Vive le geus!

[?]. [Edited by Beversluis, Martien]. Vive le geus!. Een bloemlezing geuzenliederen, samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Baarn: Bosch & Keuning, [1938]. 32 pages. 1 Volume. Series: Libellen-serie. [First Edition]. Libellen-serie Nr. 300. 17 cm. x 19 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

4,00

In stock

Product ID: 4119 SKU: SKU-1125 Category:

Nederlands:

Vive le geus! Een bloemlezing geuzenliederen, samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis, is een bloemlezing van geuzenliederen gepubliceerd door Bosch & Keuning in Baarn in 1938. Deze eerste editie omvat 32 pagina’s en maakt deel uit van de Libellen-serie, specifiek nummer 300. Het boek, dat 17 cm bij 19 cm meet, is in uitstekende staat en heeft een genaaide softcover.

Van 1934 tot begin 1940 gaf de uitgeverij Bosch & Keuning een serie boekjes uit in de Libellen-serie. De prijs van de boekjes was 45 cent voor één nummer, voor 4 nummers daalde de prijs naar 40 cent per stuk en bij de koop van 8 of meer nummers werd de prijs verlaagd tot 35 cent per stuk. Voor dubbele nummers golden dubbele prijzen. In juni 1934 verschenen zo’n 16 nummers en waren 21 nummers in voorbereiding. Een groot succes werd nummer 26 over de spelling-Marchant, waarvan in één maand tijd meer dan tienduizend exemplaren werden verkocht en dat daarna 19 keer werd herdrukt.

De omslagen van de boekjes zijn vaak zeer fraai uitgevoerd. Het omslag veranderde soms per druk. Minstens 120 van de 386 uitgegeven Libellen werden illustratief verzorgd door de illustrator Karel Hoekendijk die ook het libellen-motto op het omslag tekende, uitgezonderd bij de eerste drukken van 26 nummers, met het motto van de hand van Johan Briedé, getekend MB, op het omslag. Ook de illustrator Piet Marée verzorgde een zestal Libellen. Op de achterkant van alle boekjes staat de tekst “met een boekske in een hoekske” (In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni nisi in angulo cum libro) naar een uitspraak van Thomas à Kempis.

Martien Beversluis was een veelzijdige Nederlandse dichter, prozaïst, jeugdboekenschrijver, toneelschrijver, vertaler, bloemlezer en propagandist voor uiteenlopende religies en politieke idealen, van pacifisme tot nationaal-socialisme. Hij was ook burgemeester van Veere. Beversluis sloot zich aan bij de Onafhankelijk Socialistische Partij (OSP) en werkte samen met de joods-Duitse uitgever Heinz Kohn bij de uitgeverij Boekenvrienden “Solidariteit” in Hilversum, waar hij vertalingen uit de Duitse Exilliteratur en Afro-Amerikaanse literatuur uitgaf.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Beversluis betrokken bij nationaal-socialistische activiteiten en publiceerde hij antisemitische stukken in het blad De Misthoorn. Na de oorlog werd hij geïnterneerd, maar in 1947 werd hij op medische en psychiatrische gronden vrijgelaten. Na zijn vrijlating woonde hij in Vrouwenpolder en bleef actief als dichter, vooral met religieus getinte verzen, tot zijn dood in 1966.

English:

Vive le geus! Een bloemlezing geuzenliederen, compiled and introduced by Martien Beversluis, is an anthology of Geuzen songs published by Bosch & Keuning in Baarn in 1938. This first edition consists of 32 pages and is part of the Libellen series, specifically number 300. The book, measuring 17 cm by 19 cm, is in fine condition with a sewn softcover.

From 1934 to early 1940, Bosch & Keuning published a series of booklets in the Libellen series. The price of the booklets was 45 cents for one issue, dropping to 40 cents per issue for four issues, and reducing further to 35 cents per issue for the purchase of eight or more issues. Double issues were priced accordingly. In June 1934, about 16 issues were released, with 21 more in preparation. A notable success was issue 26 on the Marchant spelling reform, which sold more than ten thousand copies in one month and was subsequently reprinted 19 times.

The covers of these booklets were often beautifully designed. The cover sometimes changed with each print run. At least 120 of the 386 published Libellen were illustrated by Karel Hoekendijk, who also designed the Libellen motto on the cover, except for the first prints of 26 issues, which featured a motto by Johan Briedé, marked MB, on the cover. Illustrator Piet Marée also illustrated six Libellen. On the back of all booklets is the text “met een boekske in een hoekske” (In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni nisi in angulo cum libro) based on a quote by Thomas à Kempis.

Martien Beversluis was a versatile Dutch poet, prose writer, children’s author, playwright, translator, anthologist, and propagandist for various religions and political ideals, ranging from pacifism to National Socialism. He was also the mayor of Veere. Beversluis joined the Independent Socialist Party (OSP) and collaborated with Jewish-German publisher Heinz Kohn at the publishing house Boekenvrienden “Solidariteit” in Hilversum, where he published translations from German exile literature and Afro-American literature.

During World War II, Beversluis was involved in National Socialist activities and published anti-Semitic pieces in the magazine De Misthoorn. After the war, he was interned but released in 1947 on medical and psychiatric grounds. After his release, he lived in Vrouwenpolder and remained active as a poet, mainly writing religious-themed verses, until his death in 1966.

Dimensions 19 × 17 cm