Apostel na de Twaalf

Van Wilderode, Anton. Apostel na de Twaalf. Leuven: Davidsfonds, 1992. 271 pages. 1 Volume. [First Edition]. 16 cm. x 22 cm. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9061527856

4,50

In stock

Product ID: 3850 SKU: SKU-1200 Category:

Dutch:

Anton van Wilderode (1918-1998), geboren als Cyriel Paul Coupé, was een Vlaamse priester, dichter, prozaschrijver, leraar klassieke talen aan een kleinseminarie en vertaler van onder andere Vergilius. Hij heeft een omvangrijk en gewaardeerd oeuvre op zijn naam. Naast zijn geboortenaam gebruikte hij ook de pseudoniemen Maurits Wille, Jan van Moerbeke en Jan van Tuyl. Hij koos voor de naam Anton van Wilderode om zijn religieuze roeping te scheiden van zijn dichterlijke roeping en omdat zijn eigen naam Coupé te Frans klonk.

Van Wilderode was een overtuigd Vlaming, een eigenschap die doet denken aan Guido Gezelle. De symbiose van literatuur, katholicisme en Vlaams engagement heeft in de Vlaamse letterkunde een lange traditie, met namen als Wies Moens, Marnix Gijsen en P.G. Buckinx. Van Wilderode’s bijdrage aan deze traditie beperkt zich niet alleen tot medewerking aan Vlaams georiënteerde katholieke tijdschriften zoals Dietsche Warande & Belfort, Roeping, Nieuwe Stemmen en Vlaanderen, maar hij werkte ook actief mee aan Vlaams-nationalistische manifestaties.

Apostel Na De Twaalf is een uitgebreide poëziebundel waarin Van Wilderode de bijbelse figuur van Paulus verkent. Paulus, de tentenmaker van Tarsos en fanatieke vervolger van het prille christendom die later ‘het uitverkoren werktuig’ werd, blijft een intrigerende en inspirerende figuur. In meer dan tweehonderd gedichten onderzoekt Van Wilderode waarom Paulus, ‘de apostel na de twaalf’, zo aantrekkelijk en boeiend is, en wat zijn ware betekenis is. Deze gedichten zijn gebaseerd op teksten uit de Handelingen en de brieven van Paulus, aangevuld met Van Wilderode’s eigen reisimpressies in Klein-Azië.

Van Wilderode schreef eens: “Poëzie is leeftocht.” Zijn poëzie in deze bundel is van hoog lyrisch gehalte en gekenmerkt door uitgebalanceerd taalgebruik. De bundel is zorgvuldig uitgegeven op room-blank papier, geïllustreerd met afbeeldingen van vroeg-christelijke symbolen en inscripties, en bevat verklarende noten achterin.

English:

Anton van Wilderode (1918-1998), born Cyriel Paul Coupé, was a Flemish priest, poet, prose writer, teacher of classical languages at a seminary, and translator of, among others, Virgil. He has a substantial and esteemed body of work to his name. Besides his birth name, he also used the pseudonyms Maurits Wille, Jan van Moerbeke, and Jan van Tuyl. He chose the name Anton van Wilderode to separate his religious vocation from his poetic calling and because he found his own name, Coupé, too French-sounding.

Van Wilderode was a convinced Fleming, a trait reminiscent of Guido Gezelle. The symbiosis of literature, Catholicism, and Flemish engagement has a long tradition in Flemish literature, with figures like Wies Moens, Marnix Gijsen, and P.G. Buckinx. Van Wilderode’s contribution to this tradition is not limited to his collaboration with Flemish-oriented Catholic magazines such as Dietsche Warande & Belfort, Roeping, Nieuwe Stemmen, and Vlaanderen, but he also actively participated in Flemish nationalist events.

Apostel Na De Twaalf is an extensive poetry collection in which Van Wilderode explores the biblical figure of Paul. Paul, the tentmaker from Tarsus and fervent persecutor of early Christianity who later became ‘the chosen instrument’, remains an intriguing and inspiring figure. In more than two hundred poems, Van Wilderode investigates why Paul, ‘the apostle after the twelve’, is so compelling and significant, examining his true meaning. These poems are based on texts from the Acts and Paul’s letters, supplemented by Van Wilderode’s own travel impressions in Asia Minor.

Van Wilderode once wrote: “Poetry is sustenance.” His poetry in this collection is of high lyrical quality, characterized by balanced language. The collection is carefully published on cream-colored paper, illustrated with images of early Christian symbols and inscriptions, and includes explanatory notes at the back.

Dimensions 22 × 16 cm
isbn10

9061527856