Recitatief

De Belder, Jozef L.. Recitatief. Lier: Colibrant-uitgaven, 1951. Printed by Die Poorte, Antwerpen. 31 pages. Volumes: 1 volume. [Edition unknown]. 12 cm. x 16,3 cm.
Condition: Fine Plus. Softcover with Dust Jacket. Sewn Softcover. Signatures: With dedication and signature by the author.

20,00

In stock

Product ID: 4138 SKU: SKU-7043 Category:

Nederlands:

Recitatief is een dichtbundel van Jozef L. de Belder, gepubliceerd en gedrukt door Die Poorte in Antwerpen in 1951. Dit boek, bestaande uit 31 pagina’s, bevat een opdracht en handtekening van de auteur. Jozef L. de Belder staat bekend als een dichter van de innerlijkheid, een label dat hem werd gegeven door André Demedts in 1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was De Belder betrokken bij de activiteiten van DeVlag, een Vlaamse culturele organisatie.

Het werk van De Belder wordt gekenmerkt door een vage inhoud en een etherische sfeer. In zijn romantisch-lyrische wereld, waarin gevoel en verbeelding een hoofdrol spelen, zijn eenzaamheid, verlangen naar het onvervulbare en het absolute, het aanvoelen van het mysterie achter de dingen en de nabijheid van de dood zijn belangrijkste motieven. De toon van zijn gedichten is overwegend weemoedig en vol stille melancholie.

Met een idealiserende visie op de dichter als ziener-profeet plaatst Jozef L. de Belder zich in een lange traditie die teruggaat tot de Europese romantiek en vindt hij aansluiting bij de neoromantiek van een generatie die zijn jeugd heeft beïnvloed, waarvan Maurice Gilliams, die hij zeer bewonderde, een belangrijke exponent is. Zijn romantisch-elitaire opvatting van het dichterschap komt tot uiting in een traditioneel-klassieke vormgeving.

Deze bundel omvat 18 gedichten geschreven tussen 1945 en 1951, elk weerspiegeld in de terugkerende thema’s van zijn werk. De gedichten in Recitatief nodigen de lezer uit om de diepten van de menselijke ziel, de spirituele aspiraties en de mysteries van het leven te verkennen. Deze collectie is een aangrijpende weergave van De Belders vermogen om diepe emoties vast te leggen en uit te drukken in een klassieke poëtische vorm.

Jozef L. de Belder is een productieve dichter, met elf dichtbundels, een novelle, en werk als bloemlezer, essayist, vertaler en uitgever. Zijn bijdrage aan de literatuur wordt erkend vanwege zijn verkenning van de menselijke innerlijkheid, vaak gekleurd door melancholie en mystieke contemplatie. Zijn werken hebben een bijzondere plaats in de Vlaamse poëzie en blijven toekomstige generaties dichters beïnvloeden.

English:

Recitatief is a poetry collection by Jozef L. de Belder, published and printed by Die Poorte in Antwerp in 1951. This book, consisting of 31 pages, includes a dedication and signature from the author. Jozef L. de Belder is known as a poet of interiority, a label given to him by André Demedts in 1945. During World War II, De Belder was involved in the activities of DeVlag, a Flemish cultural organization.

De Belder’s works are characterized by their vague content and ethereal atmosphere. In his romantic-lyrical world, where feelings and imagination play a central role, solitude, the longing for the unattainable and the absolute, the perception of the mystery behind things, and the proximity of death are his main motifs. The tone of his poems is predominantly wistful and full of quiet melancholy.

With an idealized vision of the poet as a seer-prophet, Jozef L. de Belder situates himself in a long tradition dating back to European Romanticism and connects with the Neo-Romanticism of a generation that influenced his youth, of which Maurice Gilliams, whom he greatly admired, is a significant exponent. His romantic-elitist conception of poetry is reflected in a traditional-classical form.

This collection comprises 18 poems written between 1945 and 1951, each reflecting the recurring themes of his work. The poems in Recitatief invite the reader to explore the depths of the human soul, spiritual aspirations, and the mysteries of life. This collection is a poignant representation of De Belder’s ability to capture and express deep emotions in a classical poetic form.

Jozef L. de Belder is a prolific poet, with eleven poetry collections, a novella, and work as an anthologist, essayist, translator, and publisher. His contribution to literature is recognized for his exploration of human interiority, often tinged with melancholy and mystical contemplation. His works hold a special place in Flemish poetry and continue to influence future generations of poets.

Dimensions 16,3 × 12 cm