De dwergen van de dood

Coe, Jonathan. [Translated by Tabak, Cecilia]. De dwergen van de dood. Houten: Agathon, 1991. 148 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 6522 SKU: SKU-4070 Category:

Nederlands:

De dwergen van de dood, geschreven door Jonathan Coe en vertaald door Cecilia Tabak, vertelt het verhaal van William, een jonge jazzpianist uit Londen. William speelt in verschillende bands en leidt een relatief rustig leven totdat zijn wereld op zijn kop wordt gezet door de moord op een van zijn bandleden, Paisley. Deze gewelddadige gebeurtenis leidt tot een reeks onverwachte ontmoetingen en onthullingen die zijn leven voorgoed veranderen.

Op de avond van de moord ontmoet William Karla, een barkeepster die een connectie heeft met zijn verleden. Karla is de ex-echtgenote van Vincent, een muziekproducer die ooit een bekende was van William. Vincent heeft echter een duister verleden; hij heeft zijn dochters seksueel misbruikt en verdween spoorloos na de ontdekking van zijn misdaden. Karla, gedreven door wraak, wist Vincent op te sporen en huurde twee moordenaars in om hem te elimineren. Deze huurmoordenaars, bijgenaamd de “dwergen van de dood,” maakten echter een fatale fout door Paisley in plaats van Vincent te vermoorden.

Muziek speelt een cruciale rol in het verhaal. Elk van de tien hoofdstukken heeft een titel gebaseerd op een jazznummer, wat de sfeer en toon van het boek versterkt. Hoewel de spanning minder centraal staat, is het de ironie en de originele benadering van het genre die het boek bijzonder maken. Coe slaagt erin om een intrigerend verhaal te creëren dat zowel de donkere als de lichte kanten van het leven belicht, terwijl hij de lezer blijft boeien met zijn unieke vertelstijl.

De dwergen van de dood is een boek dat diep in de karakters en hun motivaties duikt, waarbij het thema van muziek als een verbindende factor door het verhaal heen loopt. De moord en de daaropvolgende gebeurtenissen brengen William dichter bij een wereld van geheimen en wraak, waarin niets is wat het lijkt. Coe’s scherpzinnige observaties en subtiele humor maken het boek tot een aangename leeservaring die zowel vermakelijk als thought-provoking is.

Jonathan Coe, geboren in Birmingham in 1961, is een vooraanstaande Engelse schrijver die bekend staat om zijn scherpe satirische romans en zijn vermogen om sociale en politieke kwesties op een toegankelijke manier te presenteren. Zijn werk wordt vaak gekenmerkt door een combinatie van humor, ironie en diepgaande karakterstudies. Coe studeerde aan de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Warwick, waar hij Engels en literatuur studeerde.

Coe’s doorbraak kwam met de publicatie van “What a Carve Up!” in 1994, een satirische roman die de excessen van de Thatcher-regering aan de kaak stelt. Dit boek vestigde zijn reputatie als een scherpzinnig en humoristisch commentator op de Britse samenleving. Zijn andere bekende werken omvatten “The Rotters’ Club” en “The Closed Circle,” die samen een levendig beeld schetsen van het leven in het Engeland van de late twintigste eeuw.

Naast zijn romans heeft Coe ook non-fictiewerk gepubliceerd en verschillende prijzen gewonnen, waaronder de John Llewellyn Rhys Prize en de Bollinger Everyman Wodehouse Prize. Zijn schrijfstijl wordt geprezen om zijn levendigheid en zijn vermogen om complexe thema’s met lichtheid en inzicht te behandelen. Coe blijft een invloedrijke stem in de moderne literatuur en zijn werk blijft resoneren bij lezers over de hele wereld.

English:

The Dwarves of Death, written by Jonathan Coe and translated by Cecilia Tabak, tells the story of William, a young jazz pianist from London. William plays in various bands and leads a relatively quiet life until his world is turned upside down by the murder of one of his bandmates, Paisley. This violent event leads to a series of unexpected encounters and revelations that forever change his life.

On the night of the murder, William meets Karla, a bartender with a connection to his past. Karla is the ex-wife of Vincent, a music producer who was once an acquaintance of William. However, Vincent has a dark past; he sexually abused his daughters and disappeared after his crimes were discovered. Driven by revenge, Karla managed to track Vincent down and hired two hitmen to eliminate him. These hitmen, nicknamed the “dwarves of death,” made a fatal mistake by killing Paisley instead of Vincent.

Music plays a crucial role in the story. Each of the ten chapters is titled after a jazz number, enhancing the book’s atmosphere and tone. While the suspense is less central, it is the irony and original approach to the genre that make the book special. Coe succeeds in creating an intriguing story that highlights both the dark and light sides of life, while keeping the reader engaged with his unique storytelling style.

The Dwarves of Death is a book that delves deeply into the characters and their motivations, with the theme of music running as a connecting factor throughout the story. The murder and subsequent events draw William closer to a world of secrets and revenge, where nothing is as it seems. Coe’s keen observations and subtle humor make the book an enjoyable reading experience that is both entertaining and thought-provoking.

Jonathan Coe, born in Birmingham in 1961, is a prominent English writer known for his sharp satirical novels and his ability to present social and political issues in an accessible way. His work is often characterized by a combination of humor, irony, and in-depth character studies. Coe studied at the University of Cambridge and the University of Warwick, where he studied English and literature.

Coe’s breakthrough came with the publication of “What a Carve Up!” in 1994, a satirical novel that critiques the excesses of the Thatcher government. This book established his reputation as a keen and humorous commentator on British society. His other well-known works include “The Rotters’ Club” and “The Closed Circle,” which together paint a vivid picture of life in late twentieth-century England.

In addition to his novels, Coe has also published non-fiction work and won several awards, including the John Llewellyn Rhys Prize and the Bollinger Everyman Wodehouse Prize. His writing style is praised for its liveliness and his ability to tackle complex themes with lightness and insight. Coe remains an influential voice in modern literature, and his work continues to resonate with readers around the world.

Weight 162 kg
Dimensions 20 × 12,5 cm