De vreugde en geluk club

Tan, Amy. [Translated by ten Holt, Heleen]. De vreugde en geluk club. Amsterdam: Ber Bakker, 1996. 293 pages. Volumes: 1 volume. 15th Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,00

In stock

Product ID: 7601 SKU: SKU-4086 Category:

Nederlands:

The Joy Luck Club is een bestseller geschreven door de Amerikaanse auteur Amy Tan. Oorspronkelijk had de auteur het bedoeld als een verzameling korte verhalen. De roman vertelt de verhalen van vier Chinese vrouwen die naar Amerika zijn geëmigreerd en zich in San Francisco hebben gevestigd. Deze vrouwen, die allemaal om verschillende redenen hun geboorteland hebben verlaten, komen samen rond de Mah Jong-tafel om herinneringen te delen en elkaar steun te bieden. De verhalen die ze vertellen, gaan over hun jeugd in China, de culturele verschillen die ze tegenkwamen in Amerika, en de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd bij het opbouwen van een nieuw leven.

De dochters van deze vrouwen komen ook aan het woord, en hun perspectieven bieden een contrast met die van hun moeders. De moeder-dochterrelaties zijn een belangrijk thema in het boek, waarbij de traditionele Chinese waarden en gebruiken vaak botsen met de moderne Amerikaanse levensstijl. De dochters, opgegroeid in Amerika, worstelen met hun identiteit en de verwachtingen van hun moeders. Ze proberen een balans te vinden tussen de cultuur van hun ouders en hun eigen ervaringen in een land dat hen vaak als vreemden behandelt.

De verhalen zijn sober en elegant verteld, met een diepe emotionele resonantie. Amy Tan slaagt erin om de lezer mee te nemen in de rijke en complexe levens van haar personages, waarbij ze de pijn en vreugde van het emigrantenleven op een genuanceerde manier weergeeft. De culturele en generatiestrijd die centraal staat in het boek, maakt het tot een krachtige en universele vertelling over familie, identiteit en de zoektocht naar zelfacceptatie.

The Joy Luck Club is niet alleen een literaire triomf maar ook een cultureel fenomeen geworden. Het boek is uitstekend vertaald door Heleen ten Holt, waardoor de nuances en de diepgang van de originele tekst behouden blijven. De verhalen zijn zo beeldend en levendig dat ze later succesvol zijn verfilmd, wat bijdroeg aan de brede bekendheid en populariteit van het werk.

Amy Tan, geboren in 1952 in Oakland, Californië, is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst. Ze groeide op in een gezin dat sterk beïnvloed was door de Chinese cultuur en tradities. Tan studeerde Engels en taalkunde en behaalde haar master aan de San Jose State University. Haar debuutroman, The Joy Luck Club, werd in 1989 gepubliceerd en kreeg onmiddellijk lovende kritieken. Het boek vestigde haar als een belangrijke stem in de Amerikaanse literatuur.

Naast The Joy Luck Club heeft Tan meerdere romans geschreven, waaronder The Kitchen God’s Wife en The Bonesetter’s Daughter, die ook thema’s van culturele identiteit, familiebanden en de ervaringen van Chinese immigranten in Amerika verkennen. Haar werk wordt geprezen om de manier waarop ze de complexiteit van de Chinese en Chinese-Amerikaanse ervaringen weet te vangen, evenals haar vermogen om universele thema’s van liefde, verlies en verzoening aan te raken.

Tan’s bijdragen aan de literatuur hebben haar talrijke onderscheidingen en prijzen opgeleverd. Ze is niet alleen een invloedrijke auteur, maar ook een publieke figuur die zich inzet voor culturele en literaire organisaties. Amy Tan blijft een belangrijke en inspirerende stem in de hedendaagse literatuur, wiens werk blijft resoneren bij lezers over de hele wereld.

English:

The Joy Luck Club is a bestseller written by American author Amy Tan. Originally, the author intended it as a collection of short stories. The novel tells the stories of four Chinese women who emigrated to America and settled in San Francisco. These women, who left their homeland for various reasons, gather around the Mah Jong table to share memories and support each other. The stories they tell revolve around their childhoods in China, the cultural differences they encountered in America, and the challenges they faced while building a new life.

The daughters of these women also share their perspectives, offering a contrast to their mothers’ experiences. The mother-daughter relationships are a central theme in the book, with traditional Chinese values and customs often clashing with modern American lifestyles. The daughters, raised in America, struggle with their identities and their mothers’ expectations. They strive to find a balance between their parents’ culture and their own experiences in a country that often treats them as outsiders.

The stories are told in a sober and elegant manner, with deep emotional resonance. Amy Tan masterfully takes the reader into the rich and complex lives of her characters, depicting the pain and joy of the immigrant experience in a nuanced way. The cultural and generational conflicts at the heart of the book make it a powerful and universal story about family, identity, and the search for self-acceptance.

The Joy Luck Club has become not only a literary triumph but also a cultural phenomenon. The book is excellently translated by Heleen ten Holt, preserving the nuances and depth of the original text. The stories are so vivid and lively that they were successfully adapted into a film, further contributing to the work’s widespread recognition and popularity.

Amy Tan, born in 1952 in Oakland, California, is an American writer of Chinese descent. She grew up in a family heavily influenced by Chinese culture and traditions. Tan studied English and linguistics, earning her master’s degree from San Jose State University. Her debut novel, The Joy Luck Club, was published in 1989 and received immediate critical acclaim. The book established her as a significant voice in American literature.

In addition to The Joy Luck Club, Tan has written several other novels, including The Kitchen God’s Wife and The Bonesetter’s Daughter, which also explore themes of cultural identity, family bonds, and the experiences of Chinese immigrants in America. Her work is praised for capturing the complexity of Chinese and Chinese-American experiences, as well as her ability to touch on universal themes of love, loss, and reconciliation.

Tan’s contributions to literature have earned her numerous awards and accolades. She is not only an influential author but also a public figure committed to cultural and literary organizations. Amy Tan remains an important and inspiring voice in contemporary literature, with her work continuing to resonate with readers around the world.

Dimensions 20 × 12,5 cm