Schets van de ontwikkeling der Moderne Poëzie

Celen, Vital. Schets van de ontwikkeling der Moderne Poëzie. Colibrant, 1955. Printed by Die Poorte, Antwerpen. 84 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. Printed on 500 copies. 14 cm. x 21,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

9,00

In stock

Product ID: 3564 SKU: SKU-7801 Category:

Nederlands:

Schets van de ontwikkeling der Moderne Poëzie is een literaire verhandeling van Vital Celen, gepubliceerd in 1955 door Colibrant en gedrukt door Die Poorte in Antwerpen. Het boek, bestaande uit 84 pagina’s, is een eerste editie en meet 14 cm x 21,5 cm. Dit exemplaar is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met genaaide binding. Het boek is gedrukt in een oplage van 500 exemplaren.

Vital Celen (Hulshout, 9 februari 1887 – Antwerpen, 8 september 1956) was een vooraanstaand Belgisch hoogleraar, taalkundige en promotor van culturele contacten tussen Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. Zijn werk en inspanningen speelden een cruciale rol bij het hernieuwen van de belangstelling voor Frans-Vlaanderen en het ondersteunen van de Vlaamse cultuur en identiteit in dat gebied.

In Schets van de ontwikkeling der Moderne Poëzie biedt Celen een uitgebreide analyse van de evolutie van de moderne poëzie in de eerste helft van de 20e eeuw. Het boek is een waardevol overzicht dat de belangrijkste stromingen, auteurs, en thematische ontwikkelingen binnen de moderne poëzie bespreekt. Celen’s aanpak is zowel historisch als kritisch, waarbij hij de complexe interacties tussen poëtische vormen en maatschappelijke veranderingen verkent.

Celen begint met een bespreking van de overgang van de klassieke naar de moderne poëzie, waarbij hij de invloeden van de Romantiek en het Symbolisme onderzoekt. Hij richt zich op de manier waarop deze stromingen de basis legden voor de experimenten en innovaties die kenmerkend zijn voor de moderne poëzie. Vervolgens analyseert hij de opkomst van belangrijke bewegingen zoals het Modernisme, het Expressionisme, en het Surrealisme, en bespreekt hij hun invloed op de poëtische praktijk.

Een belangrijk aspect van Celen’s werk is zijn aandacht voor de culturele en politieke context waarin deze poëtische bewegingen ontstonden. Hij onderzoekt hoe de ervaringen van oorlog, sociale verandering, en technologische vooruitgang hebben bijgedragen aan de evolutie van poëtische vormen en thema’s. Celen’s analyse biedt inzicht in hoe moderne dichters hebben gereageerd op deze veranderende omstandigheden door nieuwe uitdrukkingsvormen te ontwikkelen die zowel persoonlijke als collectieve ervaringen weerspiegelen.

Naast zijn historische analyse biedt Celen ook een kritische beoordeling van de werken van belangrijke moderne dichters. Hij bespreekt hun bijdragen aan de vernieuwing van de poëzie en hun experimenten met taal, vorm, en inhoud. Celen’s kritische perspectief benadrukt de diversiteit en complexiteit van de moderne poëzie, en zijn bespreking is verrijkt met gedetailleerde analyses van gedichten en literaire teksten.

Schets van de ontwikkeling der Moderne Poëzie is een belangrijk werk voor zowel studenten van de literatuur als liefhebbers van poëzie. Het biedt een diepgaand inzicht in de historische en culturele krachten die de moderne poëzie hebben gevormd en biedt lezers een uitgebreide gids voor het begrijpen van de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties in dit literaire genre.

Vital Celen’s bijdrage aan de studie van de moderne poëzie is een waardevolle aanvulling op de literaire kritiek, en zijn boek blijft een belangrijk referentiewerk voor iedereen die geïnteresseerd is in de dynamiek van poëtische vernieuwing en de invloed van maatschappelijke veranderingen op de literatuur.

English:

Schets van de ontwikkeling der Moderne Poëzie (Outline of the Development of Modern Poetry) is a literary treatise by Vital Celen, published in 1955 by Colibrant and printed by Die Poorte in Antwerp. The book, consisting of 84 pages, is a first edition and measures 14 cm x 21.5 cm. This copy is in fine condition and features a sewn softcover. The book was printed in an edition of 500 copies.

Vital Celen (Hulshout, February 9, 1887 – Antwerp, September 8, 1956) was a prominent Belgian professor, linguist, and promoter of cultural contacts between Flanders and French Flanders. His work and efforts played a crucial role in reviving interest in French Flanders and supporting the Flemish culture and identity in that area.

In Schets van de ontwikkeling der Moderne Poëzie, Celen provides a comprehensive analysis of the evolution of modern poetry in the first half of the 20th century. The book is a valuable overview that discusses the major movements, authors, and thematic developments within modern poetry. Celen’s approach is both historical and critical, exploring the complex interactions between poetic forms and societal changes.

Celen begins with a discussion of the transition from classical to modern poetry, examining the influences of Romanticism and Symbolism. He focuses on how these movements laid the groundwork for the experiments and innovations characteristic of modern poetry. He then analyzes the rise of significant movements such as Modernism, Expressionism, and Surrealism, discussing their impact on poetic practice.

An essential aspect of Celen’s work is his attention to the cultural and political context in which these poetic movements emerged. He examines how the experiences of war, social change, and technological advancement contributed to the evolution of poetic forms and themes. Celen’s analysis provides insight into how modern poets responded to these changing conditions by developing new forms of expression that reflect both personal and collective experiences.

In addition to his historical analysis, Celen also offers a critical assessment of the works of major modern poets. He discusses their contributions to the renewal of poetry and their experiments with language, form, and content. Celen’s critical perspective highlights the diversity and complexity of modern poetry, and his discussion is enriched with detailed analyses of poems and literary texts.

Schets van de ontwikkeling der Moderne Poëzie is an essential work for both students of literature and poetry enthusiasts. It provides in-depth insight into the historical and cultural forces that shaped modern poetry and offers readers a comprehensive guide to understanding the key developments and innovations in this literary genre.

Vital Celen’s contribution to the study of modern poetry is a valuable addition to literary criticism, and his book remains an important reference for anyone interested in the dynamics of poetic innovation and the impact of societal changes on literature.

Dimensions 21,5 × 14 cm