De hond met de blauwe tong

Wolkers, Jan. De hond met de blauwe tong. Amsterdam: J. M. Meulenhoff, 1965. 192 pages. Volumes: 1. Series: Meulenhoff Editie. Eighth Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Good. Cover page misses a small corner (see picture). Softcover. Perfect binding.

3,50

In stock

Product ID: 5481 SKU: SKU-7927 Category:

Nederlands:

De hond met de blauwe tong van Jan Wolkers is een verhalenbundel die vijf verhalen samenbrengt waarin Wolkers’ thematische exploratie van angst, agressie en wraak centraal staat. De sfeer in deze verhalen is vaak beklemmend en doordrongen van emoties die variëren van liefde en haat tot verdriet en woede. Dieren spelen een prominente rol, zowel als objecten van liefde als van haat, en hun symbolische aanwezigheid versterkt de emotionele impact van de verhalen.

Het titelverhaal, De hond met de blauwe tong, onderzoekt de complexe dynamiek tussen een jongen en zijn vader, gekenmerkt door haat en een diepgeworteld conflict. De vaderfiguur wordt gehaat en gevreesd, en de jongen worstelt met zijn gevoelens ten opzichte van hem. Deze spanning is representatief voor de onderliggende thema’s van machtsstrijd en verzet in de bundel.

In De achtste plaag en De tweede dood zien we de ik-figuur als een jongen die zich in de natuur bevindt, waar de natuurschilderingen van Wolkers een suggestieve en vaak beklemmende atmosfeer oproepen. Deze verhalen spelen met de onschuld en kwetsbaarheid van de kindertijd tegenover de meedogenloze krachten van de natuur en de menselijke conditie.

Wespen is een verhaal dat de angsten en de agressieve reacties van de mens op de bedreigingen uit de omgeving blootlegt, waarbij de wespen als symbolen van dreiging en gevaar dienen. De beklemmende sfeer en de heftige reacties van de personages weerspiegelen Wolkers’ interesse in de rauwe en vaak gewelddadige aard van menselijke emoties.

Het langste verhaal in de bundel, De wet op het kleinbedrijf, is wellicht het zwakste van de vijf, maar biedt een kritische blik op religie en de onderdrukking van de vrijheid van het individu. Hier komt de spot met de godsdienst het meest naar voren, en Wolkers’ kritiek op de maatschappelijke structuren die het persoonlijke leven verstikken, is scherp en provocerend.

De kracht van Wolkers’ verhalen ligt in zijn vermogen om complexe menselijke emoties te verbeelden door middel van krachtige symboliek en suggestieve natuurbeschrijvingen. Zijn stijl is direct en vaak confronterend, en de thema’s van de verhalen raken aan universele ervaringen van angst, wraak en de zoektocht naar identiteit in een vijandige wereld.

Jan Wolkers (1925-2007) was een Nederlandse schrijver, beeldhouwer en schilder. Geboren in Oegstgeest, Nederland, Wolkers begon zijn carrière als schilder en beeldhouwer, maar verwierf grote bekendheid als schrijver in de jaren zestig en zeventig. Zijn werk wordt vaak gekenmerkt door zijn expliciete stijl en zijn openlijke behandeling van taboes, waaronder seksualiteit, religie en de dood. Wolkers brak door met de roman Terug naar Oegstgeest en schreef later bekende werken zoals Turks fruit, dat verfilmd werd en een grote impact had op de Nederlandse cultuur. Zijn scherpe en vaak controversiële schrijfstijl bracht hem zowel roem als kritiek, en hij blijft een invloedrijke figuur in de Nederlandse literatuur. Naast zijn schrijverschap, bleef Wolkers actief als kunstenaar, en zijn sculpturen en schilderijen dragen bij aan zijn veelzijdige artistieke nalatenschap.

English:

De hond met de blauwe tong (The Dog with the Blue Tongue) by Jan Wolkers is a collection of five stories that delve into themes of fear, aggression, and revenge. The atmosphere in these stories is often oppressive, filled with emotions ranging from love and hate to sorrow and anger. Animals play a prominent role, serving as objects of both affection and hatred, their symbolic presence enhancing the emotional weight of the narratives.

The title story, De hond met de blauwe tong, explores the complex dynamics between a boy and his father, characterized by hatred and deep-seated conflict. The father is a figure of fear and resentment, and the boy struggles with his feelings towards him. This tension reflects the underlying themes of power struggle and resistance present throughout the collection.

In De achtste plaag (The Eighth Plague) and De tweede dood (The Second Death), the protagonist is depicted as a boy who finds himself in nature. Wolkers’ vivid nature descriptions create a suggestive and often oppressive atmosphere, portraying the innocence and vulnerability of childhood against the ruthless forces of nature and human condition.

Wespen (Wasps) reveals the human response to environmental threats, with wasps symbolizing menace and danger. The story’s stifling atmosphere and the intense reactions of its characters showcase Wolkers’ interest in the raw and often violent nature of human emotions.

The longest story in the collection, De wet op het kleinbedrijf (The Small Business Act), is perhaps the weakest of the five but offers a critical view of religion and the suppression of individual freedom. Here, the satire of religion is most evident, with Wolkers’ critique of societal structures that stifle personal life being sharp and provocative.

The strength of Wolkers’ stories lies in his ability to portray complex human emotions through powerful symbolism and suggestive nature descriptions. His style is direct and often confrontational, and the themes of the stories touch on universal experiences of fear, revenge, and the quest for identity in a hostile world.

Jan Wolkers (1925-2007) was a Dutch writer, sculptor, and painter. Born in Oegstgeest, Netherlands, Wolkers began his career as a painter and sculptor but gained significant recognition as a writer in the 1960s and 1970s. His work is often marked by its explicit style and candid treatment of taboos, including sexuality, religion, and death. Wolkers broke through with the novel Return to Oegstgeest and later wrote well-known works such as Turkish Delight, which was adapted into a film and had a major impact on Dutch culture. His sharp and often controversial writing style earned him both fame and criticism, and he remains an influential figure in Dutch literature. Besides his writing, Wolkers remained active as an artist, with his sculptures and paintings contributing to his versatile artistic legacy.

Dimensions 20 × 12,5 cm