De sproke van Beatrys

Onstein, Francine. De sproke van Beatrys. Antwerpen: Volk En Staat, 1943. 67 pages. Volumes: 1 of 1 volume. [Edition Unknown]. 16 cm. x 21,5 cm..
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

10,00

In stock

Product ID: 3346 SKU: SKU-3894 Category:

Nederlands:

De sproke van Beatrys van Francine Onstein is een literaire bewerking van het middeleeuwse verhaal over Beatrijs, een non die haar klooster verlaat om een wereldlijk leven te leiden. Dit boek, uitgegeven in 1943 door Volk En Staat, is een hervertelling van een klassieke legende die diep geworteld is in de Vlaamse literatuur en folklore. Het verhaal volgt de spirituele en emotionele reis van Beatrijs, die haar religieuze geloften verbreekt om bij haar geliefde te zijn, maar uiteindelijk wordt geconfronteerd met de gevolgen van haar keuzes.

Beatrijs verlaat het klooster en leeft vele jaren als echtgenote en moeder. Ondanks haar geluk in het wereldlijke leven, blijft er een diep gevoel van schuld en verlorenheid hangen. Uiteindelijk wordt ze geconfronteerd met de harde realiteit van haar keuze wanneer haar man haar verlaat en ze in armoede achterblijft. In haar wanhoop keert ze terug naar het klooster, waar ze tot haar verbazing ontdekt dat de Heilige Maagd Maria haar taken al die jaren heeft overgenomen en niemand haar afwezigheid heeft opgemerkt. Deze wonderlijke ontdekking leidt tot haar verlossing en een hernieuwde toewijding aan haar geloof.

Francine Onstein’s versie van het verhaal legt de nadruk op de innerlijke strijd van Beatrijs, haar zoektocht naar verlossing en de uiteindelijke genade die ze vindt. Onstein’s proza is elegant en meeslepend, met een scherp oog voor de emotionele diepgang van de personages en de morele dilemma’s waarmee ze worden geconfronteerd. De auteur slaagt erin om de tijdloze thema’s van liefde, schuld, en verlossing op een manier te verkennen die zowel trouw blijft aan de middeleeuwse oorsprong van het verhaal als relevant is voor de moderne lezer.

De illustraties en de algehele presentatie van het boek dragen bij aan de sfeer en het historische karakter van de vertelling. Het boek is niet alleen een hervertelling van een oude legende, maar ook een reflectie op de menselijke conditie en de zoektocht naar betekenis en verlossing in een complexe wereld.

Francine Onstein, een schrijver van wie relatief weinig bekend is, heeft met De sproke van Beatrys een belangrijke bijdrage geleverd aan de Vlaamse literatuur. Haar vermogen om een middeleeuws verhaal te vertalen naar een toegankelijke en emotioneel resonante tekst getuigt van haar literaire vaardigheid en diepgaande begrip van de menselijke natuur. Haar werk blijft een waardevol onderdeel van de Vlaamse literaire canon en een inspirerend voorbeeld van hoe klassieke verhalen nieuw leven kunnen worden ingeblazen.

English:

De sproke van Beatrys (The Tale of Beatrijs) by Francine Onstein is a literary adaptation of the medieval story about Beatrijs, a nun who leaves her convent to lead a worldly life. Published in 1943 by Volk En Staat, this book retells a classic legend deeply rooted in Flemish literature and folklore. The story follows the spiritual and emotional journey of Beatrijs, who breaks her religious vows to be with her lover, only to face the consequences of her choices.

Beatrijs leaves the convent and lives for many years as a wife and mother. Despite her happiness in worldly life, she remains haunted by a deep sense of guilt and loss. Eventually, she is confronted with the harsh reality of her decision when her husband leaves her, and she is left in poverty. In her desperation, she returns to the convent, where she is astonished to discover that the Virgin Mary has taken over her duties all these years, and no one has noticed her absence. This miraculous discovery leads to her redemption and renewed dedication to her faith.

Francine Onstein’s version of the story emphasizes Beatrijs’s inner struggle, her quest for redemption, and the ultimate grace she finds. Onstein’s prose is elegant and compelling, with a keen eye for the emotional depth of the characters and the moral dilemmas they face. The author successfully explores timeless themes of love, guilt, and redemption in a way that remains true to the medieval origins of the story while being relevant to modern readers.

The illustrations and overall presentation of the book contribute to the atmosphere and historical character of the narrative. The book is not only a retelling of an old legend but also a reflection on the human condition and the search for meaning and redemption in a complex world.

Francine Onstein, a writer about whom relatively little is known, has made a significant contribution to Flemish literature with De sproke van Beatrys. Her ability to translate a medieval story into an accessible and emotionally resonant text demonstrates her literary skill and deep understanding of human nature. Her work remains a valuable part of the Flemish literary canon and an inspiring example of how classic stories can be given new life.

Dimensions 21,5 × 16 cm