Hazard

Schnitzler, Arthur. [Translated by van Nahuys, Alice]. Hazard. (Original Title: Hazard). Amsterdam: Wereldbibiotheek, [1928?]. 143 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 18,5 cm.
Condition: Fine. Hardcover.

10,00

In stock

Product ID: 6649 SKU: SKU-2846 Category:

Nederlands:

Hazard, vertaald door Alice van Nahuys en uitgegeven door Wereldbibliotheek, is een boeiende roman van Arthur Schnitzler. Het verhaal draait om het thema van toeval en de onvoorspelbare wendingen van het lot. De protagonist, een jonge man genaamd Anton Hofmiller, is een luitenant in het Oostenrijks-Hongaarse leger. Zijn leven neemt een dramatische wending wanneer hij een uitnodiging accepteert voor een bal in het huis van een rijke familie.

Tijdens het bal maakt Anton een fatale fout door de gehandicapte dochter van de gastheer, Edith, ten dans te vragen. Dit misverstand leidt tot een reeks gebeurtenissen die zijn leven voorgoed veranderen. Anton voelt zich verplicht om Edith’s gevoelens te sparen en raakt verwikkeld in een complexe situatie waarin hij zich gedwongen voelt om zijn leven op te offeren voor haar welzijn. Zijn nobele maar ondoordachte beslissingen leiden tot tragische gevolgen voor zowel hemzelf als Edith.

Het verhaal verkent diepgaande thema’s zoals schuld, verantwoordelijkheid, en de machteloosheid van individuen tegenover het noodlot. Schnitzler’s scherpe observaties en psychologische diepgang maken van Hazard een intrigerende en aangrijpende roman die de lezer doet nadenken over de fragiele aard van het menselijk leven en de onverwachte wendingen die het lot kan nemen.

Arthur Schnitzler (1862-1931) was een Oostenrijkse arts en schrijver, bekend om zijn psychologische benadering van literatuur. Zijn werk richtte zich vaak op de innerlijke levens van zijn personages en de morele dilemma’s waarmee ze werden geconfronteerd. Schnitzler’s vriendschap en intellectuele uitwisseling met Sigmund Freud hadden een grote invloed op zijn schrijfstijl en thematische focus, wat zijn diepgaande interesse in de menselijke psyche en de onbewuste drijfveren verklaart.

English:

Hazard, translated by Alice van Nahuys and published by Wereldbibliotheek, is a captivating novel by Arthur Schnitzler. The story revolves around the theme of chance and the unpredictable turns of fate. The protagonist, a young man named Anton Hofmiller, is a lieutenant in the Austro-Hungarian army. His life takes a dramatic turn when he accepts an invitation to a ball at the home of a wealthy family.

During the ball, Anton makes a fatal mistake by asking the host’s disabled daughter, Edith, to dance. This misunderstanding leads to a series of events that forever change his life. Anton feels obligated to spare Edith’s feelings and becomes entangled in a complex situation where he feels compelled to sacrifice his life for her well-being. His noble but reckless decisions lead to tragic consequences for both himself and Edith.

The story explores profound themes such as guilt, responsibility, and the powerlessness of individuals in the face of fate. Schnitzler’s keen observations and psychological depth make Hazard an intriguing and poignant novel that makes the reader ponder the fragile nature of human life and the unexpected turns that fate can take.

Arthur Schnitzler (1862-1931) was an Austrian physician and writer known for his psychological approach to literature. His work often focused on the inner lives of his characters and the moral dilemmas they faced. Schnitzler’s friendship and intellectual exchange with Sigmund Freud had a significant influence on his writing style and thematic focus, explaining his profound interest in the human psyche and unconscious drives.

Dimensions 18,5 × 12,5 cm