Mi Chiamamo Mimi

Gijsen, Marnix. Mi Chiamamo Mimi. Antwerpen: C. De Vries-Brouwers, 1999. 38 pages. Volumes: 1 of 1 volume. [Edition Unknown]. 13,5 cm. x 21 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

7,50

In stock

Product ID: 3137 SKU: SKU-4406 Category:

Nederlands

Mi Chiamano Mimi van Marnix Gijsen is een compacte, maar diepgaande novelle die zich richt op de thema’s van liefde, identiteit en vervreemding. Het boek, gepubliceerd in 1999, verkent de complexe emoties en ervaringen van de hoofdpersonen op een manier die zowel ontroerend als verhelderend is.

Het verhaal draait om Mimi, een jonge vrouw die haar weg probeert te vinden in een wereld die haar vaak vreemd en vijandig voorkomt. De titel, Mi Chiamano Mimi (Ze noemen mij Mimi), weerspiegelt haar zoektocht naar identiteit en de manier waarop zij door anderen wordt gezien. Gijsen schetst een intiem portret van Mimi’s innerlijke leven, vol twijfels, verlangens en reflecties.

Mimi’s reis naar zelfontdekking wordt gecompliceerd door haar relaties met de mensen om haar heen. Haar liefdesleven is turbulent en vol tegenstrijdigheden, wat haar gevoelens van isolatie en onzekerheid versterkt. Gijsen’s beschrijvingen van deze relaties zijn gevoelig en genuanceerd, waardoor de lezer een diep inzicht krijgt in Mimi’s strijd om acceptatie en begrip.

De auteur gebruikt een heldere en poëtische schrijfstijl, rijk aan symboliek en subtiele metaforen. De novelle is doordrenkt met culturele en literaire verwijzingen, die een extra laag van betekenis toevoegen aan het verhaal. Gijsen’s vermogen om complexe emoties en situaties met eenvoud en elegantie te verwoorden, maakt Mi Chiamano Mimi tot een meeslepende leeservaring.

Ondanks de korte lengte van het boek, slaagt Gijsen erin om een volledige wereld te creëren, bevolkt door levensechte personages en doordrenkt met emotionele diepgang. De novelle behandelt universele thema’s die resoneren met lezers van alle leeftijden, zoals de zoektocht naar liefde en zelfacceptatie, en de worsteling met sociale en persoonlijke verwachtingen.

Marnix Gijsen, pseudoniem van Jan-Albert Goris (1899-1984), was een vooraanstaande Belgische schrijver en diplomaat. Hij begon zijn carrière als journalist en later als directeur van het Belgisch Nationaal Bureau voor Toerisme in de Verenigde Staten. Gijsen’s literaire werk is divers en omvat romans, essays, en poëzie. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een diepe introspectie en een scherp oog voor menselijke emoties en relaties.

Naast zijn literaire prestaties, was Gijsen ook actief in de culturele en diplomatieke wereld. Zijn ervaringen in het buitenland en zijn liefde voor literatuur en cultuur beïnvloedden zijn werk sterk. Gijsen ontving verschillende literaire prijzen en onderscheidingen voor zijn bijdragen aan de Vlaamse literatuur. Zijn nalatenschap leeft voort in de blijvende relevantie en impact van zijn werken, die lezers blijven boeien door hun authenticiteit en emotionele kracht.

English

Mi Chiamano Mimi by Marnix Gijsen is a compact yet profound novella that focuses on themes of love, identity, and alienation. Published in 1999, the book delves into the complex emotions and experiences of the main characters in a way that is both touching and enlightening.

The story centers around Mimi, a young woman trying to find her way in a world that often seems strange and hostile to her. The title, Mi Chiamano Mimi (They Call Me Mimi), reflects her search for identity and how she is perceived by others. Gijsen paints an intimate portrait of Mimi’s inner life, full of doubts, desires, and reflections.

Mimi’s journey to self-discovery is complicated by her relationships with those around her. Her love life is turbulent and full of contradictions, which heightens her feelings of isolation and uncertainty. Gijsen’s descriptions of these relationships are sensitive and nuanced, giving the reader deep insight into Mimi’s struggle for acceptance and understanding.

The author uses a clear and poetic writing style, rich in symbolism and subtle metaphors. The novella is imbued with cultural and literary references, adding an extra layer of meaning to the story. Gijsen’s ability to articulate complex emotions and situations with simplicity and elegance makes Mi Chiamano Mimi a captivating reading experience.

Despite the book’s short length, Gijsen manages to create a complete world, populated by lifelike characters and infused with emotional depth. The novella addresses universal themes that resonate with readers of all ages, such as the search for love and self-acceptance, and the struggle with social and personal expectations.

Marnix Gijsen, pseudonym of Jan-Albert Goris (1899-1984), was a prominent Belgian writer and diplomat. He began his career as a journalist and later became the director of the Belgian National Tourist Office in the United States. Gijsen’s literary work is diverse, encompassing novels, essays, and poetry. His style is characterized by deep introspection and a keen eye for human emotions and relationships.

In addition to his literary achievements, Gijsen was also active in the cultural and diplomatic world. His experiences abroad and his love for literature and culture greatly influenced his work. Gijsen received several literary awards and honors for his contributions to Flemish literature. His legacy lives on in the enduring relevance and impact of his works, which continue to captivate readers with their authenticity and emotional power.

Dimensions 21 × 13,5 cm