Kom, Hermine

Boschvogel, F. R.. Kom, Hermine. Oostkamp: Woonwagenwerk West-Vlaanderen, [publishing date unknown]. Printed by A. Cornille, Torhout. 215 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,5 cm. x 19 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,00

In stock

Product ID: 5672 SKU: SKU-7892 Category:

Nederlands:

Kom, Hermine van F.R. Boschvogel, een pseudoniem voor Frans Ramon, is een fascinerende roman die het rijke tapijt van de Vlaamse geschiedenis en folklore verweeft met een diep menselijke vertelling. Deze eerste editie, uitgegeven door Woonwagenwerk West-Vlaanderen en gedrukt door A. Cornille in Torhout, bestaat uit 215 pagina’s en meet 13,5 cm x 19 cm. Het boek is in uitstekende staat (Fine) met een zachte kaft en perfecte binding.

De roman speelt zich af in het rurale Vlaanderen en volgt het leven van Hermine, een jonge vrouw die opgroeit in een gemeenschap waar tradities en volksverhalen een centrale rol spelen. Het verhaal begint met Hermines kindertijd, waarin ze wordt omringd door verhalen van de ouderen in haar dorp over helden, martelaren, en lokale legendes. Deze verhalen vormen een belangrijk onderdeel van haar identiteit en beïnvloeden haar kijk op de wereld.

Naarmate Hermine ouder wordt, begint ze zich steeds meer bewust te worden van de beperkingen en verwachtingen die haar gemeenschap haar oplegt. Ze droomt van een leven buiten de traditionele rolpatronen en voelt een sterke drang om de wereld te verkennen en zichzelf te ontdekken. Haar nieuwsgierigheid en avontuurlijke geest worden echter regelmatig getemperd door de conservatieve waarden van haar omgeving.

Het keerpunt in Hermines leven komt wanneer ze verliefd wordt op een rondreizende muzikant, die haar introduceert in een wereld vol nieuwe mogelijkheden en ideeën. Deze relatie zet haar aan om haar eigen pad te volgen, ondanks de afkeuring van haar familie en gemeenschap. De liefde voor de muzikant brengt haar in conflict met haar verleden en de verhalen die haar leven tot dan toe hebben bepaald. Dit conflict dwingt haar om moeilijke keuzes te maken over wie ze wil zijn en wat voor leven ze wil leiden.

Een belangrijk thema in Kom, Hermine is de strijd tussen traditie en moderniteit. Hermine’s zoektocht naar zelfontplooiing en vrijheid botst voortdurend met de diepgewortelde culturele normen van haar gemeenschap. De roman onderzoekt hoe persoonlijke groei vaak gepaard gaat met het loslaten van vertrouwde verhalen en het vinden van een eigen stem in een wereld die vasthoudt aan het verleden.

Boschvogel’s schrijfstijl is rijk aan details en doordrenkt van een diep begrip van de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Zijn beschrijvingen van de dorpsgemeenschap en de complexe relaties binnen deze gemeenschap zijn levendig en authentiek. De personages zijn zorgvuldig uitgewerkt, met Hermine als een krachtige protagonist wiens innerlijke strijd en groei het hart van het verhaal vormen.

F.R. Boschvogel, geboren als Frans Ramon op 22 september 1902 in Aartrijke, was een Vlaamse schrijver bekend om zijn historische verhalen en jeugdboeken. Zijn pseudoniem werd geïnspireerd door een buurtbewoonster die hem “nen echte bosveugel” noemde, verwijzend naar zijn gewoonte om door het bos te wandelen. Boschvogel debuteerde in 1926 met het kinderboek Van Toontje die naar Rome ging. Zijn oeuvre omvat een breed scala aan historische romans, jeugdboeken en essays, vaak gericht op de geschiedenis en folklore van Vlaanderen. Boschvogel ontving verschillende prijzen voor zijn werk, waaronder de Karel Barbierprijs voor zijn historische roman Willem van Loo. Hij blijft een belangrijke figuur in de Vlaamse literatuur vanwege zijn bijdragen aan het behoud van de culturele erfgoed en zijn verhalende talent.

English:

Kom, Hermine (Come, Hermine) by F.R. Boschvogel, the pseudonym for Frans Ramon, is a captivating novel weaving the rich tapestry of Flemish history and folklore with a deeply human narrative. This first edition, published by Woonwagenwerk West-Vlaanderen and printed by A. Cornille in Torhout, comprises 215 pages and measures 13.5 cm x 19 cm. The book is in fine condition with a softcover and perfect binding.

Set in rural Flanders, the novel follows the life of Hermine, a young woman growing up in a community where traditions and folk tales play a central role. The story begins with Hermine’s childhood, where she is surrounded by stories from the elders in her village about heroes, martyrs, and local legends. These tales form an essential part of her identity and shape her worldview.

As Hermine matures, she becomes increasingly aware of the limitations and expectations imposed by her community. She dreams of a life beyond traditional roles and feels a strong urge to explore the world and discover herself. However, her curiosity and adventurous spirit are often tempered by the conservative values of her environment.

The turning point in Hermine’s life comes when she falls in love with a traveling musician who introduces her to a world full of new possibilities and ideas. This relationship prompts her to follow her own path, despite the disapproval of her family and community. The love for the musician brings her into conflict with her past and the stories that have defined her life until then. This conflict forces her to make difficult choices about who she wants to be and what kind of life she wants to lead.

A significant theme in Kom, Hermine is the struggle between tradition and modernity. Hermine’s quest for self-fulfillment and freedom constantly clashes with the deeply rooted cultural norms of her community. The novel explores how personal growth often involves letting go of familiar stories and finding one’s voice in a world that clings to the past.

Boschvogel’s writing style is rich in detail and imbued with a deep understanding of Flemish culture and history. His descriptions of the village community and the complex relationships within this community are vivid and authentic. The characters are carefully developed, with Hermine serving as a compelling protagonist whose inner struggle and growth form the heart of the story.

F.R. Boschvogel, born as Frans Ramon on September 22, 1902, in Aartrijke, was a Flemish writer known for his historical stories and children’s books. His pseudonym was inspired by a neighbor who called him “nen echte bosveugel” (a true forest bird), referring to his habit of walking through the woods. Boschvogel debuted in 1926 with the children’s book Van Toontje die naar Rome ging. His oeuvre includes a wide range of historical novels, children’s books, and essays, often focusing on the history and folklore of Flanders. Boschvogel received several awards for his work, including the Karel Barbier Prize for his historical novel Willem van Loo. He remains an important figure in Flemish literature for his contributions to cultural heritage preservation and his narrative talent.

Dimensions 19 × 13,5 cm