Op weg naar het einde

Van Het Reve, Gerard Kornelis. Op weg naar het einde. Amsterdam: G.A. Van Oorschot, 1970. 176 pages. 1 Volume. [First Edition]. Softcover. Perfect binding. Condition: Good.

7,50

In stock

Product ID: 1494 SKU: SKU-3107 Category:

Nederlands:

“Op Weg Naar Het Einde” van Gerard Kornelis van het Reve is een baanbrekend werk bestaande uit een reeks reisbrieven die de auteur schreef tijdens zijn deelname aan een schrijverscongres in Edinburgh. De brieven, gericht aan zijn Nederlandse lezers, vormen een combinatie van persoonlijke ontboezemingen en scherpe observaties.

In het boek beschrijft Reve zijn dagelijkse belevenissen en ontmoetingen, waarbij hij uitvoerig ingaat op zijn gedachten over schrijven, de dood en het leven in het algemeen. Het is vooral opmerkelijk omdat Reve hierin voor het eerst openlijk zijn homoseksualiteit bespreekt, een onderwerp dat destijds nog taboe was. Hij vertelt over zijn gevoelens, verlangens en de worstelingen die hiermee gepaard gaan, wat een ongekende openhartigheid en kwetsbaarheid in zijn werk introduceert.

Naast zijn persoonlijke verhalen en seksuele openbaringen, bevat het boek ook scherpe kritieken op de literaire wereld en de maatschappij. Reve’s ironische en vaak provocerende stijl maakt het boek niet alleen tot een persoonlijk document, maar ook tot een kritisch commentaar op de tijd waarin hij leefde.

“Op Weg Naar Het Einde” wordt gezien als een van Reve’s beste werken, waarbij zijn literaire meesterschap en zijn vermogen om persoonlijke ervaringen te verbinden met bredere maatschappelijke thema’s duidelijk naar voren komen. Het boek vormt een hoogtepunt in de naoorlogse Nederlandse literatuur en bevestigt Reve’s positie als een van de meest invloedrijke schrijvers van zijn tijd.

Gerard Kornelis van het Reve (1923-2006) was een van de grote drie naoorlogse Nederlandse auteurs, naast W.F. Hermans en Harry Mulisch. Zijn werk staat bekend om de ironische toon, religieuze thema’s en persoonlijke bekentenissen. Door zijn openheid over zijn homoseksualiteit en de manier waarop hij persoonlijke worstelingen verweeft met maatschappelijke en filosofische kwesties, blijft Reve een controversiële en invloedrijke figuur in de Nederlandse literatuur.

English:

“Op Weg Naar Het Einde” by Gerard Kornelis van het Reve is a groundbreaking work composed of a series of travel letters the author wrote during his participation in a writers’ conference in Edinburgh. Addressed to his Dutch readers, the letters combine personal confessions with sharp observations.

In the book, Reve describes his daily experiences and encounters, delving deeply into his thoughts on writing, death, and life in general. It is particularly notable because Reve openly discusses his homosexuality for the first time, a topic that was still taboo at the time. He talks about his feelings, desires, and the struggles that accompany them, introducing an unprecedented openness and vulnerability in his work.

In addition to his personal stories and sexual revelations, the book also contains sharp critiques of the literary world and society. Reve’s ironic and often provocative style makes the book not only a personal document but also a critical commentary on the era in which he lived.

“Op Weg Naar Het Einde” is considered one of Reve’s best works, showcasing his literary mastery and ability to connect personal experiences with broader societal themes. The book is a highlight of post-war Dutch literature and confirms Reve’s position as one of the most influential writers of his time.

Gerard Kornelis van het Reve (1923-2006) was one of the big three post-war Dutch authors, alongside W.F. Hermans and Harry Mulisch. His work is known for its ironic tone, religious themes, and personal confessions. Reve’s openness about his homosexuality and the way he intertwines personal struggles with societal and philosophical issues make him a controversial and influential figure in Dutch literature.