De wereld van gisteren

Zweig, Stefan. [Translated by van Toorn, Willem]. De wereld van gisteren. Herinneringen van een Europeaan. (Original Title: Die Welt von gestern). Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. 431 pages. 1 Volume. Fourth Edition. 13,5 cm. x 21,5 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine Plus.

isbn13: 9789029565448

35,00

In stock

Product ID: 7134 SKU: SKU-0574 Category:

Nederlands:

Stefan Zweig’s “De wereld van gisteren: Herinneringen van een Europeaan” is een autobiografie die een indrukwekkend beeld biedt van het oude Europa waarmee de auteur, als geassimileerde jood, geëngageerd schrijver en humanist, zich sterk verbonden voelde. Op 22 februari 1942 pleegde de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig samen met zijn vrouw zelfmoord in Brazilië. Als emigrant op de vlucht voor het naziregime had hij daar kort voor zijn dood zijn herinneringen opgetekend aan een wereld die naar hij vreesde op het punt stond te verdwijnen.

Deze postuum in 1944 verschenen autobiografie schetst een weergaloos, intiem beeld van zijn geboortestad Wenen, dat rond de eeuwwisseling als het onaantastbare centrum van de moderne Europese cultuur gold. Zweig beschrijft zijn kinderjaren, de school die hij haatte, zijn studententijd, zijn reizen en ontmoetingen met vele invloedrijke intellectuelen en kunstenaars van zijn tijd, zoals Romain Rolland, Maxim Gorki en Albert Einstein. Hij benadrukt de culturele rijkdom en het supranationale karakter van Wenen, waar zijn droom van een verenigd Europa geboren werd.

In zijn voorwoord schrijft Stefan Zweig (1881-1942) dat hij als Oostenrijker, als jood en als pacifist onophoudelijk de aardschokken van zijn Europese aarde heeft gevoeld. Hij stelt dat hij driemaal in een dramatische leegte is geworpen, wat hem naar eigen zeggen de hoofdvoorwaarden voor een eerlijk tijdsbeeld geeft: oprechtheid en onbevangenheid. Deze sfeer ademt het boek ten volle. Zweig geeft op sublieme wijze een tijdsbeeld weer van het Europa en met name van het Oostenrijk van zijn tijd (eerste decennia van de 20e eeuw). Het boek besluit met een uitvoerig personenregister en wordt beschouwd als een klassiek meesterwerk in het memoires-genre in een mooie vertaling.

Stefan Zweig (1881-1942) was een Oostenrijkse schrijver, dramaturg en journalist. Hij was een van de meest populaire schrijvers in de jaren 1920 en 1930 en stond bekend om zijn biografieën en historische romans. Zweig was een fervent voorstander van het pacifisme en de Europese eenheid. Zijn werk, vaak geschreven in een lyrische stijl, weerspiegelt zijn liefde voor de Europese cultuur en zijn verdriet over de vernietiging ervan door de wereldoorlogen.

English:

Stefan Zweig’s “The World of Yesterday: Memories of a European” is an autobiography that offers an impressive portrayal of the old Europe with which the author, as an assimilated Jew, committed writer, and humanist, felt deeply connected. On February 22, 1942, the Austrian writer Stefan Zweig and his wife committed suicide in Brazil. As an émigré fleeing the Nazi regime, he recorded his memories shortly before his death, fearing that the world he knew was on the brink of disappearing.

This posthumously published autobiography in 1944 provides an intimate depiction of his birthplace, Vienna, which around the turn of the century was considered the inviolable center of modern European culture. Zweig describes his childhood, his hated school years, his student days, his travels, and encounters with many influential intellectuals and artists of his time, such as Romain Rolland, Maxim Gorky, and Albert Einstein. He emphasizes the cultural richness and supranational character of Vienna, where his dream of a united Europe was born.

In his foreword, Stefan Zweig (1881-1942) writes that as an Austrian, a Jew, and a pacifist, he has continually felt the seismic shocks of his European earth. He states that he was thrown into dramatic emptiness three times, which, in his view, gives him the main prerequisites for an honest portrayal of the times: sincerity and openness. This atmosphere pervades the book entirely. Zweig masterfully captures a picture of Europe, particularly Austria, in his time (the early decades of the 20th century). The book concludes with an extensive index of people and is considered a classic masterpiece in the memoir genre in a beautiful translation.

Stefan Zweig (1881-1942) was an Austrian writer, playwright, and journalist. He was one of the most popular writers in the 1920s and 1930s, known for his biographies and historical novels. Zweig was a fervent advocate of pacifism and European unity. His work, often written in a lyrical style, reflects his love for European culture and his sorrow over its destruction by the world wars.

Dimensions 21,5 × 13,5 cm
isbn13

9789029565448