De schaduw van de wind

Ruiz Zafón, Carlos. [Translated by Geel, Nelleke]. De schaduw van de wind. Utrecht: Signature, 2007. 541 pages. Volumes: 1 volume. 34th Edition. 15,5 cm. x 23,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

6,00

In stock

Product ID: 7602 SKU: SKU-4574 Category:

Nederlands

De schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafón, vertaald door Nelleke Geel, is een meeslepende roman die zich afspeelt in het naoorlogse Barcelona. Gepubliceerd door Signature in 2007, deze 34e editie van 541 pagina’s is een boeiend verhaal dat de lezer vanaf de eerste pagina grijpt en niet meer loslaat. Het boek is een fijngebonden softcover met perfecte binding, en verkeert in uitstekende staat.

Het verhaal begint wanneer een boekverkoper zijn tienjarige zoon Daniel meenemen naar het mystieke Kerkhof der Vergeten Boeken. Daar raakt Daniel betoverd door een boek met de titel De schaduw van de wind, geschreven door de mysterieuze Julian Carax. Gefascineerd door het verhaal en de onbekende auteur, besluit Daniel om de identiteit van Carax te achterhalen. Naarmate hij dieper graaft, lijkt zijn eigen leven steeds meer te vervlechten met dat van Carax, waarbij hij wordt meegesleept in een web van geheimen, intriges en gevaar.

Het boek speelt zich af tegen de achtergrond van het turbulente Barcelona tijdens de Spaanse Burgeroorlog en de daaropvolgende jaren van het Franco-regime. Ruiz Zafón weeft een complex en rijk verhaal waarin verschillende personages en verhaallijnen op ingenieuze wijze met elkaar worden verbonden. De structuur van de roman is als een Russische matroesjka-pop, met verhalen binnen verhalen, die telkens nieuwe lagen en geheimen onthullen.

Ruiz Zafón’s schrijfstijl is zowel poëtisch als krachtig, en zijn vermogen om levendige en gedenkwaardige karakters te creëren is opmerkelijk. De vertaling door Nelleke Geel is vloeiend en behoudt de schoonheid en nuance van de oorspronkelijke Spaanse tekst. De schaduw van de wind combineert avontuur, spanning, en romantiek op een manier die zowel onderhoudend als intellectueel bevredigend is.

Het boek verkent thema’s zoals de kracht van boeken en verhalen, de zoektocht naar identiteit, en de impact van het verleden op het heden. De lezers worden meegenomen op een reis door het labyrinth van Barcelona’s straten en de menselijke ziel, waar liefde, vriendschap, en verraad centraal staan.

Carlos Ruiz Zafón (1964-2020) was een Spaanse auteur die wereldwijd bekendheid verwierf met De schaduw van de wind, het eerste deel van zijn vierdelige serie Het Kerkhof der Vergeten Boeken. Zijn werk wordt gekenmerkt door een rijke verbeeldingskracht, diepe emotionele resonantie, en een liefde voor de literatuur. Zafón’s boeken zijn vertaald in vele talen en hebben een breed lezerspubliek bereikt.

De schaduw van de wind is een literaire tour de force die de kracht van verhalen viert en de lezers uitnodigt om zich te verliezen in de magische wereld van boeken. Het blijft een geliefd en veelgeprezen werk dat zijn plaats in de moderne literaire canon verdient.

English

De schaduw van de wind (The Shadow of the Wind) by Carlos Ruiz Zafón, translated by Nelleke Geel, is a captivating novel set in post-war Barcelona. Published by Signature in 2007, this 34th edition of 541 pages presents a gripping story that engages the reader from the first page and doesn’t let go. The book is a finely bound softcover with perfect binding and is in excellent condition.

The story begins when a bookseller takes his ten-year-old son Daniel to the mystical Cemetery of Forgotten Books. There, Daniel becomes enchanted by a book titled The Shadow of the Wind, written by the mysterious Julian Carax. Fascinated by the story and the unknown author, Daniel decides to uncover Carax’s identity. As he delves deeper, his own life increasingly intertwines with that of Carax, drawing him into a web of secrets, intrigue, and danger.

Set against the turbulent backdrop of Barcelona during the Spanish Civil War and the subsequent Franco regime, Ruiz Zafón weaves a complex and rich narrative where various characters and storylines are ingeniously interconnected. The structure of the novel is like a Russian matryoshka doll, with stories within stories, each revealing new layers and secrets.

Ruiz Zafón’s writing style is both poetic and powerful, and his ability to create vivid and memorable characters is remarkable. Nelleke Geel’s translation is fluid, preserving the beauty and nuance of the original Spanish text. The Shadow of the Wind combines adventure, suspense, and romance in a way that is both entertaining and intellectually satisfying.

The book explores themes such as the power of books and stories, the quest for identity, and the impact of the past on the present. Readers are taken on a journey through the labyrinthine streets of Barcelona and the human soul, where love, friendship, and betrayal take center stage.

Carlos Ruiz Zafón (1964-2020) was a Spanish author who gained worldwide fame with The Shadow of the Wind, the first part of his four-book series The Cemetery of Forgotten Books. His work is characterized by rich imagination, deep emotional resonance, and a love for literature. Zafón’s books have been translated into many languages and have reached a wide readership.

The Shadow of the Wind is a literary tour de force that celebrates the power of stories and invites readers to lose themselves in the magical world of books. It remains a beloved and highly acclaimed work that deserves its place in the modern literary canon.

Dimensions 23,5 × 15,5 cm