Requiem

Tabucchi, Antonio. [Translated by Janssen, Piet]. Requiem. Een hallucinatie. (Original Title: Requiem – uma alucinação). Antwerpen: De Prom, 1994. 128 pages. Volumes: 1 volume. Series: Portugese reeks. First Edition. 12 cm. x 20,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,50

In stock

Product ID: 7126 SKU: SKU-4074 Category:

Nederlands:

De ik-persoon bevindt zich tijdens een hallucinatie op een hete zomerse dag in Lissabon. Hij is op zoek naar personen uit zijn verleden die verdwenen of overleden zijn: een vriend, een vrouw, zijn vader, een dichter, een huis, een schilderij. In negen fragmenten komen zij allen om beurten een keer tot leven in zijn zinsbegoocheling. Hij spreekt met hen; zo worden zijn vragen opgehelderd. De personen eromheen die ‘ik’ tijdens de zoektocht tegenkomt, noemt hij niet bij naam, maar hij omschrijft hen in hun hoedanigheid als de Taxichauffeur, de Barkeeper, de Pensionhouder. Leven en dood zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden in deze zoektocht. Vrolijk verhaalt ‘ik’ over de dood. Men zoekt als het ware zelf mee.

De auteur, Antonio Tabucchi, weet met Requiem een verhaal te scheppen dat zowel dromerig als introspectief is. De zoektocht door de straten van Lissabon is doordrenkt met nostalgie en verlangen, waarbij de grens tussen realiteit en illusie vervaagt. Elk fragment onthult een stukje van de puzzel die het leven van de verteller vormt. De ontmoetingen met de figuren uit zijn verleden zijn zowel verhelderend als melancholisch, waarbij herinneringen en emoties op een poëtische manier worden verweven.

Tabucchi’s keuze om het verhaal in het Portugees te schrijven benadrukt de diepe band die hij heeft met de Portugese cultuur en literatuur. De vertaling door Piet Janssen weet de sfeer en de nuances van het origineel goed over te brengen, waardoor de lezers de hallucinatoire ervaring van de verteller kunnen meevoelen. De roman nodigt literaire lezers uit om zich te verliezen in een wereld waar tijd en ruimte vloeibaar zijn, en waar de zoektocht naar betekenis centraal staat.

Antonio Tabucchi, geboren in 1943 in Pisa, Italië, was een gerenommeerde Italiaanse schrijver en academicus. Hij was een kenner van de Portugese literatuur en een vooraanstaand vertaler van het werk van Fernando Pessoa, een van de grootste Portugese dichters. Tabucchi studeerde letteren en filosofie aan de Universiteit van Pisa en later Portugees aan de Universiteit van Siena, waar hij ook doceerde.

Tabucchi’s werk wordt gekenmerkt door zijn diepgaande kennis van de Portugese cultuur en zijn vermogen om complexe menselijke emoties en ervaringen te verwoorden. Hij schreef zowel in het Italiaans als in het Portugees, en zijn romans en essays zijn wereldwijd vertaald en geprezen. Naast Requiem, zijn andere bekende werken onder andere Pereira Maintains en Indian Nocturne, die zijn reputatie als een van de belangrijkste Europese schrijvers van zijn tijd bevestigden.

Tabucchi ontving talloze literaire prijzen en onderscheidingen voor zijn werk, waaronder de Franse Prix Médicis étranger en de Italiaanse Premio Campiello. Zijn bijdragen aan de literatuur reiken verder dan zijn romans; hij was ook een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting en een criticus van politieke corruptie. Tabucchi overleed in 2012, maar zijn literaire erfenis blijft voortleven door zijn invloedrijke en tijdloze werken.

English:

The protagonist finds himself in a hallucination on a hot summer day in Lisbon. He is searching for people from his past who have disappeared or passed away: a friend, a woman, his father, a poet, a house, a painting. In nine fragments, these people come to life one by one in his delusion. He speaks with them, and through these conversations, his questions are clarified. The people he encounters during his search are not named, but are described by their roles: the Taxi Driver, the Bartender, the Boarding House Owner. Life and death are almost indistinguishable in this quest. Cheerfully, the protagonist speaks about death, inviting the reader to join the search.

Antonio Tabucchi masterfully creates a story in Requiem that is both dreamy and introspective. The journey through the streets of Lisbon is infused with nostalgia and longing, with the line between reality and illusion blurring. Each fragment reveals a piece of the puzzle that forms the narrator’s life. The encounters with figures from his past are both enlightening and melancholic, intertwining memories and emotions in a poetic manner.

Tabucchi’s choice to write the story in Portuguese underscores his deep connection to Portuguese culture and literature. The translation by Piet Janssen effectively captures the atmosphere and nuances of the original, allowing readers to fully experience the narrator’s hallucinatory journey. The novel invites literary readers to immerse themselves in a world where time and space are fluid, and the search for meaning is central.

Antonio Tabucchi, born in 1943 in Pisa, Italy, was a renowned Italian writer and academic. He was an expert on Portuguese literature and a prominent translator of the works of Fernando Pessoa, one of Portugal’s greatest poets. Tabucchi studied literature and philosophy at the University of Pisa and later Portuguese at the University of Siena, where he also taught.

Tabucchi’s work is characterized by his profound knowledge of Portuguese culture and his ability to articulate complex human emotions and experiences. He wrote in both Italian and Portuguese, and his novels and essays have been translated and praised worldwide. In addition to Requiem, his other notable works include Pereira Maintains and Indian Nocturne, which confirmed his reputation as one of the foremost European writers of his time.

Tabucchi received numerous literary awards and honors for his work, including the French Prix Médicis étranger and the Italian Premio Campiello. His contributions to literature extend beyond his novels; he was also an advocate for freedom of expression and a critic of political corruption. Tabucchi passed away in 2012, but his literary legacy continues through his influential and timeless works.

Dimensions 20,5 × 12 cm