Vijf vadem diep

Vestdijk, Simon. Vijf vadem diep. Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. Printed by Bosch, Utrecht. 255 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 13 cm. x 20,5 cm..
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

15,00

In stock

Product ID: 2941 SKU: SKU-7978 Category: Tag:

Nederlands

Vijf vadem diep (1969) door Simon Vestdijk is een fascinerende roman die de complexe wereld van persoonlijke strijd, menselijke zwakheden en morele dilemma’s onderzoekt. Uitgegeven door De Bezige Bij en gedrukt door Bosch in Utrecht, bestaat deze eerste editie uit 255 pagina’s en biedt een diepgaand inzicht in de psyche van de hoofdfiguur, de gewezen alcoholicus en journalist Lannooy. Deze roman, gehuld in een hardcover met stofomslag, weerspiegelt Vestdijks kenmerkende vermogen om menselijke gebreken en sociale conventies met een scherpe pen te verkennen.

De protagonist Lannooy heeft een verleden als alcoholist en probeert zijn leven opnieuw op te bouwen als journalist bij een provinciale krant. Het verhaal begint met Lannooy die worstelt om zijn plek te vinden in het benauwde milieu van de lokale journalistiek, waar achterklap en roddel aan de orde van de dag zijn. Hij is vastbesloten om zijn verleden achter zich te laten en een stabiel en respectabel leven te leiden, maar zijn ontmoeting met het bourgeoisgezin Vervat brengt zijn fragiele evenwicht in gevaar.

Het gezin Vervat bestaat uit een aantal gecompliceerde karakters die een belangrijke rol spelen in Lannooys verhaal. De man des huizes, een “echte” alcoholicus, vertegenwoordigt alles waar Lannooy tegen vecht in zijn eigen leven. De vrouw, een sluwe mannenjaagster, brengt verleiding en morele verwarring in zijn wereld. De toevallige ontmoeting en de daaropvolgende relatie met de Vervats ontregelt Lannooys kalme bestaan en plaatst hem opnieuw op het pad van emotionele en morele worstelingen.

De roman verkent de interacties tussen Lannooy en het gezin Vervat op een manier die zowel amusant als tragisch is. De semicriminele ontwikkelingen, waarbij elementen van misleiding, verraad, en morele dubbelzinnigheid een rol spelen, bieden een kritische blik op de menselijke aard en de strijd om persoonlijke integriteit in een wereld vol verleidingen en valkuilen. Vestdijks schrijfstijl is scherpzinnig en diepgravend, met een sterke nadruk op de innerlijke conflicten en psychologische complexiteit van zijn personages.

Een belangrijk thema in Vijf vadem diep is de zoektocht naar zelfverlossing en de confrontatie met het verleden. Lannooy’s pogingen om zijn verleden als alcoholist achter zich te laten en een nieuw leven op te bouwen worden voortdurend ondermijnd door de mensen en situaties om hem heen. Zijn interacties met de Vervats dwingen hem om zijn eigen zwakheden en morele grenzen te heroverwegen, en om te navigeren door de complexiteit van menselijke relaties en sociale verwachtingen.

Vestdijk’s roman biedt een diepgaande reflectie op de uitdagingen van persoonlijke groei en verlossing in een wereld die vaak vijandig en complex is. Zijn vermogen om de dualiteit van menselijke emoties en de ambiguïteit van morele keuzes te verkennen, maakt Vijf vadem diep tot een boeiend en belangrijk werk in de Nederlandse literatuur.

Simon Vestdijk (1898-1971) was een van de meest productieve en invloedrijke Nederlandse schrijvers van de 20e eeuw. Geboren in Harlingen, studeerde hij medicijnen voordat hij zich volledig wijdde aan de literatuur. Vestdijk schreef romans, essays, gedichten, en korte verhalen, en zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande psychologische en morele complexiteit. Hij verkende vaak thema’s zoals schuld, verlossing, en de strijd om persoonlijke integriteit in zijn werken. Vestdijk’s romans, waaronder Terug tot Ina Damman en De koperen tuin, hebben een blijvende impact gehad op de Nederlandse literatuur en blijven relevant voor hun diepgaande verkenning van de menselijke conditie. Zijn vaardigheid om complexe emoties en morele dilemma’s te verbeelden, maakt hem tot een belangrijke figuur in de literaire canon.

English

Vijf vadem diep (Five Fathoms Deep) (1969) by Simon Vestdijk is a captivating novel that delves into the complex world of personal struggle, human frailties, and moral dilemmas. Published by De Bezige Bij and printed by Bosch in Utrecht, this first edition consists of 255 pages and provides a profound insight into the psyche of the main character, the former alcoholic and journalist Lannooy. This novel, bound in hardcover with a dust jacket, reflects Vestdijk’s characteristic ability to explore human flaws and social conventions with a sharp pen.

The protagonist Lannooy has a past as an alcoholic and is trying to rebuild his life as a journalist at a provincial newspaper. The story begins with Lannooy struggling to find his place in the stifling milieu of local journalism, where gossip and backbiting are commonplace. Determined to leave his past behind and lead a stable and respectable life, his encounter with the bourgeois Vervat family jeopardizes his fragile balance.

The Vervat family comprises several complicated characters who play a significant role in Lannooy’s story. The head of the household, a “real” alcoholic, represents everything Lannooy is fighting against in his own life. The wife, a cunning seductress, introduces temptation and moral confusion into his world. The chance meeting and subsequent relationship with the Vervats disrupt Lannooy’s calm existence and place him once again on the path of emotional and moral struggles.

The novel explores the interactions between Lannooy and the Vervat family in a way that is both amusing and tragic. The semi-criminal developments, involving elements of deception, betrayal, and moral ambiguity, offer a critical view of human nature and the struggle for personal integrity in a world full of temptations and pitfalls. Vestdijk’s writing style is incisive and profound, with a strong emphasis on the inner conflicts and psychological complexity of his characters.

A significant theme in Vijf vadem diep is the quest for self-redemption and confrontation with the past. Lannooy’s attempts to leave his past as an alcoholic behind and build a new life are constantly undermined by the people and situations around him. His interactions with the Vervats force him to reconsider his own weaknesses and moral boundaries and to navigate the complexities of human relationships and social expectations.

Vestdijk’s novel offers a profound reflection on the challenges of personal growth and redemption in a world that is often hostile and complex. His ability to explore the duality of human emotions and the ambiguity of moral choices makes Vijf vadem diep a compelling and significant work in Dutch literature.

Simon Vestdijk (1898-1971) was one of the most prolific and influential Dutch writers of the 20th century. Born in Harlingen, he studied medicine before dedicating himself fully to literature. Vestdijk wrote novels, essays, poems, and short stories, and his work is characterized by deep psychological and moral complexity. He often explored themes such as guilt, redemption, and the struggle for personal integrity in his works. Vestdijk’s novels, including Terug tot Ina Damman (Back to Ina Damman) and De koperen tuin (The Garden Where the Brass Band Played), have had a lasting impact on Dutch literature and remain relevant for their profound exploration of the human condition. His skill in depicting complex emotions and moral dilemmas makes him an important figure in the literary canon.

Dimensions 20,5 × 13 cm