Damesverhalen

Faro, Isaac. Damesverhalen. Amsterdam: Em. Querido, MCMLXVI [1966]. 224 pages. Volumes: 1 volume. Series: Reuzensalamander. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

6,00

In stock

Product ID: 5504 SKU: SKU-7950 Category:

Nederlands

Damesverhalen (1966) door Isaac Faro is een fascinerende verzameling korte verhalen die een unieke kijk biedt op liefdesrelaties en seksuele dynamieken, geschreven met zowel humor als subtiliteit. Deze bundel van verhalen, gepubliceerd in de Reuzensalamander-serie, biedt lezers een speelse en vaak ironische blik op de relaties en verlangens van vrouwen, verweven met Faro’s kenmerkende satirische stijl en een flinke dosis verhulde erotiek.

De verhalen in Damesverhalen variëren van luchtige vertellingen tot meer complexe exploraties van menselijke relaties. Faro begint de bundel met een lange novelle waarin de vrouwelijke ik-figuur halverwege het verhaal een verzinsel blijkt te zijn van de mannelijke hoofdpersoon. Deze verrassende wending dient als een scherp commentaar op de rol van fantasie en illusie in romantische relaties. De novelle zet de toon voor de rest van de verhalen, waarbij Faro de lezer voortdurend uitdaagt om de grenzen tussen realiteit en verbeelding te onderzoeken.

De bundel bevat drie zogenaamde Joke-verhalen, waarin de auteur zich meer direct identificeert met de vrouwelijke personages. In deze verhalen verkent Faro zijn eigen fascinaties en travestie, waarbij hij gebruik maakt van vrouwelijke perspectieven om diepere inzichten te bieden in genderrollen en identiteitsvragen. De verhalen zijn geschreven met een scherpe observatie van menselijke gedragingen en emoties, en bieden zowel amusement als een dieper begrip van de complexiteit van menselijke verlangens.

Hoewel de typische romantiek grotendeels ontbreekt, zoals Faro in het voorwoord spijtig erkent, wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de subtiele erotische spanning die door de verhalen heen loopt. De personages navigeren door hun gevoelens van liefde, verlangen en zelfontdekking, waarbij Faro een balans vindt tussen komische situaties en meer genuanceerde psychologische inzichten. Zijn schrijfstijl is scherp en speels, waarbij hij zijn lezers meeneemt op een reis door de veelkleurige wereld van menselijke relaties.

Faro’s Damesverhalen biedt een ironische en soms introspectieve kijk op de liefdeslevens van vrouwen, waarbij hij niet alleen amuseert, maar ook kritische vragen oproept over de aard van verlangen en de rol van fantasie in onze persoonlijke relaties. Zijn gebruik van verhulde erotiek en speelse ironie maakt de bundel tot een levendige en meeslepende leeservaring.

Isaac Faro, een pseudoniem waarvan de ware identiteit altijd een mysterie is gebleven, maakte indruk met zijn scherpe en humoristische proza. Faro’s werk, waaronder Damesverhalen, staat bekend om zijn vermogen om de menselijke natuur en sociale structuren op speelse wijze te onderzoeken. Ondanks de geheimzinnigheid rondom zijn echte identiteit, blijft Faro een boeiende figuur in de Nederlandse literatuur, gewaardeerd om zijn inventieve stijl en scherpe observaties.

English

Damesverhalen (Ladies’ Stories), written by Isaac Faro and published in 1966, is a captivating collection of short stories offering a unique view on love relationships and sexual dynamics, crafted with both humor and subtlety. This collection, published in the Reuzensalamander series, provides readers with a playful and often ironic look at women’s relationships and desires, intertwined with Faro’s characteristic satirical style and a generous dose of veiled eroticism.

The stories in Damesverhalen range from light-hearted tales to more complex explorations of human relationships. Faro begins the collection with a novella where the female first-person narrator turns out to be a figment of the male protagonist’s imagination halfway through the story. This surprising twist serves as a sharp commentary on the role of fantasy and illusion in romantic relationships. The novella sets the tone for the rest of the stories, with Faro continually challenging the reader to explore the boundaries between reality and imagination.

The collection includes three so-called Joke stories, where the author more directly identifies with female characters. In these stories, Faro explores his own fascinations and cross-dressing, using female perspectives to provide deeper insights into gender roles and identity questions. The stories are written with a keen observation of human behaviors and emotions, offering both entertainment and a deeper understanding of the complexities of human desires.

Although the typical romance is largely absent, as Faro regretfully acknowledges in the preface, this is more than compensated for by the subtle erotic tension running throughout the stories. The characters navigate their feelings of love, desire, and self-discovery, with Faro finding a balance between comical situations and more nuanced psychological insights. His writing style is sharp and playful, taking readers on a journey through the multifaceted world of human relationships.

Faro’s Damesverhalen provides an ironic and sometimes introspective view of women’s love lives, not only entertaining but also raising critical questions about the nature of desire and the role of fantasy in personal relationships. His use of veiled eroticism and playful irony makes the collection a lively and engaging reading experience.

Isaac Faro, a pseudonym with a true identity that has remained a mystery, made an impression with his sharp and humorous prose. Faro’s work, including Damesverhalen, is known for its ability to playfully examine human nature and social structures. Despite the secrecy surrounding his real identity, Faro remains an intriguing figure in Dutch literature, appreciated for his inventive style and keen observations.

Dimensions 20 × 12,5 cm