De wereld uit

Swift, Graham. [Translated by Verhoef, Rien]. De wereld uit. (Original Title: Out of this World). Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. 230 pages. Volumes: 1 volume. Series: BBLITERAIR. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,50

In stock

Product ID: 6513 SKU: SKU-4059 Category:

Nederlands:

De wereld uit van Graham Swift, vertaald door Rien Verhoef, is een diepgaande roman die begint met een schokkende gebeurtenis: op een ochtend in het voorjaar van 1972 stapt de oude wapen- en munitiefabrikant Robert Beech voor zijn landhuis in Surrey in zijn Daimler, die onmiddellijk ontploft door een IRA-bom. Zijn zoon Harry en diens dochter Sophia zijn hiervan getuige, en dit traumatische moment vormt het middelpunt van hun levens.

Tien jaar later, in 1982, proberen Harry en Sophia in afwisselende monologische fragmenten grip te krijgen op hun leven en de impact van de ontploffing. Het verhaal wordt verteld door middel van hun persoonlijke reflecties en herinneringen, waarbij ‘vertellen verzoent de herinnering en het vergeten’ een centrale rol speelt. Sophia bespreekt haar ervaringen met haar psychiater, waarbij ze vertelt over haar vroeg gestorven moeder, haar altijd afwezige vader en haar geliefde grootvader, die een belangrijke vaderfiguur voor haar was.

Harry, ooit een beroemde fotojournalist bekend om zijn beelden van gruwelijke oorlogshandelingen in onder andere Vietnam en Belfast, reflecteert op zijn leven terwijl hij in een vliegtuigje boven het Engelse Wiltshire rondcirkelt om sporen uit het Bronzen Tijdperk te fotograferen. Zijn overdenkingen omvatten gevoelens van schuld, verwijt en het verlies van dierbaren. Hij worstelt met zijn rol als vader en de ontoereikende liefde die hij zijn dochter heeft gegeven.

Swift’s roman onderzoekt thema’s zoals schuldgevoel, verlies, en de complexiteit van menselijke relaties. De afwezigheid van adequate vaderlijke liefde en het effect daarvan op Sophia’s leven wordt op een indringende manier weergegeven. De emotionele littekens die zowel Harry als Sophia dragen, komen naar voren in hun pogingen om zin en verzoening te vinden in hun ervaringen.

De structuur van de roman, met zijn scenisch afwisselende monologische fragmenten, biedt een diepgaand en veelzijdig beeld van de personages en hun innerlijke werelden. Swift’s schrijfstijl is doordringend en poëtisch, waardoor de lezer wordt meegezogen in de emotionele diepten van de hoofdpersonen.

Graham Swift, geboren in 1949 in Londen, is een gerenommeerde Britse auteur die bekend staat om zijn vermogen om complexe menselijke emoties en relaties op een diepgaande en ontroerende manier te beschrijven. Zijn werk omvat zowel romans als korte verhalen, en hij heeft talloze literaire prijzen gewonnen. De wereld uit is een uitstekend voorbeeld van zijn talent om de menselijke conditie te onderzoeken door middel van krachtige en onvergetelijke verhalen. Zijn bekwaamheid om historische en persoonlijke elementen te verweven, maakt zijn werk zowel tijdloos als relevant.

English:

Out of this World by Graham Swift, translated into Dutch by Rien Verhoef, is a profound novel that begins with a shocking event: on a spring morning in 1972, the elderly arms and munitions manufacturer Robert Beech steps into his Daimler outside his country house in Surrey, which immediately explodes due to an IRA bomb. His son Harry and granddaughter Sophia witness this traumatic moment, which becomes the central pivot of their lives.

Ten years later, in 1982, Harry and Sophia attempt to come to terms with their lives and the impact of the explosion through alternating monological fragments. The story is told through their personal reflections and memories, with “telling reconciles memory and forgetting” playing a central role. Sophia discusses her experiences with her psychiatrist, sharing about her early-deceased mother, her perpetually absent father, and her beloved grandfather, who was a significant father figure for her.

Harry, once a famous photojournalist renowned for his images of gruesome war scenes in places like Vietnam and Belfast, reflects on his life while circling above the English Wiltshire in a small plane to photograph Bronze Age traces. His reflections encompass feelings of guilt, blame, and the loss of loved ones. He struggles with his role as a father and the inadequate love he has provided for his daughter.

Swift’s novel explores themes such as guilt, loss, and the complexity of human relationships. The absence of adequate paternal love and its effect on Sophia’s life is portrayed in a poignant manner. The emotional scars carried by both Harry and Sophia are revealed in their attempts to find meaning and reconciliation in their experiences.

The structure of the novel, with its scenically alternating monological fragments, provides a deep and multifaceted view of the characters and their inner worlds. Swift’s writing style is penetrating and poetic, drawing the reader into the emotional depths of the protagonists.

Graham Swift, born in 1949 in London, is a renowned British author known for his ability to describe complex human emotions and relationships in a profound and moving way. His work includes both novels and short stories, and he has won numerous literary awards. Out of this World is an excellent example of his talent for exploring the human condition through powerful and unforgettable narratives. His skill in intertwining historical and personal elements makes his work both timeless and relevant.

Dimensions 20 × 12,5 cm