Alle mannen willen maar één ding / Zij houdt van hem. Hij ook

Kroonenberg, Yvonne. Alle mannen willen maar één ding / Zij houdt van hem. Hij ook. Pandora Pockets, 1999. 239 pages. Volumes: 1 of 1 volume. 20th Edition.
Condition: Fine Plus. Softcover. Perfect binding.

5,00

In stock

Product ID: 2247 SKU: SKU-8008 Category:

Nederlands

Alle mannen willen maar één ding / Zij houdt van hem. Hij ook (1999) door Yvonne Kroonenberg is een humoristische en scherpzinnige bundel die zich richt op de moderne man en zijn gedrag. Uitgegeven door Pandora Pockets, deze 20e editie is 239 pagina’s lang, met een perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

Yvonne Kroonenberg, bekend om haar geestige en vaak prikkelende observaties, biedt in deze bundel een verfrissende en levendige kijk op mannen en hun wensen. De titel Alle mannen willen maar één ding suggereert dat mannen slechts een enkelvoudige focus hebben, maar Kroonenberg ontleedt deze veronderstelling met zowel humor als scherpzinnigheid. Ze beschrijft op een vrolijke maar kritische manier hoe mannen omgaan met versieren, huishoudelijke taken, overspel, en het eindeloos zeuren, wat zij beschouwt als een ware topsport.

De bundel is verdeeld in verschillende essays en verhalen die ieder een ander aspect van mannelijke gedragingen en relaties belichten. Kroonenberg bespreekt thema’s zoals de kunst van het flirten en verleiden, het vaak tegenstrijdige gedrag van mannen in huishoudelijke contexten, en de complexiteit van vreemdgaan en scheiden. Met haar scherpe pen en humoristische stijl maakt ze deze onderwerpen toegankelijk en onderhoudend, terwijl ze tegelijkertijd een rake analyse biedt van de moderne man en zijn interacties met vrouwen.

In Zij houdt van hem. Hij ook, onderzoekt Kroonenberg de dynamiek van relaties en de vaak tegenstrijdige gevoelens die daarbij komen kijken. Ze biedt inzicht in hoe mannen en vrouwen omgaan met liefde, verlangen, en wederzijdse verwachtingen, en hoe deze vaak leiden tot komische of schrijnende situaties.

Kroonenberg’s kracht ligt in haar vermogen om serieuze thema’s te verlichten met humor, terwijl ze toch een diepgaande kijk biedt op menselijke interacties. Haar observaties zijn scherp en vaak provocerend, wat de lezer aanzet tot reflectie over de eigen relaties en gedragingen.

Yvonne Kroonenberg (1950-) is een Nederlandse schrijfster en psycholoog, vooral bekend om haar satirische en humoristische kijk op relaties en menselijk gedrag. Geboren in Amsterdam, studeerde Kroonenberg psychologie en begon haar carrière als psychotherapeute voordat ze de overstap maakte naar het schrijven. Haar boeken, vaak gevuld met scherpe observaties en humor, richten zich op thema’s zoals de relaties tussen mannen en vrouwen, de complexiteit van menselijke emoties, en de ironieën van het dagelijks leven. Kroonenberg’s stijl is direct en speels, wat haar werk zeer toegankelijk en herkenbaar maakt voor een breed publiek. Haar observaties over mannen, zoals weergegeven in Alle mannen willen maar één ding, hebben haar een reputatie opgeleverd als een scherpzinnige en onderhoudende commentator op moderne relaties en sociale gedragingen.

English

Alle mannen willen maar één ding / Zij houdt van hem. Hij ook (All Men Want Just One Thing / She Loves Him. He Does Too) (1999) by Yvonne Kroonenberg is a humorous and insightful collection focusing on modern men and their behavior. Published by Pandora Pockets, this 20th edition spans 239 pages, featuring a perfect binding and is in excellent condition.

Yvonne Kroonenberg, known for her witty and often provocative observations, offers a refreshing and lively look at men and their desires in this collection. The title All Men Want Just One Thing suggests that men have a singular focus, but Kroonenberg dissects this assumption with both humor and sharpness. She describes in a cheerful yet critical manner how men handle flirting, household chores, infidelity, endless whining—what she considers a true sport.

The collection is divided into various essays and stories, each highlighting a different aspect of male behavior and relationships. Kroonenberg discusses themes such as the art of flirting and seduction, the often contradictory behavior of men in domestic contexts, and the complexity of infidelity and divorce. With her sharp pen and humorous style, she makes these topics accessible and entertaining while providing a pointed analysis of the modern man and his interactions with women.

In She Loves Him. He Does Too, Kroonenberg explores the dynamics of relationships and the often contradictory feelings that accompany them. She offers insight into how men and women deal with love, desire, and mutual expectations, often leading to comical or poignant situations.

Kroonenberg’s strength lies in her ability to lighten serious themes with humor while still providing a deep look into human interactions. Her observations are sharp and often provocative, prompting readers to reflect on their own relationships and behaviors.

Yvonne Kroonenberg (1950-) is a Dutch writer and psychologist, best known for her satirical and humorous take on relationships and human behavior. Born in Amsterdam, Kroonenberg studied psychology and began her career as a psychotherapist before transitioning to writing. Her books, often filled with sharp observations and humor, focus on themes such as the relationships between men and women, the complexity of human emotions, and the ironies of everyday life. Kroonenberg’s style is direct and playful, making her work highly accessible and relatable to a broad audience. Her observations about men, as presented in All Men Want Just One Thing, have earned her a reputation as a keen and entertaining commentator on modern relationships and social behaviors.