Leve de patholoog-anatoom!

Simhoffer, Kees. Leve de patholoog-anatoom!. 100 aforismen gedachten voorbeelden van Kees Simhoffer. St. Odiliënberg: Corrie Zelen, 1977. Printed by Van der Marck, Roermond. 25 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,4 cm. x 20,1 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

5,00

In stock

Product ID: 5498 SKU: SKU-7944 Category:

Nederlands

Leve de patholoog-anatoom! (1977) van Kees Simhoffer is een unieke en boeiende verzameling van 100 aforismen, gedachten, en voorbeelden die een inkijkje geven in de geest van de auteur. Deze korte maar krachtige citaten en fragmenten zijn afkomstig uit eerder gepubliceerde werken van Simhoffer, waaronder zijn verhalenbundels Een been onder het zand en Vermomd als Treurwilg, zijn romans De Knijpkat en Een Geile Gifkikker, en zijn nog niet gepubliceerde roman Verboden te denken. Daarnaast omvat de collectie ook nieuwe stukjes die nog niet eerder in druk zijn verschenen of nog in druk zullen verschijnen, evenals artikelen uit verschillende tijdschriften.

Simhoffer koos ervoor om de exacte bronnen van de citaten niet te vermelden, met de gedachte dat veel kopers van dit boekje wellicht niet bekend zijn met zijn andere werken. Voor degenen die zijn werk wel kennen, biedt dit boekje een uitdaging om de oorsprong van de citaten zelf te achterhalen, terwijl nieuwe lezers gewoon kunnen genieten van de wijsheden en inzichten zonder zich druk te maken over de context.

De aforismen in Leve de patholoog-anatoom! behandelen een breed scala aan onderwerpen, variërend van filosofische reflecties en scherpe observaties over het menselijk gedrag tot ironische en soms komische notities over alledaagse situaties. Elk citaat nodigt de lezer uit tot introspectie en heroverweging van de vaak vastgeroeste denkwijzen en perspectieven. Simhoffers stijl is scherp en vaak doordrongen van een ironische humor, die tegelijkertijd amuseert en aanzet tot nadenken.

De titel van het boek, Leve de patholoog-anatoom!, suggereert een viering van de medische wetenschap en misschien een knipoog naar de vaak macabere, maar onontkoombare realiteit van het menselijk bestaan. Simhoffer’s werk toont zijn vermogen om het absurde en het ernstige met elkaar te verweven, wat resulteert in een rijk palet van gedachten die zowel vermaak als verdieping bieden.

Kees Simhoffer (1935-2012) was een Nederlandse schrijver en dichter, bekend om zijn scherpzinnige observaties en zijn vermogen om humor te mengen met diepgaande reflectie. Geboren in St. Odiliënberg, begon Simhoffer zijn literaire carrière met korte verhalen en poëzie, voordat hij zich richtte op romans en aforismen. Zijn werk wordt gekenmerkt door een levendige stijl en een sterke aandacht voor de menselijke ervaring, vaak doorspekt met ironie en een gevoel voor het absurde.

Simhoffer’s literaire oeuvre omvat een breed scala aan genres, van romans en verhalenbundels tot poëzie en essays. Zijn scherpe, vaak satirische kijk op de wereld en de menselijke natuur maakte hem tot een gerespecteerd figuur in de Nederlandse literatuur. Zijn aforismen, zoals die in Leve de patholoog-anatoom!, laten zijn talent zien om met weinig woorden diepe inzichten en humoristische observaties over te brengen. Hoewel zijn werk soms controversieel was vanwege de ongefilterde reflecties op het leven, blijft Simhoffer een belangrijke stem in de Nederlandse literaire wereld, gewaardeerd om zijn unieke perspectief en creatieve verbeelding.

English

Leve de patholoog-anatoom! (Long Live the Pathologist!, 1977) by Kees Simhoffer is a unique and engaging collection of 100 aphorisms, thoughts, and examples that offer insight into the mind of the author. These short but powerful quotes and fragments are drawn from previously published works by Simhoffer, including his short story collections Een been onder het zand (A Leg Under the Sand) and Vermomd als Treurwilg (Disguised as a Weeping Willow), his novels De Knijpkat(The Flashlight) and Een Geile Gifkikker (A Horny Poison Frog), and his yet-to-be-published novel Verboden te denken(Forbidden to Think). The collection also includes new pieces that have not yet been printed and articles from various magazines.

Simhoffer chose not to indicate the exact sources of the quotes, assuming that many buyers of this booklet might not be familiar with his other works. For those who do know his work, this booklet presents a challenge to trace the origin of the quotes themselves, while new readers can simply enjoy the wisdom and insights without worrying about the context.

The aphorisms in Leve de patholoog-anatoom! cover a broad range of topics, from philosophical reflections and sharp observations on human behavior to ironic and sometimes comical notes on everyday situations. Each quote invites the reader to introspect and reconsider often entrenched ways of thinking and perspectives. Simhoffer’s style is sharp and often infused with ironic humor, which both entertains and provokes thought.

The title of the book, Leve de patholoog-anatoom!, suggests a celebration of medical science and perhaps a nod to the often macabre but inevitable reality of human existence. Simhoffer’s work demonstrates his ability to weave the absurd and the serious together, resulting in a rich palette of thoughts that provide both amusement and depth.

Kees Simhoffer (1935-2012) was a Dutch writer and poet known for his keen observations and ability to mix humor with profound reflection. Born in St. Odiliënberg, Simhoffer began his literary career with short stories and poetry before turning to novels and aphorisms. His work is characterized by a lively style and a strong focus on the human experience, often laced with irony and a sense of the absurd.

Simhoffer’s literary oeuvre spans a wide range of genres, from novels and short story collections to poetry and essays. His sharp, often satirical view of the world and human nature made him a respected figure in Dutch literature. His aphorisms, such as those in Leve de patholoog-anatoom!, showcase his talent for conveying deep insights and humorous observations with few words. Although his work was sometimes controversial due to its unfiltered reflections on life, Simhoffer remains an important voice in Dutch literary circles, appreciated for his unique perspective and creative imagination.

Dimensions 20,1 × 12,4 cm