De boeren van Olen

Auctor. [Van Offel, Edmond, cover artist]. [Illustrated by Van Offel, Stan]. De boeren van Olen. Antwerpen: L. Opdebeek, 1952. Printed by L. Van Loon, Brasschaat. 90 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 17,5 cm. x 24 cm..
Condition: Fine. Softcover with Dust Jacket. Sewn Softcover.

15,00

In stock

Product ID: 3344 SKU: SKU-3889 Category:

Nederlands:

De boeren van Olen is een prachtig geïllustreerd werk dat zich afspeelt in het Vlaamse platteland. Het verhaal volgt het leven van de boeren in het dorp Olen, waar tradities en gemeenschapsgevoel centraal staan. Door de ogen van de dorpsbewoners krijgen we inzicht in de dagelijkse uitdagingen en vreugden van het boerenleven. Van het zaaien en oogsten van gewassen tot de gemeenschappelijke feesten en markten, het boek schetst een levendig beeld van de agrarische cultuur en de sterke banden die de dorpsbewoners met elkaar en hun land hebben.

De illustraties van Stan Van Offel brengen de verhalen tot leven met levendige en gedetailleerde afbeeldingen van het dorpsleven. Elke tekening draagt bij aan de sfeer en authenticiteit van het verhaal, waardoor de lezer zich volledig ondergedompeld voelt in de wereld van Olen. Het boek benadrukt de waarde van hard werken, samenhorigheid en de onveranderlijke cyclus van de seizoenen die het leven van de boeren bepaalt.

De sociale dynamiek binnen het dorp wordt ook onderzocht, waarbij de verschillende personages elk hun unieke rol spelen in de gemeenschap. Van de wijze oude boeren tot de nieuwsgierige kinderen, iedereen draagt bij aan de rijke tapijt van verhalen die de kern vormen van dit boek. De boeren van Olen is niet alleen een ode aan het boerenleven, maar ook een reflectie op de tijdloze waarden die deze levensstijl belichaamt.

Hoewel het verhaal fictief is, is het diep geworteld in de realiteit van het Vlaamse plattelandsleven, wat het een gevoel van authenticiteit en historische relevantie geeft. Het boek is een eerbetoon aan de veerkracht en het doorzettingsvermogen van de boeren, die ondanks de vele uitdagingen die op hun pad komen, blijven streven naar een beter leven voor henzelf en hun families.

De auteur van De boeren van Olen blijft onbekend, wat een mysterieus element toevoegt aan het boek. De illustraties en het omslagontwerp zijn echter het werk van Edmond Van Offel en Stan Van Offel, beiden bekende namen in de Vlaamse kunstwereld. Edmond Van Offel staat bekend om zijn gedetailleerde en sfeervolle omslagontwerpen die vaak historische en culturele thema’s weergeven. Zijn werk heeft een tijdloze kwaliteit die zowel klassieke als moderne lezers aanspreekt.

Stan Van Offel, verantwoordelijk voor de illustraties in dit boek, is een meester in het vastleggen van de essentie van het dagelijks leven. Zijn gedetailleerde tekeningen brengen de personages en scènes tot leven, en zijn werk is geprezen om zijn nauwkeurigheid en artistieke expressie. Samen hebben de Van Offels een boek gecreëerd dat niet alleen literair, maar ook visueel aantrekkelijk is.

De samenwerking tussen de illustrator en de auteur, hoewel de laatste anoniem is gebleven, heeft geresulteerd in een werk dat de lezers een diepgaand inzicht geeft in het leven op het Vlaamse platteland. De visuele en literaire elementen vullen elkaar perfect aan, waardoor De boeren van Olen een unieke plaats inneemt in de Vlaamse literatuur.

English:

De boeren van Olen (The Farmers of Olen) is a beautifully illustrated work set in the Flemish countryside. The story follows the lives of the farmers in the village of Olen, where traditions and a strong sense of community are central. Through the eyes of the villagers, we gain insight into the daily challenges and joys of farming life. From planting and harvesting crops to communal celebrations and markets, the book paints a vivid picture of agricultural culture and the strong bonds that villagers share with each other and their land.

The illustrations by Stan Van Offel bring the stories to life with vivid and detailed depictions of village life. Each drawing adds to the atmosphere and authenticity of the story, immersing the reader in the world of Olen. The book emphasizes the value of hard work, togetherness, and the unchanging cycle of seasons that dictate the farmers’ lives.

The social dynamics within the village are also explored, with each character playing a unique role in the community. From the wise old farmers to the curious children, everyone contributes to the rich tapestry of stories that form the core of this book. De boeren van Olen is not only an ode to farm life but also a reflection on the timeless values this lifestyle embodies.

Although the story is fictional, it is deeply rooted in the reality of Flemish rural life, giving it a sense of authenticity and historical relevance. The book is a tribute to the resilience and perseverance of farmers, who, despite the many challenges they face, continue to strive for a better life for themselves and their families.

The author of De boeren van Olen remains unknown, adding a mysterious element to the book. The illustrations and cover design are the work of Edmond Van Offel and Stan Van Offel, both well-known figures in the Flemish art world. Edmond Van Offel is known for his detailed and atmospheric cover designs, often depicting historical and cultural themes. His work has a timeless quality that appeals to both classical and modern readers.

Stan Van Offel, responsible for the illustrations in this book, is a master at capturing the essence of daily life. His detailed drawings bring the characters and scenes to life, and his work is praised for its accuracy and artistic expression. Together, the Van Offels have created a book that is not only literary but also visually appealing.

The collaboration between the illustrator and the author, though the latter remains anonymous, has resulted in a work that provides readers with an in-depth insight into life in the Flemish countryside. The visual and literary elements complement each other perfectly, making De boeren van Olen a unique place in Flemish literature.

Dimensions 24 × 17,5 cm