De rokkenjagers

Faro, Isaac. De rokkenjagers. Amsterdam: Em. Querido, 1963. 234 pages. Volumes: 1 volume. Series: Reuzensalamander. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 5503 SKU: SKU-7949 Category:

Nederlands

De rokkenjagers (1963) door Isaac Faro is een satirische en geestige roman die zich richt op een reeks absurde en komische gebeurtenissen in een architectenbureau aan een Amsterdamse gracht. De roman volgt een speurtocht naar een veelkleurige rok en haar mysterieuze inhoud, wat leidt tot een chaotische en hilarische reeks avonturen. Dit tweede boek van Faro biedt een scherpe parodie op het kantoorleven en de menselijke obsessies, met een sterk gevoel voor ironie en humor.

Het verhaal begint op een architectenbureau, waar de dagelijkse sleur wordt doorbroken door een bizarre zoektocht naar een felgekleurde rok die plotseling verdwijnt. De speurtocht is geen doorsnee detectiveverhaal, maar eerder een doldwaze jacht vol onverwachte wendingen en kleurrijke karakters. De gebeurtenissen nemen de lezer mee van de Amsterdamse grachten naar de landelijke omgeving van Zeeland, een locatie die Faro vertrouwd is en waar ook zijn debuutroman Heksen huilen niet zich afspeelt.

Faro gebruikt de zoektocht naar de rok en haar inhoud als een metafoor voor de menselijke neiging om betekenis te zoeken in het absurde en de chaos van het leven. Terwijl de personages zich verliezen in hun speurtocht, wordt de lezer getrakteerd op een minutieuze parodie van het kantoorleven, waarin de banaliteit en de excentriciteiten van de medewerkers op humoristische wijze worden uitvergroot.

De roman combineert een speurdersverhaal met een scherpe sociale satire, waarbij Faro’s humor en ironie door de pagina’s heen schijnen. De karakters zijn vaak karikaturaal, maar toch herkenbaar in hun menselijkheid en hun eigenaardigheden. De zoektocht brengt hen in tal van absurde situaties, waarbij de scheidslijn tussen ernst en humor voortdurend vervaagt.

De identiteit van Isaac Faro was destijds een mysterie en het pseudoniem gaf aanleiding tot veel speculatie. Hoewel de werkelijke naam van de auteur bij de publicatie van Heksen huilen niet of De oranje pyjama alom werd geraden, blijft de ware identiteit tot op zekere hoogte onbekend. De connectie tussen Amsterdam en Zeeland in Faro’s werk wordt vaak gezien als een aanwijzing voor de achtergrond van de auteur, maar dit blijft onderwerp van gissen.

De rokkenjagers eindigt op een manier die de lezer verrast, waarbij de afsluiting net zo onverwacht is als de gebeurtenissen die eraan voorafgingen. Faro’s stijl en de satirische toon maken van deze roman een onderhoudende en prikkelende leeservaring, die uitnodigt tot reflectie over de absurditeit van het moderne leven.

Isaac Faro is een mysterieus figuur in de Nederlandse literatuur, waarvan de ware identiteit altijd onderwerp van speculatie is geweest. Ondanks het gebruik van een pseudoniem, heeft Faro indruk gemaakt met zijn scherpe en humoristische proza, waarin hij de menselijke natuur en sociale structuren op speelse wijze onderzoekt. Zijn romans zijn bekend om hun satirische toon en hun vermogen om de lezer zowel te vermaken als aan te zetten tot nadenken. Hoewel er weinig bekend is over Faro als persoon, blijven zijn werken een intrigerend en waardevol onderdeel van de Nederlandse literatuur, gewaardeerd om hun inventieve stijl en scherpe observaties.

English

De rokkenjagers (The Skirt-Chasers), written by Isaac Faro and published in 1963, is a satirical and witty novel focusing on a series of absurd and comical events in an architecture firm located along an Amsterdam canal. The novel follows a chaotic and humorous quest for a multicolored skirt and its mysterious contents, leading to a string of adventures that blend farce and intrigue. This second book by Faro offers a sharp parody of office life and human obsessions, infused with a strong sense of irony and humor.

The story begins in an architecture office, where the daily routine is disrupted by a bizarre search for a vividly colored skirt that suddenly disappears. The quest is not a typical detective story but rather a madcap chase full of unexpected twists and colorful characters. The narrative takes the reader from the canals of Amsterdam to the rural setting of Zeeland, a location familiar to Faro and also featured in his debut novel, Heksen huilen niet (Witches Don’t Cry).

Faro uses the search for the skirt and its contents as a metaphor for the human tendency to seek meaning in the absurd and chaotic aspects of life. As the characters lose themselves in their quest, the reader is treated to a meticulous parody of office life, where the banality and eccentricities of the employees are humorously exaggerated.

The novel combines a detective story with sharp social satire, with Faro’s humor and irony shining throughout the pages. The characters are often caricatured but still recognizable in their humanity and quirks. The quest leads them into a variety of absurd situations, where the line between seriousness and humor is constantly blurred.

The identity of Isaac Faro was a mystery at the time, with the pseudonym giving rise to much speculation. While the real name of the author was widely guessed at the publication of Heksen huilen niet of De oranje pyjama, the true identity remains somewhat elusive. The connection between Amsterdam and Zeeland in Faro’s work is often seen as a clue to the author’s background, but this remains a matter of conjecture.

De rokkenjagers concludes in a way that surprises the reader, with an ending as unexpected as the events that precede it. Faro’s style and satirical tone make this novel an entertaining and thought-provoking reading experience, inviting reflection on the absurdity of modern life.

Isaac Faro is a mysterious figure in Dutch literature, with the true identity always being a subject of speculation. Despite using a pseudonym, Faro made an impression with his sharp and humorous prose, in which he playfully examines human nature and social structures. His novels are known for their satirical tone and their ability to entertain the reader while provoking thought. Although little is known about Faro as a person, his works remain an intriguing and valuable part of Dutch literature, appreciated for their inventive style and sharp observations.

Dimensions 20 × 12,5 cm