenland met diepe, emotionele ervaringen, en roept beelden op van maanverlichte nachten over oude ruïnes en serene kustlijnen. De maan, vaak een symbool van mysterie en romantiek, wordt in zijn werk een gids door het landschap van herinneringen en dromen.

De gedichten reflecteren ook op de tijdloze aard van de Griekse cultuur en geschiedenis, waarbij Verhofstadt gebruik maakt van de maan als een metafoor voor de constante aanwezigheid van het verleden in het heden. De manier waarop hij de interactie tussen licht en schaduw beschrijft, benadrukt de dualiteit van schoonheid en melancholie die door zijn werk stroomt.

Moon over Greece biedt een intieme blik op Verhofstadt’s perspectief op Griekenland, en zijn vermogen om de lezer mee te nemen naar een wereld waar de natuur en het historische erfgoed naadloos samenkomen. De bundel is niet alleen een ode aan Griekenland, maar ook een verkenning van de manier waarop poëzie ons in staat stelt om de essentie van een plaats te vangen en te begrijpen.

De zeldzaamheid van dit werk, gecombineerd met zijn unieke inhoud, maakt het een waardevol stuk voor verzamelaars en liefhebbers van poëzie. Verhofstadt’s vermogen om de fysieke en emotionele landschappen van Griekenland te verweven in zijn poëzie, toont zijn talent voor het creëren van rijke en betekenisvolle literaire ervaringen.

English:

Moon over Greece is a very rare poetry collection by Etienne Verhofstadt, published by Alpha in Antwerp. The exact publishing date is unknown. The book, consisting of 22 pages, is a first edition and measures 12.7 cm x 19.2 cm. This copy is in fine condition and features a hardcover. Only three known copies of the original print run of 100 copies have been identified, making the collection extremely rare.

Etienne Verhofstadt is a relatively obscure figure in the literary world, but his work in Moon over Greece reveals a deep appreciation for the Greek landscape and culture. The collection explores the mysteries and beauty of Greece through a poetic lens, with the moon serving as a symbol of both illumination and mystery. The poems in this collection contain vivid descriptions of the Greek landscape, historical sites, and the impact of the moon on these scenes.

In Moon over Greece, Verhofstadt brings the Greek landscapes to life with language that is both lyrical and reflective. His poetry connects the natural beauty of Greece with deep emotional experiences, evoking images of moonlit nights over ancient ruins and serene coastlines. The moon, often a symbol of mystery and romance, becomes a guide through the landscape of memories and dreams in his work.

The poems also reflect on the timeless nature of Greek culture and history, using the moon as a metaphor for the constant presence of the past in the present. Verhofstadt’s descriptions of the interplay between light and shadow emphasize the duality of beauty and melancholy that flows through his work.

Moon over Greece offers an intimate glimpse into Verhofstadt’s perspective on Greece, and his ability to transport the reader to a world where nature and historical heritage seamlessly merge. The collection is not only an ode to Greece but also an exploration of how poetry allows us to capture and understand the essence of a place.

The rarity of this work, combined with its unique content, makes it a valuable piece for collectors and poetry enthusiasts. Verhofstadt’s ability to weave the physical and emotional landscapes of Greece into his poetry demonstrates his talent for creating rich and meaningful literary experiences.

Dimensions 19,2 × 12,7 cm