Het beleg van Laken

Van Den Broeck, Walter. Het beleg van Laken. een moorddroom. Antwerpen: Manteau, 1985. 421 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

12,50

In stock

Product ID: 5675 SKU: SKU-7889 Category:

Nederlands:

Het beleg van Laken. een moorddroom van Walter Van Den Broeck, gepubliceerd in 1985 door Manteau, is een monumentale roman die autobiografische elementen mengt met fantastische fictie. Deze eerste editie, bestaande uit 421 pagina’s en met een formaat van 12,5 cm x 20 cm, vertelt het verhaal van de schrijver zelf en zijn surrealistische avonturen binnen de koninklijke domeinen van Laken.

Het boek fungeert als een vervolg op Brief aan Boudewijn, waarin de jonge Walter van koning Boudewijn een vulpen krijgt om zijn arbeiderswijk van de ondergang te redden. Dit symbolische geschenk dient als katalysator voor Walters bestemming als schrijver en vormt de basis voor de uitgebreide romancyclus Het beleg van Laken. In dit deel wordt de autobiografische werkelijkheid van Van Den Broeck’s leven verweven met een metaroman vol onverwachte wendingen en surrealistische gebeurtenissen.

Het verhaal begint met de dwangmatige verplaatsing van Walter en zijn gezin naar de koninklijke domeinen van Laken. Ze worden ondergebracht in een chalet, wat de start is van een reeks vreemde en intrigerende gebeurtenissen. Terwijl ze zich proberen aan te passen aan hun nieuwe omgeving, worden ze geconfronteerd met allerlei absurde en soms angstaanjagende situaties. De koninklijke domeinen worden een microkosmos waar werkelijkheid en fictie door elkaar lopen, en waar de grenzen tussen fantasie en realiteit vervagen.

Een van de centrale thema’s in de roman is de strijd van de schrijver om zijn identiteit te behouden te midden van de druk en verwachtingen die op hem worden gelegd. Walter wordt gedwongen om zich aan te passen aan de eisen van zijn nieuwe omgeving terwijl hij probeert trouw te blijven aan zijn creatieve visie. De roman onderzoekt de complexiteit van het schrijverschap en de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het vertellen van verhalen, vooral wanneer deze verhalen verweven zijn met persoonlijke en maatschappelijke verwachtingen.

De titel, Het beleg van Laken, verwijst symbolisch naar de belegering van het schrijverschap en de persoonlijke identiteit van de auteur. Net zoals een stad belegerd wordt en weerstand moet bieden aan de aanvallers, moet Walter zich verzetten tegen de invloeden die zijn eigen stem dreigen te verstikken.

De stijl van Van Den Broeck is rijk en levendig, met een scherp oog voor details en een sterk gevoel voor humor. Hij combineert poëtische beschrijvingen met scherpzinnige observaties over de menselijke conditie, wat resulteert in een diepgaand en gelaagd verhaal. Critici hebben het werk geprezen en vergeleken met andere grote werken zoals Het verdriet van België van Hugo Claus en De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch, vanwege de manier waarop het complexe thema’s en historische contexten samenbrengt.

Walter Van Den Broeck, geboren in 1941, is een Vlaamse schrijver en toneelschrijver, bekend om zijn levendige en vaak humoristische verkenningen van de Vlaamse samenleving. Van Den Broeck begon zijn carrière als leraar, maar richtte zich al snel volledig op het schrijven. Zijn werk, waaronder romans, toneelstukken en essays, verkent vaak thema’s zoals identiteit, sociale veranderingen, en de complexiteit van het dagelijks leven. Naast Het beleg van Laken en Brief aan Boudewijn, omvat zijn oeuvre ook werken zoals De troonopvolger en Het grote verdriet. Van Den Broeck’s werk wordt gewaardeerd om zijn unieke mix van realisme en fantasie, evenals zijn scherpe inzicht in de menselijke natuur en de sociale structuren waarin mensen leven.

English:

Het beleg van Laken. een moorddroom (The Siege of Laken: A Murder Dream) by Walter Van Den Broeck, published in 1985 by Manteau, is a monumental novel blending autobiographical elements with fantastical fiction. This first edition, comprising 421 pages and measuring 12.5 cm x 20 cm, narrates the story of the author himself and his surreal adventures within the royal domains of Laken.

The book serves as a continuation of Brief aan Boudewijn (Letter to Baudouin), where young Walter receives a fountain pen from King Baudouin, symbolizing his destiny as a writer tasked with saving his working-class neighborhood from decay. This symbolic gift sets the stage for the expansive novel cycle Het beleg van Laken, where Van Den Broeck’s autobiographical reality intertwines with a metanarrative full of unexpected twists and surreal events.

The story begins with the coercive relocation of Walter and his family to the royal domains of Laken. They are housed in a chalet, marking the start of a series of strange and intriguing occurrences. As they try to adapt to their new environment, they encounter various absurd and sometimes frightening situations. The royal domains become a microcosm where reality and fiction merge, and where the boundaries between fantasy and reality blur.

One of the central themes in the novel is the writer’s struggle to maintain his identity amid the pressures and expectations imposed on him. Walter is forced to adapt to the demands of his new surroundings while trying to stay true to his creative vision. The novel explores the complexities of authorship and the responsibility that comes with storytelling, especially when these stories are intertwined with personal and societal expectations.

The title, Het beleg van Laken, symbolically refers to the siege of authorship and the personal identity of the author. Just as a city under siege must resist its attackers, Walter must resist the influences that threaten to stifle his own voice.

Van Den Broeck’s style is rich and vivid, with a keen eye for detail and a strong sense of humor. He combines poetic descriptions with keen observations of the human condition, resulting in a profound and layered narrative. Critics have praised the work and compared it to other great works such as Hugo Claus’s Het verdriet van België (The Sorrow of Belgium) and Harry Mulisch’s De ontdekking van de hemel (The Discovery of Heaven), for its ability to integrate complex themes and historical contexts.

Walter Van Den Broeck, born in 1941, is a Flemish writer and playwright known for his lively and often humorous explorations of Flemish society. Van Den Broeck began his career as a teacher but soon devoted himself entirely to writing. His work, including novels, plays, and essays, frequently explores themes such as identity, social changes, and the complexities of everyday life. In addition to Het beleg van Laken and Brief aan Boudewijn, his oeuvre includes works like De troonopvolger (The Successor) and Het grote verdriet (The Great Sorrow). Van Den Broeck’s work is appreciated for its unique blend of realism and fantasy, as well as his sharp insights into human nature and the social structures within which people live.

Dimensions 20 × 12,5 cm