De venerische kunsten

Meijsing, Geerten – Joyce & Co.. De venerische kunsten. een “te drieën” van passages uit de Erwin-trilogie, uitgelezen en bezorgd door Geerten Meijsing. Amsterdam: Em Querido / De Arbeiderspers, 1989. 232 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 11,5 cm. x 18,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 3342 SKU: SKU-3177 Category:

Nederlands:

De venerische kunsten van Geerten Meijsing (onder het pseudoniem Joyce & Co.) is een bloemlezing van passages uit de Erwin-trilogie, bestaande uit de boeken ‘Erwin’, ‘Michael van Mander’ en ‘Cecilia’, met toevoegingen uit ‘De Koffer’. Dit zogeheten ‘condensed book’ biedt een samenvatting van de belangrijkste thema’s en verhaallijnen uit de trilogie.

De titel verwijst naar het najagen van en streven naar het ideaal door middel van liefde en vriendschap. De kunsten in kwestie zijn literatuur, muziek en schilderkunst. Het boek heeft een kaleidoscopische structuur, waarin verschillende verhaallijnen en beschrijvingen door elkaar lopen. Centraal staan de personages Erwin, zijn vriend Michael en zijn vriendin Martha, die elk op hun eigen manier zoeken naar een allesomvattende levenskunst.

De verhaallijn volgt de geschiedenis van Erwin en zijn vrienden, waarbij hun relaties en interacties diepgaand worden verkend. Naast de persoonlijke verhalen biedt het boek een rijke beschrijving van de pogingen van de hoofdpersoon om het ideale leven te bereiken door middel van de kunsten. Deze beschrijvingen zijn veelzijdig en overvloedig, waarbij verbeelding, overdrijving en het streven naar een soort totaalkunst centraal staan.

Sommige passages in het boek zijn prachtig geschreven en getuigen van Meijsing’s literaire talent. Andere stukken zijn breed uitgesponnen en kunnen als overweldigend worden ervaren. De auteur speelt met verschillende stijlen en benaderingen, wat bijdraagt aan het kaleidoscopische karakter van het boek. Deze variatie maakt het lezen van De venerische kunsten tot een boeiende, zij het soms uitdagende, ervaring.

Het werk onderzoekt de thema’s van liefde, vriendschap, en de zoektocht naar artistieke perfectie. Meijsing combineert diepgaande psychologische inzichten met filosofische overpeinzingen over de rol van de kunsten in het leven van de mens. Het boek reflecteert op de manier waarop de personages proberen hun leven vorm te geven door middel van hun artistieke aspiraties en de relaties die ze aangaan.

Geerten Meijsing, geboren in 1950, is een Nederlandse schrijver die bekend staat om zijn veelzijdige en complexe literaire werken. Onder het pseudoniem Joyce & Co. publiceerde hij samen met anderen werken die vaak gekenmerkt worden door een rijke intertekstualiteit en diepgaande thema’s. De venerische kunsten toont zijn vermogen om verschillende literaire stijlen en genres te combineren, wat resulteert in een unieke leeservaring. Naast zijn werk als romanschrijver heeft Meijsing ook essays en literaire kritieken geschreven, waarin zijn scherpe observaties en uitgebreide kennis van de literatuur naar voren komen. Zijn werk blijft relevant en invloedrijk in de Nederlandse literatuur, en hij wordt geprezen om zijn bijdrage aan de literaire kunst.

English:

De venerische kunsten by Geerten Meijsing (under the pseudonym Joyce & Co.) is a collection of passages from the Erwin trilogy, consisting of the books ‘Erwin’, ‘Michael van Mander’, and ‘Cecilia’, with additional excerpts from ‘De Koffer’. This so-called ‘condensed book’ offers a summary of the main themes and storylines from the trilogy.

The title refers to the pursuit of and striving for the ideal through love and friendship. The arts in question are literature, music, and painting. The book has a kaleidoscopic structure, intertwining various storylines and descriptions. Central to the narrative are the characters Erwin, his friend Michael, and his girlfriend Martha, each seeking an all-encompassing art of living in their own ways.

The storyline follows the history of Erwin and his friends, exploring their relationships and interactions in depth. Besides the personal stories, the book provides a rich description of the protagonist’s attempts to achieve an ideal life through the arts. These descriptions are varied and abundant, with imagination, exaggeration, and the pursuit of a kind of total art at their core.

Some passages in the book are beautifully written, showcasing Meijsing’s literary talent. Other sections are extensively elaborated and can feel overwhelming. The author plays with different styles and approaches, contributing to the book’s kaleidoscopic nature. This variety makes reading De venerische kunsten an engaging, albeit sometimes challenging, experience.

The work explores themes of love, friendship, and the quest for artistic perfection. Meijsing combines profound psychological insights with philosophical reflections on the role of the arts in human life. The book reflects on how the characters try to shape their lives through their artistic aspirations and the relationships they form.

Geerten Meijsing, born in 1950, is a Dutch author known for his versatile and complex literary works. Under the pseudonym Joyce & Co., he published works often characterized by rich intertextuality and profound themes. De venerische kunsten demonstrates his ability to combine various literary styles and genres, resulting in a unique reading experience. Besides his work as a novelist, Meijsing has also written essays and literary critiques, showcasing his sharp observations and extensive knowledge of literature. His work remains relevant and influential in Dutch literature, and he is praised for his contribution to the literary arts.

Dimensions 18,5 × 11,5 cm