De dood in het hart

Sartre, Jean-Paul. [Translated by Mok, M.]. De dood in het hart. De wegen der vrijheid III. (Original Title: La mort dans l’âme). Amsterdam: Contact, 1971. 297 pages. 1 Volume. Series: Kaderreeks. Tenth Edition. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 902546047X

7,50

In stock

Product ID: 4681 SKU: SKU-2843 Category:

Nederlands:

Het derde deel van zijn romancyclus De wegen der vrijheid.

Sartres literaire en filosofische werk geniet enorme populariteit over de hele wereld. In zijn romancyclus “De wegen der vrijheid” zijn zijn groot kunstenaarschap en zijn existentialistische visie tot een harmonische eenheid versmolten. Nadat in de eerste twee delen de dreiging van de bewogen jaren voor de tweede wereldoorlog suggestief in beeld is gebracht, roept “De dood in het hart”, het derde deel, op schokkende wijze het beeld op van de jammerlijke dagen van 1940, toen Frankrijk door de Duitse horden overweldigd werd. Sartre beschrijft de enkeling, de Franse soldaat, te midden van de overrompelende gebeurtenissen vrijwel aan zijn lot overgelaten en aan de nederlaag prijsgegeven, en men ziet een militaire gemeenschap langzaam overgaan uit de sfeer van het afwachten naar die van de onafwendbare zekerheid van de nederlaag. Aan het eind blijft de lezer het beeld bij van mensen, die ondanks al hun tekortkomingen hardnekkig streven naar een overwinning op hoger niveau dan een zege die met moordend wapengeweld wordt bevochten.

“De dood in het hart” volgt de levens van verschillende personages, waaronder de Franse soldaat Mathieu, tijdens de vroege dagen van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Frankrijk zich voorbereidt op de onvermijdelijke invasie door de Duitsers, worstelen Mathieu en zijn kameraden met hun persoonlijke overtuigingen en de realiteit van de oorlog. Mathieu, die altijd de morele en intellectuele leider van zijn groep vrienden was, vindt zichzelf nu geconfronteerd met de chaos en zinloosheid van de oorlog. De roman onderzoekt thema’s van vrijheid, verantwoordelijkheid en de zin van het bestaan, terwijl de personages hun weg zoeken in een wereld die uit elkaar valt. Hun innerlijke conflicten en morele dilemma’s weerspiegelen de grotere tragedie van een land in crisis.

Jean-Paul Sartre (1905-1980) was een invloedrijke Franse filosoof, toneelschrijver, romanschrijver, politicus en literair criticus. Hij was een van de leidende figuren in de existentialistische beweging en weigerde in 1964 de Nobelprijs voor Literatuur te accepteren. Sartres werk richtte zich vaak op de thema’s vrijheid, verantwoordelijkheid en de menselijke conditie.

English:

The third part of his novel cycle The Roads to Freedom.

Sartre’s literary and philosophical work enjoys enormous popularity worldwide. In his novel cycle “The Roads to Freedom,” his great artistry and existentialist vision have merged into a harmonious unity. After the first two parts evocatively depicted the threatening years before the Second World War, “The Death in the Heart,” the third part, shockingly portrays the woeful days of 1940, when France was overwhelmed by German hordes. Sartre describes the individual, the French soldier, amid the overwhelming events, virtually abandoned to his fate and given over to defeat, as a military community slowly transitions from a state of waiting to the inevitable certainty of defeat. At the end, the reader is left with the image of people who, despite all their shortcomings, stubbornly strive for a victory on a higher level than a triumph fought with murderous weaponry.

“The Death in the Heart” follows the lives of various characters, including the French soldier Mathieu, during the early days of World War II. As France prepares for the inevitable invasion by the Germans, Mathieu and his comrades struggle with their personal beliefs and the realities of war. Mathieu, who has always been the moral and intellectual leader of his group of friends, now finds himself confronted with the chaos and futility of war. The novel explores themes of freedom, responsibility, and the meaning of existence as the characters navigate a world falling apart. Their inner conflicts and moral dilemmas reflect the larger tragedy of a nation in crisis.

Jean-Paul Sartre (1905-1980) was an influential French philosopher, playwright, novelist, politician, and literary critic. He was one of the leading figures in the existentialist movement and refused to accept the Nobel Prize for Literature in 1964. Sartre’s work often focused on themes of freedom, responsibility, and the human condition.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

902546047X