De woorden

Sartre, Jean-Paul. [Translated by Dubois, Pierre H.]. De woorden. (Original Title: Les mots). Utrecht: Erven J. Bijleveld, [1965]. Printed by Bosch, Utrecht. 190 pages. Volumes: 1 volume. [Second Edition]. 13,5 cm. x 20,5 cm.
Condition: Good Plus. Softcover. Perfect binding.

6,00

In stock

Product ID: 4683 SKU: SKU-2851 Category:

Nederlands:

JEAN-PAUL SARTRE [1905-1980] geldt als een der grootste schrijvers van de 20ste eeuw en als de laatste maître à penser van onze tijd. In De woorden, de befaamde autobiografie over zijn jeugdjaren, biedt hij een fascinerende blik op de wortels van zijn schrijverschap. Het is een wonderlijk, uniek en onbarmhartig eerlijk boek over het ontstaan van zijn levenslange liefdesrelatie met het geschreven woord. Dit wereldwijd bejubelde hoogtepunt van Sartres oeuvre gaat over meer dan de rol van boeken en taal in de menselijke existentie; het is bovenal een meesterlijke zelfanalyse van een schrijver en denker die geleefd heeft, en die zijn eigen dromen en tekortkomingen onder ogen ziet. De herinneringen van Sartre aan de eenzaamheid van zijn kinderjaren zijn daardoor ontroerend en herkenbaar, maar ook confronterend en hartverscheurend.

In De woorden beschrijft Sartre zijn kindertijd tot aan het moment waarop hij schrijver werd. Het boek is verdeeld in twee delen: “Lezen” en “Schrijven”. In het eerste deel, “Lezen”, vertelt Sartre over zijn opvoeding door zijn grootouders na de dood van zijn vader. Zijn moeder hertrouwde, maar Sartre bleef bij zijn grootouders wonen. Hij werd al vroeg aangemoedigd om te lezen en raakte verslaafd aan boeken, die voor hem een middel werden om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Hij beschrijft hoe de boeken zijn wereld vormden en hem een gevoel van identiteit en doel gaven.

Het tweede deel, “Schrijven”, richt zich op Sartres ontwikkeling als schrijver. Hij vertelt over zijn vroege pogingen om verhalen te schrijven en hoe hij de realiteit begon te zien door de lens van zijn eigen verbeelding. Sartre beschrijft zijn groeiende ambitie en de conflicten die hij voelde tussen zijn verlangen om te schrijven en de verwachtingen van zijn familie. Het boek eindigt met zijn besluit om zijn leven aan het schrijven te wijden, een beslissing die zijn verdere carrière en filosofische ideeën zou vormgeven.

Jean-Paul Sartre was een Franse filosoof, toneelschrijver, romanschrijver, politiek activist, biograaf en literair criticus. Hij was een leidende figuur in de filosofische beweging van het existentialisme en fenomenologie, en een belangrijke invloed op de Franse filosofie en marxisme van de twintigste eeuw. Zijn autobiografie is een diepgaande verkenning van de invloeden die hem tot schrijver hebben gevormd. De openhartige en introspectieve stijl van Sartre maakt De woorden tot een fascinerend en aangrijpend leesavontuur, dat zowel ontroerend als confronterend is.

English:

Jean-Paul Sartre [1905-1980] is regarded as one of the greatest writers of the 20th century and the last maître à penser of our time. In The Words, his renowned autobiography about his youth, he offers a fascinating insight into the roots of his authorship. It is a remarkable, unique, and ruthlessly honest book about the origins of his lifelong love affair with the written word. This worldwide acclaimed pinnacle of Sartre’s work is about more than the role of books and language in human existence; it is above all a masterful self-analysis of a writer and thinker who has lived, and who faces his own dreams and shortcomings. Sartre’s memories of the loneliness of his childhood are therefore touching and relatable, but also confronting and heartbreaking.

In The Words, Sartre describes his childhood up to the moment he became a writer. The book is divided into two parts: “Reading” and “Writing”. In the first part, “Reading”, Sartre recounts his upbringing by his grandparents after the death of his father. His mother remarried, but Sartre stayed with his grandparents. He was encouraged to read early on and became addicted to books, which became a means for him to escape reality. He describes how books shaped his world and gave him a sense of identity and purpose.

The second part, “Writing”, focuses on Sartre’s development as a writer. He talks about his early attempts at writing stories and how he began to see reality through the lens of his own imagination. Sartre describes his growing ambition and the conflicts he felt between his desire to write and his family’s expectations. The book ends with his decision to dedicate his life to writing, a decision that would shape his future career and philosophical ideas.

Jean-Paul Sartre was a French philosopher, playwright, novelist, political activist, biographer, and literary critic. He was a leading figure in the philosophical movement of existentialism and phenomenology, and a significant influence on 20th-century French philosophy and Marxism. His autobiography is a profound exploration of the influences that shaped him as a writer. Sartre’s candid and introspective style makes The Words a fascinating and gripping read, both touching and confronting.

Dimensions 20,5 × 13,5 cm