Het kind

Walschap, Gerard. Het kind. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1941. 181 pages. 181+1p.. First Edition.
Condition: Fine. Rare to find a copy with such an intact dust jacket. Hardcover with Dust Jacket.

25,00

In stock

Product ID: 1198 SKU: SKU-8004 Category: Tag:

Nederlands

Het kind (1941) door Gerard Walschap, uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar in Rotterdam, is een populaire en diepgaande roman die de complexe ontwikkeling volgt van een bijzonder kind, dat vanaf zijn jeugd door zijn pleegouders tot in de puntjes wordt verwend. Deze eerste editie, bestaande uit 181 pagina’s plus een extra pagina, is zeldzaam in zo’n uitstekende staat, vooral met een nog intacte stofomslag. Het boek is gebonden in hardcover en verkeert in uitstekende staat.

Walschap’s roman begint met de jeugd van het kind, dat door zijn pleegouders overmatig wordt vertroeteld en verwend. Het kind, op deze wijze opgegroeid, ontwikkelt zich tot een jongeman die toegeeft aan al zijn grillen en verlangens zonder enige terughoudendheid. Zijn opvoeding, gekenmerkt door een gebrek aan discipline en grenzen, leidt tot een persoonlijkheid die niet gewend is aan verantwoordelijkheid of matiging. Walschap schildert een realistisch en genuanceerd portret van dit kind, dat ondanks zijn tekortkomingen een zekere menselijkheid en kwetsbaarheid behoudt die de lezer in staat stelt zich met hem te identificeren.

Naarmate het verhaal vordert, wordt duidelijk dat de jongeman, ondanks zijn egocentrische aard, diep van binnen verlangt naar echte verbinding en liefde. Zijn leven neemt een onverwachte wending wanneer hij beseft dat hij wil trouwen uit liefde met het meisje uit zijn dorp, dat al vijf jaar alleen hun kind opvoedt. Deze realisatie markeert een keerpunt in zijn leven, waar hij zijn eerdere fouten begint in te zien en de verantwoordelijkheid voor zijn daden op zich neemt.

De roman is doordrenkt met een milde humor en een scherp observatievermogen van het Vlaamse dorpsleven, waardoor de sociale dynamiek en de alledaagse interacties tot leven komen. Walschap’s beschrijvingen van de dorpsgemeenschap en de onderlinge verhoudingen zijn zowel liefdevol als kritisch, wat een gelaagd en rijk beeld schept van het milieu waarin de personages zich bewegen.

De kracht van Het kind ligt in de manier waarop Walschap complexe karakters weet te creëren die zowel sympathiek als frustrerend zijn. Het boek biedt een diepgaande verkenning van menselijke zwakheden en de zoektocht naar verlossing en authenticiteit. De literaire waarde van de roman blijft boeiend, zelfs decennia na de eerste publicatie, dankzij Walschap’s vermogen om universele thema’s van liefde, verantwoordelijkheid, en persoonlijke groei te verkennen.

Gerard Walschap (1898-1989) was een invloedrijke Vlaamse schrijver, bekend om zijn bijdragen aan de literatuur van de 20e eeuw. Geboren in Londerzeel, België, begon Walschap zijn carrière als journalist en werd al snel bekend om zijn sociaal-realistische verhalen en romans. Zijn werk richt zich vaak op de spanningen tussen traditie en moderniteit, en de complexe dynamiek van menselijke relaties. Walschap’s schrijfstijl wordt gekenmerkt door zijn levendige karakterbeschrijvingen, zijn gebruik van alledaagse taal, en zijn vermogen om diepgaande sociale en psychologische thema’s op een toegankelijke manier te presenteren. Het kind wordt beschouwd als een van zijn belangrijke werken en biedt een scherpe blik op de uitdagingen van opgroeien en persoonlijke ontwikkeling in een veranderende samenleving. Walschap’s werk heeft een blijvende invloed gehad op de Vlaamse literatuur en blijft relevant voor lezers die geïnteresseerd zijn in sociale kwesties en menselijke psychologie.

English

Het kind (The Child) (1941) by Gerard Walschap, published by Nijgh & Van Ditmar in Rotterdam, is a popular and profound novel that follows the complex development of an exceptional child who is excessively pampered by his foster parents from a young age. This first edition, consisting of 181 pages plus an additional page, is rare to find in such excellent condition, especially with an intact dust jacket. The book is hardcover and is in fine condition.

Walschap’s novel begins with the child’s youth, during which he is overly coddled and spoiled by his foster parents. Raised in this manner, the child grows into a young man who indulges all his whims and desires without restraint. His upbringing, marked by a lack of discipline and boundaries, leads to a personality unaccustomed to responsibility or moderation. Walschap paints a realistic and nuanced portrait of this child, who, despite his flaws, retains a certain humanity and vulnerability that allows the reader to identify with him.

As the story progresses, it becomes clear that the young man, despite his self-centered nature, deeply yearns for genuine connection and love. His life takes an unexpected turn when he realizes he wants to marry out of love with the girl from his village, who has been raising their child alone for five years. This realization marks a turning point in his life, as he begins to acknowledge his past mistakes and take responsibility for his actions.

The novel is imbued with a gentle humor and sharp observation of Flemish village life, bringing the social dynamics and everyday interactions to life. Walschap’s descriptions of the village community and the interpersonal relationships are both affectionate and critical, creating a layered and rich portrayal of the environment in which the characters operate.

The strength of Het kind lies in Walschap’s ability to create complex characters who are both sympathetic and frustrating. The book offers a deep exploration of human weaknesses and the search for redemption and authenticity. The literary value of the novel remains compelling even decades after its initial publication, thanks to Walschap’s ability to explore universal themes of love, responsibility, and personal growth.

Gerard Walschap (1898-1989) was an influential Flemish writer known for his contributions to 20th-century literature. Born in Londerzeel, Belgium, Walschap began his career as a journalist and quickly gained recognition for his social-realist stories and novels. His work often focuses on the tensions between tradition and modernity, and the complex dynamics of human relationships. Walschap’s writing style is characterized by his vivid character descriptions, use of everyday language, and ability to present profound social and psychological themes in an accessible way. Het kind is considered one of his significant works, providing a keen insight into the challenges of growing up and personal development in a changing society. Walschap’s work has had a lasting impact on Flemish literature and remains relevant for readers interested in social issues and human psychology.