De tuinman en de koningin

Sender, Ramon. [Translated by Meijer, Hélène J.]. De tuinman en de koningin. Amsterdam: G. A. Van Oorschot, 1960. 197 pages. Volumes: 1 volume. Series: De Witte Olifant. First Dutch Language Edition. 13,5 cm. x 20,5 cm.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

10,00

In stock

Product ID: 7128 SKU: SKU-7972 Category:

Nederlands

De tuinman en de koningin (1960) door Ramón J. Sender, vertaald door Hélène J. Meijer, is een betoverende roman die een diepgaand verhaal vertelt over liefde, macht, en de zoektocht naar persoonlijke vrijheid. Uitgegeven door G. A. Van Oorschot als deel van de literaire reeks De Witte Olifant, bestaat deze eerste Nederlandstalige editie uit 197 pagina’s en biedt een unieke blik op de rijke thematiek en stijl van Sender. De roman, gedrukt in een hardcover met stofomslag, illustreert de complexiteit van menselijke relaties tegen een achtergrond van poëtische en vaak surrealistische beelden.

De tuinman en de koningin speelt zich af in een fictief koninkrijk en vertelt het verhaal van een eenvoudige tuinman, die onverwacht verstrikt raakt in de intriges en romances van het koninklijke hof. De tuinman, een man van eenvoudige smaak en diepe verbondenheid met de natuur, wordt gevraagd om de koninklijke tuinen te verzorgen. Zijn talent voor tuinieren en zijn liefde voor de natuur brengen hem onder de aandacht van de koningin, een vrouw die gevangen zit in haar eigen luxueuze maar beperkende wereld.

De koningin, gevangen in een leven van ceremoniële plichten en hofetiquette, vindt in de tuinman een bron van vernieuwing en ontsnapping. Terwijl ze vriendschap en genegenheid ontwikkelt voor de tuinman, komt ze ook in conflict met haar rol en positie binnen de samenleving. De groeiende band tussen de tuinman en de koningin wordt een krachtig symbool voor de strijd tussen persoonlijke vrijheid en maatschappelijke verwachtingen.

Sender weeft een complex web van emoties, waarbij hij gebruikmaakt van een lyrische en beeldrijke schrijfstijl om de innerlijke wereld van zijn personages te verkennen. De relatie tussen de tuinman en de koningin wordt gepresenteerd als een metafoor voor de zoektocht naar betekenis en vervulling in een wereld vol beperkingen. Hun interacties weerspiegelen de spanning tussen individuele verlangens en de verplichtingen die worden opgelegd door status en traditie.

De roman is rijk aan symboliek, waarbij de tuin en de bloemen fungeren als metaforen voor groei, vernieuwing, en de vergankelijkheid van het leven. De tuinman, met zijn zorg en liefde voor de planten, vertegenwoordigt een natuurlijke en eenvoudige manier van leven, in contrast met de kunstmatige en rigide wereld van het hof. De koningin, hoewel aanvankelijk afstandelijk en gevangen in haar rol, leert door de tuinman de waarde van authenticiteit en persoonlijke vrijheid kennen.

De tuinman en de koningin is meer dan een liefdesverhaal; het is een diepgaande reflectie op de menselijke conditie, waarbij Sender de lezer uitnodigt om na te denken over de natuur van vrijheid, liefde, en de zoektocht naar eigenwaarde. De roman biedt een kritische kijk op de beperkingen van sociale rollen en de mogelijkheid van persoonlijke transformatie door middel van eenvoud en oprechtheid.

Ramón J. Sender (1901-1982) was een invloedrijke Spaanse schrijver en journalist, bekend om zijn rijke en complexe literaire werken die vaak sociale en politieke thema’s verkennen. Geboren in Chalamera, Spanje, vluchtte Sender tijdens de Spaanse Burgeroorlog naar de Verenigde Staten, waar hij zijn carrière als schrijver voortzette. Zijn werken worden gekenmerkt door een sterke nadruk op menselijke emoties, maatschappelijke kwesties, en een diepgaande verkenning van de menselijke ziel. Naast De tuinman en de koningin, schreef Sender tal van romans, essays, en korte verhalen, en zijn werk blijft relevant vanwege zijn vermogen om universele thema’s met een scherpe en menselijke blik te belichten.

