Maerlants wereld

van Oostrom, Frits. Maerlants wereld. Amsterdam: Promentheus, 1998. 487 pages. Volumes: 1 volume. Ninth Edition. 13,6 cm. x 21,3 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,50

In stock

Product ID: 5488 SKU: SKU-7934 Categories: ,

Nederlands

Maerlants wereld (1999) door Frits van Oostrom is een indrukwekkende verkenning van de 13e-eeuwse wereld van Jacob van Maerlant, vaak beschouwd als de ‘vader van de Nederlandse dichters’. In plaats van een traditionele biografie te schrijven, biedt Van Oostrom een minutieuze beschrijving van de tijd en het milieu waarin Van Maerlant leefde en werkte. De roman is verdeeld volgens middeleeuwse conventies, met een proloog, drie hoofdpartieën elk onderverdeeld in twee boeken, en een epiloog, wat een diep respect voor de historische nauwkeurigheid en structuur weerspiegelt.

Het boek begint met de proloog Speculeren rond een graf, waarin Van Oostrom een fascinerende blik werpt op de overblijfselen van Van Maerlant en zijn betekenis. Vervolgens verkent de eerste part School en Kroon de educatieve en literaire invloeden die de vroege werken van Van Maerlant vormden. De tweede part, Kennis en Ethiek, onderzoekt zijn bijdragen aan de ethiek en kennis, waarbij Van Maerlants rol als vernieuwer van de Nederlandse literatuur wordt belicht. In Magnus Opus en Onthaal, de derde part, wordt zijn meesterwerk en de impact op zijn tijdgenoten grondig geanalyseerd. De epiloog, De moord op Floris, sluit af met een reflectie op de politieke en culturele turbulentie van zijn tijd.

Van Oostrom gebruikt een breed scala aan bronnen om Van Maerlants wereld tot leven te brengen, variërend van historische documenten tot literaire werken, en slaagt erin om de middeleeuwse context met opmerkelijke helderheid en precisie te reconstrueren. Zijn stilistische vaardigheden maken het boek niet alleen toegankelijk voor wetenschappers maar ook voor een breder publiek, waarbij hij erin slaagt om diepgaande wetenschappelijke inzichten te combineren met een vlotte en boeiende schrijfstijl.

De recensies prijzen Maerlants wereld om zijn wetenschappelijke diepgang en literaire kwaliteit. Het wordt beschreven als een meeslepend verhaal, zorgvuldig gecomponeerd en lichtvoetig van stijl, dat Van Maerlant neerzet als een dichter van indrukwekkende statuur en tegelijkertijd als een geliefd figuur. Critici roemen Van Oostroms vermogen om een groots panorama van de jaren 1250 tot 1300 te ontvouwen, waarbij hij de middeleeuwse wereld en haar wisselwerking met Van Maerlants werk prachtig belicht.

Frits van Oostrom, geboren in 1953, is een vooraanstaand Nederlandse mediëvist en hoogleraar Nederlandse Letterkunde van de Middeleeuwen. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd met talrijke publicaties over middeleeuwse literatuur en cultuur. Van Oostrom heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de studie van de middeleeuwse letterkunde, waarbij hij erin slaagt om complexe historische onderwerpen toegankelijk te maken voor een breder publiek. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepe wetenschappelijke nauwkeurigheid gecombineerd met een vlotte schrijfstijl, wat hem een veelgeprezen en invloedrijk figuur in zijn vakgebied maakt. Naast zijn academische werk heeft Van Oostrom ook een rol gespeeld in het bevorderen van de populariteit van de Nederlandse literatuur en cultuur, onder meer door zijn betrokkenheid bij publieke lezingen en mediaoptredens.

English

Maerlants wereld (Maerlant’s World), published in 1999 by Frits van Oostrom, is an impressive exploration of the 13th-century world of Jacob van Maerlant, often considered the ‘father of Dutch poets.’ Instead of a traditional biography, Van Oostrom offers a meticulous description of the era and milieu in which Van Maerlant lived and worked. The book is structured according to medieval conventions, with a prologue, three main parts each divided into two books, and an epilogue, reflecting a deep respect for historical accuracy and structure.

The book begins with the prologue Speculating around a Grave, where Van Oostrom presents a fascinating examination of Van Maerlant’s remains and their significance. The first part, School and Crown, explores the educational and literary influences that shaped Van Maerlant’s early works. The second part, Knowledge and Ethics, examines his contributions to ethics and knowledge, highlighting Van Maerlant’s role as a pioneer in Dutch literature. In Magnus Opus and Reception, the third part, his masterpiece and its impact on his contemporaries are thoroughly analyzed. The epilogue, The Murder of Floris, concludes with a reflection on the political and cultural turbulence of his time.

Van Oostrom employs a wide range of sources to bring Van Maerlant’s world to life, from historical documents to literary works, and succeeds in reconstructing the medieval context with remarkable clarity and precision. His stylistic skills make the book accessible not only to scholars but also to a broader audience, combining profound academic insights with a fluid and engaging writing style.

The reviews praise Maerlants wereld for its scholarly depth and literary quality. It is described as a compelling narrative, carefully composed and light in style, presenting Van Maerlant as a poet of impressive stature and a figure to be loved. Critics commend Van Oostrom’s ability to unfold a grand panorama of the years 1250 to 1300, beautifully illuminating the medieval world and its interaction with Van Maerlant’s work.

Frits van Oostrom, born in 1953, is a prominent Dutch medievalist and professor of Medieval Dutch Literature. He studied at the University of Utrecht and has built an impressive career with numerous publications on medieval literature and culture. Van Oostrom has made a significant contribution to the study of medieval literature, managing to make complex historical topics accessible to a wider audience. His work is characterized by deep scholarly accuracy combined with a fluid writing style, making him a much-praised and influential figure in his field. In addition to his academic work, Van Oostrom has also played a role in promoting the popularity of Dutch literature and culture, including through his involvement in public lectures and media appearances.

Dimensions 21,3 × 13,6 cm