Het Liedje van Verlangen

Van Passen, Robert. Het Liedje van Verlangen. Maldeghem: Victor de Lille, 1924. 82 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Duimpjes-uitgave. First Edition. Duimpjes-uitgave nr. 118. 17,5 cm. x 21,5 cm. Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover. 

15,00

In stock

Product ID: 3138 SKU: SKU-4409 Category:

Nederlands

Het Liedje van Verlangen van Robert Van Passen, gepubliceerd in 1924 door Victor de Lille, is een delicate en diepgaande verkenning van menselijke verlangens en emoties. Deze eerste editie, deel van de Duimpjes-uitgave en genummerd als nr. 118, omvat 82 pagina’s en biedt een rijke literaire ervaring ondanks zijn bescheiden omvang.

Het boek bestaat uit een reeks poëtische verhalen en gedichten die de complexe aard van verlangen en de menselijke ziel onderzoeken. Van Passen’s werk wordt gekenmerkt door zijn lyrische stijl en het vermogen om diepe emoties met eenvoud en elegantie over te brengen. De thema’s van liefde, gemis, hoop en melancholie zijn verweven door het hele boek, wat een meeslepende en introspectieve leeservaring biedt.

In de verhalen en gedichten schildert Van Passen levendige beelden en situaties die de lezers uitnodigen om na te denken over hun eigen verlangens en de manier waarop deze hun leven beïnvloeden. Zijn gebruik van symboliek en metaforen verrijkt de teksten en voegt lagen van betekenis toe die bij elke lezing verder onthuld kunnen worden.

De titel, Het Liedje van Verlangen, vat de essentie van het boek samen: een lied van verlangen dat in elk menselijk hart weerklinkt. Van Passen’s taalgebruik is muzikaal en ritmisch, wat de lezers meesleept in een stroom van gevoelens en reflecties. De zachte, introspectieve toon van het boek nodigt uit tot contemplatie en empathie, en biedt troost en herkenning aan degenen die zelf verlangen ervaren.

Robert Van Passen was een Vlaamse schrijver en dichter, actief in het begin van de 20e eeuw. Zijn werk werd geprezen om zijn gevoeligheid en zijn vermogen om de menselijke conditie op een diepe en authentieke manier te verwoorden. Hoewel minder bekend dan sommige van zijn tijdgenoten, heeft Van Passen een blijvende indruk achtergelaten in de Vlaamse literatuur door zijn unieke stem en literaire talent.

Van Passen’s bijdragen aan de Duimpjes-uitgave serie, waaronder Het Liedje van Verlangen, getuigen van zijn vaardigheid om grootse thema’s te behandelen in een compact formaat. Zijn werk blijft relevant voor lezers die geïnteresseerd zijn in de verkenning van menselijke emoties en de subtiele nuances van verlangen.

English

Het Liedje van Verlangen by Robert Van Passen, published in 1924 by Victor de Lille, is a delicate and profound exploration of human desires and emotions. This first edition, part of the Duimpjes-uitgave series and numbered as nr. 118, spans 82 pages and offers a rich literary experience despite its modest length.

The book consists of a series of poetic stories and poems that delve into the complex nature of longing and the human soul. Van Passen’s work is characterized by his lyrical style and ability to convey deep emotions with simplicity and elegance. Themes of love, loss, hope, and melancholy are interwoven throughout the book, providing an engaging and introspective reading experience.

In his stories and poems, Van Passen paints vivid images and situations that invite readers to reflect on their own desires and how these shape their lives. His use of symbolism and metaphors enriches the texts, adding layers of meaning that can be further revealed with each reading.

The title, Het Liedje van Verlangen (The Song of Longing), encapsulates the essence of the book: a song of longing that resonates within every human heart. Van Passen’s language is musical and rhythmic, drawing readers into a flow of feelings and reflections. The gentle, introspective tone of the book invites contemplation and empathy, offering comfort and recognition to those who experience longing themselves.

Robert Van Passen was a Flemish writer and poet active in the early 20th century. His work was praised for its sensitivity and his ability to articulate the human condition in a deep and authentic way. Though less well-known than some of his contemporaries, Van Passen left a lasting impression on Flemish literature through his unique voice and literary talent.

Van Passen’s contributions to the Duimpjes-uitgave series, including Het Liedje van Verlangen, demonstrate his skill in addressing grand themes within a compact format. His work remains relevant to readers interested in exploring human emotions and the subtle nuances of longing.

Dimensions 21,5 × 17,5 cm