Hélène J. Meijer (1926-2013) was een gerenommeerde Nederlandse vertaalster, die bekend stond om haar bekwaamheid in het vertalen van Spaanstalige literatuur naar het Nederlands. Geboren in Haarlem, studeerde Meijer Spaanse Taal en Cultuur en begon haar carrière als vertaler in de jaren vijftig. Haar vertalingen zijn geprezen om hun nauwkeurigheid en literaire gevoeligheid, en zij heeft bijgedragen aan de bekendheid van vele Spaanstalige auteurs in de Nederlandse literaire wereld.

English

De tuinman en de koningin (The Gardener and the Queen) (1960) by Ramón J. Sender, translated by Hélène J. Meijer, is a captivating novel that tells a profound story of love, power, and the quest for personal freedom. Published by G. A. Van Oorschot as part of the literary series De Witte Olifant (The White Elephant), this first Dutch-language edition consists of 197 pages and provides a unique view of Sender’s rich themes and style. The novel, printed in hardcover with a dust jacket, illustrates the complexity of human relationships against a backdrop of poetic and often surreal imagery.

De tuinman en de koningin is set in a fictional kingdom and tells the story of a simple gardener who becomes unexpectedly entangled in the intrigues and romances of the royal court. The gardener, a man of simple tastes and a deep connection with nature, is asked to tend the royal gardens. His talent for gardening and his love for nature bring him to the attention of the queen, a woman trapped in her own luxurious but confining world.

The queen, ensnared in a life of ceremonial duties and court etiquette, finds in the gardener a source of renewal and escape. As she develops friendship and affection for the gardener, she also comes into conflict with her role and position within society. The growing bond between the gardener and the queen becomes a powerful symbol of the struggle between personal freedom and societal expectations.

Sender weaves a complex web of emotions, using a lyrical and imagery-rich writing style to explore the inner world of his characters. The relationship between the gardener and the queen is presented as a metaphor for the search for meaning and fulfillment in a world full of constraints. Their interactions reflect the tension between individual desires and the obligations imposed by status and tradition.

The novel is rich in symbolism, with the garden and flowers serving as metaphors for growth, renewal, and the transience of life. The gardener, with his care and love for the plants, represents a natural and simple way of living, in contrast to the artificial and rigid world of the court. The queen, though initially distant and trapped in her role, learns through the gardener the value of authenticity and personal freedom.

De tuinman en de koningin is more than a love story; it is a profound reflection on the human condition, inviting the reader to think about the nature of freedom, love, and the quest for self-worth. The novel offers a critical look at the limitations of social roles and the possibility of personal transformation through simplicity and sincerity.

Ramón J. Sender (1901-1982) was an influential Spanish writer and journalist known for his rich and complex literary works that often explore social and political themes. Born in Chalamera, Spain, Sender fled to the United States during the Spanish Civil War, where he continued his career as a writer. His works are characterized by a strong emphasis on human emotions, social issues, and a deep exploration of the human soul. In addition to De tuinman en de koningin, Sender wrote numerous novels, essays, and short stories, and his work remains relevant due to his ability to illuminate universal themes with a sharp and human perspective.

Hélène J. Meijer (1926-2013) was a renowned Dutch translator known for her skill in translating Spanish-language literature into Dutch. Born in Haarlem, Meijer studied Spanish Language and Culture and began her career as a translator in the 1950s. Her translations have been praised for their accuracy and literary sensitivity, and she contributed to the recognition of many Spanish-speaking authors in the Dutch literary world.

Dimensions 20,5 × 13,5 cm