De God van Kleine Dingen

Roy, Arundhati. [Translated by Jonkheer, Christien]. De God van Kleine Dingen. (Original Title: The God of Small Things). Amsterdam: Prometheus, 1997. 336 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 232 mm. x 149 mm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,00

In stock

Product ID: 5932 SKU: SKU-4072 Category:

Nederlands:

Estha en zijn tweelingzus Rahel worden geboren in het Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op in het huis van hun mooie en mysterieuze moeder, Ammu. Het huis wordt ook gedeeld met hun gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar verloren liefde en hun veelbelovende oom Chacko. Ondanks de welvaart en ondernemendheid van de familie, krijgen de tweeling al snel te maken met de harde realiteit van het leven. Wanneer ze zeven jaar oud zijn, treedt de Verschrikking in hun leven – een rampzalig voorval dat hen in een noodlottige stroomversnelling brengt en hen voor jaren uit elkaar drijft. Deze tragedie werpt een lange slagschaduw over hun familie en blijft hen achtervolgen.

De God van Kleine Dingen is een poëtische familieroman die het leven in kleinsteeds India beschrijft. Arundhati Roy weet op verrassende en diepzinnige wijze de geschiedenis te ontrafelen van twee bijzondere kinderen die een groot en onbevattelijk geheim met zich meedragen. De roman toont de breuklijnen binnen de familie en de samenleving, en onderzoekt thema’s zoals liefde, verlies en de beperkingen van sociale structuren.

Door middel van een rijke taal en inventieve woordkunst weet Roy de lezer te boeien en mee te nemen in het complexe leven van Estha en Rahel. Ondanks de ogenschijnlijke chaos in de verhaallijn, blijkt de roman een hechte structuur te hebben. Roy weet constant het hoofdspoor te verlaten voor kleine, verhelderende excursies, maar hervindt telkens weer de juiste richting.

De God van Kleine Dingen is een mengeling van autobiografie en fantasie, en markeert Roy’s indrukwekkende debuut als romanschrijfster. Het boek werd alom geprezen voor zijn literaire kwaliteit, maar wekte in India ook wrevel en controverse, wat resulteerde in een juridische aanklacht wegens obsceniteit. Roy beschrijft in haar roman een land vol hypocrisie, seksuele onderdrukking en een achterlijk kastensysteem, wat in een conservatief India als zeer provocerend werd ervaren. De zelfbewuste schrijfster neemt geen blad voor de mond en weet met haar boek zowel bewondering als weerstand op te roepen.

Arundhati Roy, geboren in 1961 in Shillong, India, is een gerenommeerde schrijfster en activiste. Ze groeide op in Kerala en studeerde architectuur aan de Delhi School of Architecture. Haar debuutroman, De God van Kleine Dingen, werd wereldwijd geprezen en won in 1997 de prestigieuze Booker Prize. Roy’s werk wordt gekenmerkt door haar scherpe sociale en politieke commentaar en haar vermogen om complexe menselijke emoties en relaties te verwoorden.

Na haar debuutroman richtte Roy zich op sociaal activisme en publiceerde ze een aantal non-fictie boeken en essays, waarin ze zich uitsprak tegen globalisering, imperialisme en sociale onrechtvaardigheid. Haar kritische blik op de Indiase overheid en het kastensysteem heeft haar zowel bewonderaars als vijanden opgeleverd. Roy blijft een invloedrijke stem in de literatuur en de wereld van sociale rechtvaardigheid, en haar werk blijft relevant en krachtig.

Roy’s schrijfstijl wordt geprezen om haar rijke taalgebruik, inventieve structuren en diepgaande karakterstudies. Ze heeft een unieke stem die in staat is om de complexe realiteit van het Indiase leven op een genuanceerde en aangrijpende manier weer te geven. Roy blijft een belangrijke figuur in de moderne literatuur en haar werk heeft een blijvende impact op lezers wereldwijd.

English:

Estha and his twin sister Rahel are born in the southern Indian state of Kerala. They grow up in the house of their beautiful and mysterious mother, Ammu, shared with their disillusioned grandfather, their eccentric grandmother, a great-aunt mourning her lost love, and their promising uncle Chacko. Despite the family’s wealth and entrepreneurial spirit, the twins soon face the harsh realities of life. When they are seven years old, a calamitous event, referred to as the Terror, throws them into a tragic whirlwind, separating them for years. This tragedy casts a long shadow over their family, haunting them relentlessly.

The God of Small Things is a poetic family novel that depicts life in small-town India. Arundhati Roy masterfully unravels the history of two unique children who carry an unfathomable secret. The novel highlights the fractures within the family and society, exploring themes such as love, loss, and the constraints of social structures.

Through rich language and inventive wordplay, Roy captivates the reader, drawing them into the complex lives of Estha and Rahel. Despite the apparent chaos in the narrative, the novel reveals a cohesive structure. Roy frequently deviates from the main storyline for small, illuminating excursions, but always returns to the central narrative.

The God of Small Things is a blend of autobiography and fantasy, marking Roy’s impressive debut as a novelist. The book was widely acclaimed for its literary quality, but also sparked controversy in India, leading to an obscenity lawsuit. Roy’s depiction of a country rife with hypocrisy, sexual repression, and an archaic caste system was considered highly provocative in conservative India. The confident author speaks candidly, evoking both admiration and resistance with her book.

Arundhati Roy, born in 1961 in Shillong, India, is a renowned author and activist. She grew up in Kerala and studied architecture at the Delhi School of Architecture. Her debut novel, The God of Small Things, received worldwide praise and won the prestigious Booker Prize in 1997. Roy’s work is characterized by sharp social and political commentary and her ability to articulate complex human emotions and relationships.

After her debut novel, Roy turned to social activism and published several non-fiction books and essays, speaking out against globalization, imperialism, and social injustice. Her critical view of the Indian government and the caste system has earned her both admirers and enemies. Roy remains an influential voice in literature and social justice, with her work continuing to be relevant and powerful.

Roy’s writing style is praised for its rich language, inventive structures, and deep character studies. She has a unique voice that can portray the complex reality of Indian life in a nuanced and compelling way. Roy remains a significant figure in modern literature, and her work continues to have a lasting impact on readers worldwide.

Weight 556 kg
Dimensions 149 × 232 cm